Ktl-icon-tai-lieu

Các di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các di tích văn hóa Champa ở
Thừa Thiên Huế
Nguyễn Văn Quảng
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khảo cổ học; Mã số: 60 22 60
Người hướng dẫn: TS. Lê Đình Phụng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Xử lý, hệ thống hóa thông tin thu thập từ thực địa, đưa ra kết quả thống
kê, khảo tả một cách đầy đủ, khách quan các di tích, di vật văn hóa Champa ở Thừa
Thiên Huế. Đi sâu tìm hiểu về đặc điểm phân bố, hiện trạng, kỹ thuật xây dựng,
phong cách, chủ nhân và niên đại… của một số di tích tiêu biểu. Đồng thời nêu bật
các mối quan hệ của các di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế nhằm góp phần
phục dựng lại gương mặt văn hóa Champa. Xác định các di tích trên bản đồ, nhằm
phục vụ cho việc quản lý. Minh chứng cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu tiềm
năng và giá trị to lớn của khảo cổ học Champa ở Thừa Thiên Huế, từ đó sẽ thúc đẩy
sự quan tâm của toàn xã hội đối với di sản văn hóa giá trị này.
Keywords. Khảo cổ học; Văn hóa Champa; Di tích văn hóa; Thừa Thiên Huế
Content
1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài
Cuối thế kỷ thứ II SCN, quốc gia Lâm Ấp – Champa ra đời ở khu vực miền Trung
Việt Nam. Sự ra đời của quốc gia này được xem là kết quả của một quá trình phát triển lâu
dài và hội tụ của văn hóa tiền – sơ sử Việt Nam, mà trực tiếp là văn hóa Sa Huỳnh trên dải
đất miền Trung. Sự xuất hiện của vương quốc Champa trên nền thống trị của nhà Hán là một
bước ngoặc của tiến trình lịch sử miền Trung. Trong quá trình tồn tại, vương quốc Champa
đã tạo ra nhiều thành tựu trên nhiều góc độ, sản sinh ra một di sản văn hóa đồ sộ và tinh tế.
Những di sản của nền văn hóa này đã thu hút sự quan tâm đối với nhiều người bởi sự hấp dẫn
pha chút mơ hồ sau bức màn của lịch sử, và bởi bộ phận lãnh thổ này đã hội nhập vào lãnh
thổ dân tộc Việt Nam thống nhất.
Những dấu ấn của nền văn hóa Champa vẫn còn hiện diện rõ nét suốt dọc dải đất
miền Trung Việt Nam từ Quảng Bình đến Bình Thuận, thậm chí cả khu vực Tây Nguyên. Đó
là các đền tháp, thành lũy, hệ thống khai thác nước, các tác phẩm điểu khắc… Những giá trị
của các di tích, di vật này đã được cả thế giới công nhận và đang ngày càng phát huy tác dụng
tích cực trong cuộc sống đương đại. Việc giữ gìn và phát huy hơn nữa giá trị các di tích, di
vật của nền văn hóa Champa, trong đó có văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế vì vậy không
chỉ là trách nhiệm của mỗi chúng ta mà còn của cả nhân loại.
Không gian Thừa Thiên Huế ngày nay được xem là một phần lãnh thổ của vương
quốc Champa trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ II đến đ...
Các di tích văn hóa Champa ở
Thừa Thiên Huế
Nguyễn Văn Quảng
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Kho c hc; Mã s: 60 22 60
Người hướng dn: TS. Lê Đình Phụng
Năm bảo v: 2010
Abstract. X lý, h thống hóa thông tin thu thp t thực địa, đưa ra kết qu thng
kê, khảo t một cách đầy đủ, khách quan các di tích, di vật văn hóa Champa Tha
Thiên Huế. Đi sâu m hiểu v đặc điểm phân bố, hin trng, k thuật xây dựng,
phong cách, chủ nhân và niên đại… của mt s di ch tiêu biểu. Đồng thời nêu bật
các mối quan h của các di tích văn hóa Champa Thừa Thiên Huế nhằm góp phn
phc dng lại gương mặt văn hóa Champa. Xác định các di tích trên bản đồ, nhm
phc v cho vic quản lý. Minh chứng cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cu tim
năng và giá tr to ln ca kho c hc Champa Thừa Thiên Huế, t đó sẽ thúc đy
s quan tâm của toàn xã hội đối vi di sản văn hóa giá trị này.
Keywords. Kho c hc; Văn hóa Champa; Di tích văn hóa; Thừa Thiên Huế
Content
1. Cơ sở khoa học và thực tin của đề tài
Cui thế k th II SCN, quốc gia Lâm p Champa ra đời khu vc min Trung
Vit Nam. S ra đời ca quốc gia này được xem kết qu ca một quá trình phát triển lâu
dài hội t ca văn hóa tiền sử Vit Nam, trực tiếp văn a Sa Hunh trên dải
đất min Trung. S xut hin của vương quốc Champa trên nền thng tr của nhà n là một
bước ngoc ca tiến trình lịch s miền Trung. Trong quá trình tồn tại, vương quốc Champa
đã tạo ra nhiu thành tựu trên nhiều góc độ, sn sinh ra mt di sản văn hóa đồ s tinh tế.
Nhng di sn ca nền văn hóa này đã thu hút s quan tâm đối vi nhiều người bi s hp dn
pha chút hồ sau bức màn của lch s, bi b phận lãnh thổ y đã hội nhập vào lãnh
th dân tộc Vit Nam thng nht.
Nhng du n ca nền văn hóa Champa vẫn còn hiện diện nét sut dc dải đất
min Trung Vit Nam t Quảng Bình đến Bình Thuận, thậm chí cả khu vực y Nguyên. Đó
các đền tháp, thành lũy, hệ thống khai thác nước, các tác phẩm điểu khắc… Những giá trị
của các di tích, di vật này đã được c thế giới công nhận và đang ngày càng phát huy tác dụng
tích cực trong cuc sống đương đại. Vic gi gìn phát huy hơn nữa giá trị các di tích, di
vt ca nn văn a Champa, trong đó văn hóa Champa Thừa Thiên Huế vậy không
ch là trách nhiệm ca mỗi chúng ta mà còn của c nhân loại.
Không gian Thừa Thiên Huế ngày nay được xem một phần lãnh thổ của vương
quc Champa trong khong thi gian t thế k th II đến đầu thế k XIV. Do nhiu yếu t
khác nhau so với các vùng khác của nền văn hóa Champa như Đà Nng, Qung Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, hay Phú n, Khánh a, Ninh Thuận, Bình Thuận, các di tích của
Các di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Các di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế 9 10 905