Ktl-icon-tai-lieu

các công nghệ cracking xúc tác

Được đăng lên bởi maruco1712
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 5 lần
DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CRACKING XÚC
TÁC
I.

Lịch sử phát triển công nghệ Cracking xúc tác

N¨m 1936, d©y chuyÒn Cracking xóc t¸c ®Çu tiªn ®îc ®a vµo c«ng nghiÖp
chÕ biÕn dÇu, ho¹t ®éng theo ph¬ng ph¸p gi¸n ®o¹n víi líp xóc t¸c cè ®Þnh do kü s
ngêi Ph¸p tªn lµ Houdry thiÕt kÕ. V× tån t¹i nhiÒu nhîc ®iÓm nh ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n
vµ phøc t¹p trong vËn hµnh nhÊt lµ khi chuyÓn giao gi÷a hai chu kú. Ph¶n øng vµ t¸i
sinh xóc t¸c trong mét thiÕt bÞ. D©y chuyÒn nµy ®· ®îc nhanh chãng c¶i tiÕn vµ hiÖn
chØ cßn mang ý nghÜa lÞch sö cña qu¸ tr×nh Cracking xóc t¸c.
N¨m 1941 xuÊt hiÖn qu¸ tr×nh Cracking xóc t¸c víi líp xóc t¸c chuyÓn ®éng
thay cho qu¸ tr×nh Houdry. ViÖc tiÕn hµnh Cracking vµ t¸i xóc t¸c ®· ®îc tiÕn hµnh
trong c¸c thiÕt bÞ riªng biÖt. ThiÕt bÞ ph¶n øng vµo thiÕt bÞ t¸i sinh vµ ngîc l¹i hoÆc
b»ng tù ch¶y, hoÆc b»ng cìng bøc; xóc t¸c ®· lµm viÖc cã chøa cèc chuyÓn ®éng
vµo lß t¸i sinh, cßn xóc t¸c ®· t¸i sinh vµo lß ph¶n øng t¹o thµnh mét chu kú liªn
tôc. C¸c d©y chuyÒn lo¹i nµy kh¸ phæ biÕn. Xóc t¸c thêng cã d¹ng h×nh cÇuvíi ®êng
kÝnh 3  5 mm. D©y chuyÒn lo¹i nµy ë Nga cã tªn lµ lo¹i 43-1 vµ 43 - 102, cßn ë
c¸c níc kh¸c cã tªn lµ Thermofor (TCC) hay Houdry Flow. C¸c d©y chuyÒn cµng vÒ
sau cµng ®îc c¶i tiÕn so víi c¸c d©y chuyÒn ban ®Çu ë kh©u vËn chuyÓn xóc t¸c (®·
dïng vËn chuyÓn b»ng h¬i thay cho vËn chuyÓn c¬ häc).
N¨m 1942, d©y chuyÒn Cracking xóc t¸c líp s«i (FCC) ®Çu tiªn ®îc ®a vµo
ho¹t ®éng víi c«ng suÊt 12.000 thïng nguyªn liÖu/ngµy. Lo¹i d©y chuyÒn nµy cã tªn
gäi lµ Uplow (model I). Trong d©y chuyÒn xóc t¸c ®îc ®a ra tõ ®Ønh cña lß ph¶n øng
vµ lß t¸i sinh.
Sau ®ã n¨m 1944. ngêi ta t¨ng ®êng kÝnh cña thiÕt bÞ ph¶n øng vµ t¸i sinh,
qu¸ tr×nh t¸ch h¬i s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn ngay trong thiÕt bÞ ph¶n øng, t¸i sinh xóc
t¸c ë d¹ng tÇng s«i vµ qu¸ tr×nh thæi còng ngµy cµng c¶i tiÕn ®Ó cho xóc t¸c chuyÓn
®éng tõ díi vµ lÊy ra ë ®¸y thiÕt bÞ. D©y chuyÒn ho¹t ®éng nh vËy cã tªn lµ Down
Flow (Model II) vµ ®ã lµ d¹ng nguyªn thuû cña thiÕt bÞ ph¶n øng vµ thiÕt bÞ t¸i sinh
líp s«i hiÖn ®¹i ngµy nay. TiÕp theo ngêi ta còng c¶i tiÕn ngay c¶ xóc t¸c, xóc t¸c
phæ biÕn cã d¹ng vi cÇu, nªn gi¶m ®îc mÊt m¸t cña xóc t¸c vµ sù mµi mßn cña thiÕt
bÞ, n©ng cao hiÖu qu¶ t¸ch cña cyclon.
Trong d©y chuyÒn model I, tû lÖ xóc t¸c / nguyªn liÖu dÇu (X/RH) chØ ®¹t
giíi h¹n cùc ®¹i lµ 3, nhng model II th× tû lÖ X/RH ®· cã thÓ t¨ng lªn tõ 3  10.

