Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3237 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHẠM THỊ XUÂN THỦY

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TRONG THỜI KỲ
HỘI NHẬP

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ:
60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI, NĂM 2011

MỞ ĐẦU
Hội nhập kinh tế quốc tế, các Doanh nghiệp viễn thông Việt
Nam đã thật sự chuyển mình, một số Doanh nghiệp có cơ hội từng
bước thâm nhập ra thị trường trong khu vực và trên thế giới…. hội
nhập cũng giúp cho các doanh nghiệp viễn thông trong nước tự đổi
mới và tái cơ cấu để hoạt động có hiệu quả, cải cách quy trình quản lý,
khai thác, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực mang tính chiến lược,
nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng chăm sóc khách hàng.
Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam
không chỉ phải cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các
doanh nghiệp viễn thông nước ngoài về tiềm lực tài chính, vốn, công
nghệ ngay trên sân nhà. Mặt khác, các doanh nghiệp phải cạnh tranh để
tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp phải có được lợi nhuận và đạt
được lợi nhuận ngày càng cao. Do vậy, đạt hiệu quả sản xuất kinh
doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là vấn đề quan
tâm của doanh nghiệp và trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp
có thể tồn tại và phát triển.
Với thị trường viễn thông như hiện nay, Công ty Cổ phần Viễn
thông FPT không chỉ đối mặt rất nhiều khó khăn với thị trường trong
nước mà còn các thị trường trong khu vực cũng như trên toàn thế giới
về các nguồn lực vốn, lao động, thiết bị, công nghệ….để tránh những
rủi ro và mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình sản xuất kinh
doanh cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất và
cũng là phương châm phát triển của doanh nghiệp. Luận văn “Các giải
pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông

FPT trong thời kỳ hội nhập” sẽ đề cập đến những vẫn đền bức thiết
này.
Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh
của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Đánh giá hiệu quả kinh doanh
của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Đưa ra các giải pháp nâng cao
hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trong thời
kỳ hội nhập.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề
tài là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT. Phạm vi nghiên cứu: hiệu quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp năm 2008, 2009, 2010.
Phương phá...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO TP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIN THÔNG
VIT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
PHẠM THỊ XUÂN THỦY
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CPHẦN VIỄN THÔNG FPT TRONG THỜI KỲ
HỘI NHẬP
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN
NỘI, NĂM 2011
Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập 9 10 727