Ktl-icon-tai-lieu

Các Kỹ Năng Phỏng Vấn Cho Vay

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các Kỹ Năng Phỏng Vấn Cho Vay

Giới thiệu
Hội thảo nμy đ−ợc triển khai để đáp ứng nhu cầu của các cán bộ tại bốn ngân hμng th−ơng mại
của Việt nam lμm việc trong khuôn khổ Ch−ơng trình Hỗ trợ của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp
Vừa vμ Nhỏ (SMEDF) đối với Dự án Cho vay của các Tổ chức Tín dụng đ−ợc tμi trợ bởi Hội
đồng Châu Âu. Mục đích của hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng phỏng vấn cho các cán bộ có
trách nhiệm thu nhập thông tin để thực hiện cho vay trung vμ dμi hạn cho các doanh nghiệp
vừa vμ nhỏ.

Vì hội thảo đ−ợc thiết kế cho các cán bộ lμm việc cho các ngân hμng khác nhau nên nội dung
sẽ tập trung vμo việc cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về những nguyên tắc cần
thiết để thực hiện cuộc phỏng vấn có hiệu quả. Hội thảo sẽ không đi vμo chi tiết của quy trình
lập đơn xin vay của từng ngân hμng.
Thμnh phần tham dự
Hội thảo đ−ợc thiết kế dμnh cho tất cả cán bộ nhân viên tham gia tích cực vμo việc thu thập
thông tin để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa vμ nhỏ vay trung vμ dμi hạn. Các thμnh viên tham gia
do các ngân hμng tự chọn dựa trên tμi liệu tóm tắt do Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa vμ nhỏ
cung cấp.
Số l−ợng học viên
Hội thảo sẽ sử dụng ph−ơng pháp đμo tạo thông qua sự tham gia tích cực của học viên, do đó,
để cho thật hiệu quả, số l−ợng học viên tối đa cho mỗi hội thảo không đ−ợc v−ợt quá 24 ng−ời.
Liên quan đến công tác chuẩn bị, số l−ợng học viên tối −u nên lμ bội số của 3. Điều nμy lμ yêu
cầu vì trong một hoạt động quan trọng nhất của hội thảo lμ tham gia vai diễn phỏng vấn, các
học viên sẽ đ−ợc chia lμm 3 nhóm lμm việc.
Các Kỹ Năng Phỏng Vấn Cho Vay - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Các Kỹ Năng Phỏng Vấn Cho Vay 9 10 660