§Õn n¨m 1946 Model II lµ lo¹i c©n b»ng ®· ®îc thiÕt kÕ bëi h·ng M.W.
Kellog.
N¨m 1947, h·ng UOP ®· thiÕt kÕ lo¹i FCC, trong ®ã thiÕt bÞ ph...
DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CRACKING XÚC
TÁC
I. Lịch sử phát triển công nghệ Cracking xúc tác
N¨m 1936, d©y chuyÒn Cracking xóc t¸c ®Çu tiªn ®îc ®a vµo c«ng nghiÖp
chÕ biÕn dÇu, ho¹t ®éng theo ph¬ng ph¸p gi¸n ®o¹n víi líp xóc t¸c®Þnh dos
ngêi Ph¸p tªn lµ Houdry thiÕt kÕ. V× tån t¹i nhiÒu nhîc ®iÓm nh ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n
vµ phøc t¹p trong vËn hµnh nhÊt khi chuyÓn giao gi÷a hai chu kú. Ph¶n øng vµ i
sinh xóc c trong mét thiÕt bÞ. D©y chuyÒn nµy ®· ®îc nhanh chãng c¶i tiÕn vµ hiÖn
chØ cßn mang ý nghÜa lÞch sö cña qu¸ tr×nh Cracking xóc t¸c.
N¨m 1941 xuÊt hiÖn qu¸ tr×nh Cracking xóc c víi líp xócc chuyÓn ®éng
thay cho qu¸ tr×nh Houdry. ViÖc tiÕn hµnh Cracking i xóc t¸c ®· ®îc tiÕn hµnh
trong c¸c thiÕtriªng biÖt. ThiÕtph¶n øng vµo thiÕt t¸i sinhngîc l¹i hoÆc
b»ng ch¶y, hoÆcng cìng bøc; xóc c ®· m viÖc chøa cèc chuyÓn ®éng
vµo t¸i sinh, cßn xóc t¸c ®· t¸i sinh vµo ph¶n øng t¹o thµnh mét chu liªn
tôc. C¸c y chuyÒn lo¹i nµy kh¸ phæ biÕn. Xóc t¸c thêng cã d¹ng h×nh cÇuvíi ®êng
kÝnh 3 5 mm. D©y chuyÒn lo¹i nµy ë Nga tªn lµ lo¹i 43-1 43 - 102, cßn ë
c¸c níc kh¸c cã tªn Thermofor (TCC) hay Houdry Flow. C¸c d©y chuyÒn cµng vÒ
sau cµng ®îc c¶i tiÕn so víi c¸c d©y chuyÒn ban ®Çu ë kh©u vËn chuyÓn xóc t¸c (®·
dïng vËn chuyÓn b»ng h¬i thay cho vËn chuyÓn c¬ häc).
N¨m 1942, d©y chuyÒn Cracking xóc c líp s«i (FCC) ®Çu tiªn ®îc ®a vµo
ho¹t ®éng víi c«ng suÊt 12.000 thïng nguyªn liÖu/ngµy. Lo¹i d©y chuyÒn nµy cã n
gäi lµ Uplow (model I). Trong d©y chuyÒn xóc c ®îc ®a ra ®Ønh cña ph¶n øng
vµ lß t¸i sinh.
Sau ®ã n¨m 1944. ngêi ta t¨ng ®êng kÝnh cña tht phn øng vµ i sinh,
qu¸ tr×nh t¸ch h¬i s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn ngay trong thiÕt bÞ ph¶n øng, t¸i sinh xóc
t¸c ë d¹ng tÇng s«iqu¸ tr×nh thæi còng ngµy cµng c¶i tiÕn ®Ó cho xóc c chuyÓn
®éng díi lÊy ra ë ®¸y thiÕt bÞ. D©y chuyÒn ho¹t ®éng nh vËy tªn lµ Down
Flow (Model II) vµ ®ã d¹ng nguyªn thuûa thiÕt ph¶n øng vµ thiÕt bÞ t¸i sinh
líp s«i hiÖn ®¹i ngµy nay. TiÕp theo ngêi ta còng c¶i tiÕn ngay c xóc t¸c, xóc c
phæ biÕn cã d¹ng vi cÇu, nªn gi¶m ®îc mÊt t cña xóc t¸c vµ sù mµi mßn cña thiÕt
bÞ, n©ng cao hiÖu qu¶ t¸ch cña cyclon.
Trong d©y chuyÒn model I, xóc t¸c / nguyªn liÖu dÇu (X/RH) chØ ®¹t
giíi h¹n cùc ®¹i lµ 3, nhng model II th× tû lÖ X/RH ®· cã thÓ t¨ng lªn tõ 3 10.
các công nghệ cracking xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các công nghệ cracking xúc tác - Người đăng: maruco1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
các công nghệ cracking xúc tác 9 10 27