Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập kinh tế lượng

Được đăng lên bởi kimhyemi-s2-dumitri
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1.
Cho kết quả hồi quy sau, với MR là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc
nội (tỉ). Cho  = 5%.
Dependent Variable: MR - Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob.
C
102.5835
8.652193 11.85635
0.0000
R
-7.387650
1.555809 -4.748431
0.0001
GDP
0.081544
0.006189 13.17416
0.0000
GDP(-1)
0.070892
0.065113 1.088758
0.2859
R-squared
0.995095 Mean dependent var
369.7000
Durbin-Watson stat
0.740335 Prob(F-statistic)
0.000000

1. Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình.
2. Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự biến động của cầu tiền.
3. Hàm hồi quy có phù hợp không?
4. Nếu lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm trung bình tối đa bao nhiêu?
5. Nếu GDP cùng thời kỳ tăng 1 tỷ thì cầu tiền tăng trong khoảng nào?
6. Phải chăng lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm nhiều hơn 6 tỷ.
7. Hệ số xác định của mô hình ước lượng được bằng bao nhiêu? Ý nghĩa con số đó?
8. Có thể nói GDP năm trước không tác động tới cầu tiền năm nay?
9. Nhận xét về ý kiến cho rằng GDP có tác động thuận chiều tới cầu về tiền.
10. Nếu bỏ bớt biến GDP(-1) ra khỏi mô hình thì được mô hình mới có hệ số xác định là
0.8874. Vậy có nên bỏ biến này không?
11. Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì, cho kết luận gì?
Ramsey RESET Test:
F-statistic
Log likelihood ratio

0.429809
0.508275

Probability
Probability

0.517842
0.475886

12. Các thống kê dùng để kiểm định dưới đây được tính như thế nào, kết luận gì về mô hình
ban đầu qua thông tin này?
Cross terms

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.093254
2.345513

Probability 0.375808
Probability 0.309513

Bài 2.
Cho kết quả hồi quy (1) sau, với GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là
tổng lực lượng lao động.  = 5%
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.114270
0.120685
0.946840
0.3518
LOG(K)
1.165264
0.030192
38.59463
0.0000
LOG(L)
0.347990
0.044254
7.863503
0.0000
R-squared
0.994209 Mean dependent var
7.415479
Durbin-Watson stat
0.879920 Prob(F-statistic)
0.000000

1. Viết hàm hồi quy mẫu.
2. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số.
3. Nếu lao động tăng thêm 1%,các yếu tố khác không đổi thì GDP tăng ít nhất bao nhiêu %?
4. Vốn tăng lên có làm cho GDP tăng lên hay không?
5. Có thể nói vốn tăng thê...
Bài 1.
Cho kết quả hồi quy sau, với MR là cầu về tiền (tỉ), Rlãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc
nội (tỉ). Cho = 5%.
Dependent Variable: MR - Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 102.5835 8.652193 11.85635 0.0000
R -7.387650 1.555809 -4.748431 0.0001
GDP 0.081544 0.006189 13.17416 0.0000
GDP(-1) 0.070892 0.065113 1.088758 0.2859
R-squared 0.995095 Mean dependent var 369.7000
Durbin-Watson stat 0.740335 Prob(F-statistic) 0.000000
1. Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình.
2. Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự biến động của cầu tiền.
3. Hàm hồi quy có phù hợp không?
4. Nếu lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm trung bình tối đa bao nhiêu?
5. Nếu GDP cùng thời kỳ tăng 1 tỷ thì cầu tiền tăng trong khoảng nào?
6. Phải chăng lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm nhiều hơn 6 tỷ.
7. Hệ số xác định của mô hình ước lượng được bằng bao nhiêu? Ý nghĩa con số đó?
8. Có thể nói GDP năm trước không tác động tới cầu tiền năm nay?
9. Nhận xét về ý kiến cho rằng GDP có tác động thuận chiều tới cầu về tiền.
10.Nếu bỏ bớt biến GDP(-1) ra khỏi hình thì được hình mới hệ số xác định
0.8874. Vậy có nên bỏ biến này không?
11.Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì, cho kết luận gì?
Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.429809 Probability 0.517842
Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.475886
12. Các thống dùng để kiểm định dưới đây được nh như thế nào, kết luận về hình
ban đầu qua thông tin này?
Cross terms White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.093254 Probability 0.375808
Obs*R-squared 2.345513 Probability 0.309513
Các dạng bài tập kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập kinh tế lượng - Người đăng: kimhyemi-s2-dumitri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các dạng bài tập kinh tế lượng 9 10 737