Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pbdt trial nbanb vd ben vOng

"^Cac giai phap hoan thanh
cap giay chirng nhan lan dau
O TTMN HUNG PHI
Cue trudng Cue Dang ky va Thong kd dat 6

T

huc hien Nghj quyet sd30/2012/QH13 ciia Qudc hpi, Chinh phu,
Bp TN&MT vd cac bp, ngdnh, dia phuang trong ca nudc da tap
trung chi dao quyei liet, tao si/chuyen bien manh me trong cdng
tdc cap GCN. Den nay, cap GCN lan dau dat duac trong hai nam qua la
rdi Idn, vdi 7,5 trieu GCN, ket qua ndm sau tang cao hdn nam trudc.
Viec xay dung cd sd ddlieu ddi dai cung duac trien khai tai khoang 90
quan, huyen thupc 49 ttnh, thdnh phd; den nay, mpt so dja phUdng da
cdban hodn thdnh vd da dua vdo khai thac sirdung, phat huy hieu qua
tich ci/c phue vu edng tde quan 1^ dat dai eua dia phuang.

Tinh hinh cap giay chdng nhan
o l dat muc tidu co ban hoan
thanh cdp GCN trong ndm 2013,
Thd tudng Chfnh phd da ban hanh
Chl thj sd 1474/CT-TTg, Chi thj sd
05/CT-TTg de ddn ddc, chi dao
cdc dja phuong thuc hien nhung
nhidm vu vd gidi phdp cu the
nham diy nhanh tidn dd cap
GCN; Phd Thd tUdng Chfnh phd
Hodng Trung Hal dd true tidp Idm
vide vdi lanh dao cdc tinh, thanh
phd va cdc bd, nganh cd lien
quan di chi dao thuc hidn ede giai
phdp thdo gd khd khdn, vudng
mde; Thd tudng Chfnh phd da phe
duydt h i trp 1.000 ty ddng cho 42
tinh khd khdn d l thiic hien cap
GCN trong hai ndm 2012-2013.
Trong hai ndm qua, Bp
TN&MT da td chdt nhidu budi lam
vide Xxuc tidp vdi Idnh dao UBND
cdc tinh, thdnh phd; nhdt Id 22

ThU trudng Nguyin Manh Hiin lam viec vdi dia phuang
ve cdng tac cap giay chUng nhan
tinh, thdnh phd cd ty Id cap GCN
dat thap de ddnh gid tinh hinh va
qudn tridt, ddn dde, chl dao thiie
hidn cdc giai phdp diy nhanh tien
dp; td ChCrc nhieu Idp tap hudn

eho gan 1.000 edn bd Vdn phdng
Ddng ky QSDO cdc cdp va 2.379
cdn bd dia chfnh cdp xa; ban
hanh nhidu vdn ban hudng din
thdo gd khd khdn, vudng mde,

Tdi nguydn v6 M6I truong | Kjf 1 •2-Thing 1/201 ft 2 9

ddn ddc thUc hien; td chiic hang
chuc doan cdng tac cda lanh dao
Bd vd cda Tdng cue Quan ly dat
dai di kilm tra va true tidp chi dao,
hudng ddn eac dia phuong. Hau
het cdc dja phUdng ddu da trien
khai thuc hien nghiem tdc, co hidu
qua cac giai phap theo chi dao
eda Thd tudng Chfnh phd va
hudng dan cda Bd TN&MT.
Theo bdo eao cda cdc dja
phuong, ddn nay ca nudc da cap
dupe 40,1 tneu GCN vdi tdng dien
tfeh 22,3 trieu ha, dat 92,2% dien
tfch eae loai dat can cap; trong dd,
5 loai dat chfnh cda ca nude da
cap duac 39,2 trieu giay vdi tdng
dien tfch 21,7 trieu ha, dat 92,1%
dien tfch cdn cap va d...
Pbdt trial
nbanb
vd
ben
vOng
"^Cac
giai phap hoan thanh
cap giay chirng nhan lan dau
O
TTMN
HUNG PHI
Cue
trudng
Cue
Dang ky
va
Thong
kd dat
6
T
huc hien Nghj quyet
sd30/2012/QH13 ciia
Qudc hpi, Chinh phu,
Bp TN&MT vd cac bp, ngdnh, dia phuang trong ca nudc da tap
trung
chi
dao
quyei
liet,
tao
si/chuyen
bien manh me trong cdng
tdc cap GCN. Den nay, cap
GCN
lan dau dat duac trong hai nam qua la
rdi Idn, vdi 7,5 trieu GCN, ket qua ndm sau tang cao hdn nam trudc.
Viec xay dung cd sd
ddlieu
ddi dai cung duac trien khai tai khoang
90
quan, huyen thupc 49 ttnh, thdnh phd; den nay, mpt so dja phUdng da
cdban
hodn thdnh vd da dua vdo khai thac
sirdung,
phat huy hieu qua
tich
ci/c
phue vu edng tde quan
1^
dat dai eua dia phuang.
Tinh
hinh
cap
giay
chdng
nhan
ol dat muc tidu co ban hoan
thanh cdp GCN trong ndm 2013,
Thd tudng Chfnh phd da ban hanh
Chl thj sd
1474/CT-TTg,
Chi
thj sd
05/CT-TTg de ddn ddc,
chi
dao
cdc dja phuong thuc hien nhung
nhidm vu vd gidi phdp cu the
nham
diy
nhanh tidn dd cap
GCN;
Phd Thd tUdng Chfnh phd
Hodng Trung Hal dd true tidp Idm
vide vdi lanh dao cdc
tinh,
thanh
phd va cdc bd, nganh cd lien
quan di
chi
dao thuc hidn ede giai
phdp thdo gd khd khdn, vudng
mde;
Thd tudng Chfnh phd da phe
duydt
hi
trp 1.000
ty
ddng cho 42
tinh khd khdn dl thiic hien cap
GCN trong hai ndm 2012-2013.
Trong
hai
ndm qua, Bp
TN&MT da td chdt nhidu budi lam
vide Xxuc
tidp vdi Idnh dao UBND
cdc
tinh,
thdnh phd; nhdt Id 22
ThU
trudng
Nguyin
Manh Hiin
lam
viec
vdi
dia
phuang
ve
cdng
tac cap
giay chUng nhan
tinh,
thdnh phd cd
ty
Id cap GCN
dat thap de ddnh gid tinh hinh va
qudn tridt, ddn dde,
chl
dao thiie
hidn cdc giai phdp
diy
nhanh tien
dp;
td ChCrc nhieu Idp tap hudn
eho gan 1.000 edn bd Vdn phdng
Ddng ky QSDO cdc cdp va 2.379
cdn bd dia chfnh cdp xa; ban
hanh nhidu vdn ban hudng
din
thdo gd khd khdn, vudng mde,
Tdi
nguydn v6
M6I truong | Kjf
1 •2-Thing
1/201
ft
29
Các giải pháp hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu - Trang 2
Các giải pháp hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các giải pháp hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu 9 10 147