Ktl-icon-tai-lieu

Các hệ mật khóa công khai thác

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
Ch¬ng 5
C¸c hÖ mËt kho¸ c«ng khai kh¸c
Trong ch¬ng nµy ta sÏ xem xÐt mét sè hÖ mËt kho¸ c«ng khai kh¸c.
HÖ mËt Elgamal dùa trªn bµi to¸n logarithm rêi r¹c lµ bµi to¸n ®îc dïng
nhiÒu trong nhiÒu thñ tôc mËt m·. Bëi vËy ta sÏ dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó th¶o
luËn vÒ bµi to¸n quan träng nµy. ë c¸c phÇn sau sÏ xem xÐt s¬ lîc mét sè hÖ
mËt kho¸ c«ng khai quan träng kh¸c bao gåm c¸c hÖ thoãng lo¹i Elgamal
dùa trªn c¸c trêng h÷u h¹n vµ c¸c ®êng cong elliptic, hÖ mËt xÕp ba l«
Merkle-Helman vµ hÖ mËt McElice.
5.1. HÖ mËt Elgamal vµ c¸c logarithm rêi r¹c.
HÖ mËt Elgamal ®îc x©y dùng trªn bµi to¸n log¶ithm rêi r¹c . Chóng
ta sÏ b¾t ®Çu b¨ng viÖc m« t¶ bµi to¸n bµi khi thiÕt lËp m«i trêng h÷u h¹n
Z
p
, p lµ sè nguyªn tè ( h×nh 5.1) ( Nhí l¹i r»ng nhãm nh©n Z
p
*
lµ nhãm cyclic
vµ phÇn tö sinh cña Z
p
*
®îc gäi lµ phÇn tö nguyªn thuû).
Bµi to¸n logarithm rêi r¹c trong Zp lµ ®èi tîng trong nhiÒu c«ng tr×nh
nghiªn cøu vµ ®îc xem lµ bµi to¸n khã nÕu p ®îc chän cÈn thËn. Cô thÓ
kh«ng cã mét thuËt to¸n thêi gian ®a thøc nµo cho bµi to¸n logarithm rêi r¹c.
§Ó g©y khã kh¨n cho c¸c ph¬ng ph¸p tÊn c«ng ®· biÕt p ph¶i cã Ýt nhÊt 150
ch÷ sè vµ (p-1) ph¶i cã Ýt nhÊt mét thõa sè nguyªn tè lín. Lîi thÕ cña bµi
to¸n logarithm rêi r¹c trong x©y dîng hÖ mËt lµ khã t×m ®îc c¸c logarithm
rêi r¹c ,song bµi to¸n ngîc lÊy luü thõa l¹i cã thÓ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ theo
thuËt to¸n "b×nh ph¬ng vµ nh©n". Nãi c¸ch kh¸c , luü thõa theo modulo p lµ
hµm mét chiÒu víi c¸c sè nguyªn tè p thÝch hîp.
Elgamal ®· ph¸t triÓn mét hÖ mËt kho¸ c«ng khai dùa trªn bµi to¸n
logarithm rêi r¹c. HÖ thèng nµy ®îc tr×nh bµy trªn h×nh 5.2.
HÖ mËt nµy lµ mét hÖ kh«ng tÊt ®Þnh v× b¶n m· phô thuéc vµo c¶ b¶n
râ x lÉn gi¸ trÞ ngÉu nhiªn k do Alice chän. Bëi vËy,cã nhiÒu b¶n m· ®îc
m· tõ cïng b¶n râ.
Các hệ mật khóa công khai thác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hệ mật khóa công khai thác - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Các hệ mật khóa công khai thác 9 10 586