Ktl-icon-tai-lieu

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi ngheuhapsa-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều
3 Nghị Định 65/2013/NĐ-CP mới nhất hiện nay:
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

1. Thu nhập từ kinh doanh
- Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau: sản xuất,
kinh doanh hàng hoá; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền
sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác. Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực,
ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không
bằng tiền.
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định.
c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền
tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của
pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật,
thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp,
ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà
người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các
khoản tiền thưởng theo quy định.
Bạn có thể xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2014

3. Thu nhập từ đầu tư vốn
Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:
a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh
doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay.
b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên),...
Các khoản thu nhp chịu thu thu nhp cá nhân
Các khoản thu nhp chịu thu thu nhp nhân theo quy định tại Điều 2 Thông 111/2013/TT-BTC và Điều
3 Nghị Định 65/2013/NĐ-CP mới nhất hiện nay:
Các khoản thu nhp chịu thu TNCN bao gồm:
1. Thu nhp từ kinh doanh
- Thu nhập từ kinh doanh thu nhập được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau: sản xuất,
kinh doanh hàng hoá; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền
sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác. Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của nhân trong những lĩnh vực,
ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
2. Thu nhp từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiềnơng, tiền công các khoản tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không
bằng tiền.
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định.
c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền
tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của
pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật,
thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp,
ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả
người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các
khoản tiền thưởng theo quy định.
Bạn có thể xem thêm: Cách tính thu thu nhp cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2014
3. Thu nhp từ đầu tư vốn
Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:
a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhân kinh doanh, nhóm nhân kinh
doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay.
b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh các hình thức kinh
doanh khác; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập t chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng
khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
1/3
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: ngheuhapsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 9 10 602