Ktl-icon-tai-lieu

Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình C

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng
kiểm thử chương trình C
Phạm Thị Miên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán – Cơ - Tin
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Văn Ban
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày khái quát về kiểm thử phần mềm như: khái niệm kiểm thử phần
mềm, mục đích, mục tiêu và các mức kiểm thử phần mềm. Đề cập đến việc sử dụng
các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và hộp đen để thiết kế dữ liệu thử. Mô tả chi tiết các
thành phần chính của kỹ thuật kiểm thử đột biến, giới thiệu các giả thuyết cơ bản cần
thiết để thực hiện phương pháp này. Tìm hiểu quy trình để phân tích đột biến, từ đó
rút ra được những vấn đề còn hạn chế đối với kỹ thuật kiểm thử đột biến. Giới thiệu
một số phương pháp cải tiến kỹ thuật kiểm thử đột biến nhằm giảm chi phí tính toán
và tăng tự động hóa. Tập trung vào ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến. Giới thiệu
hai công cụ mã nguồn mở miễn phí là NUnit dùng để kiểm thử đơn vị của chương
trình C#, và Nester với chức năng phân tích và tạo đột biến. Ứng dụng kỹ thuật kiểm
thử đột biến để kiểm thử các chương trình C# sử dụng hai công cụ trên.
Keywords. Tin học; Kiểm thử đột biến; Kiểm thử chương trình C; Phần mềm
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Kiểm thử phần mềm là một hoạt động giữ vai trò rất quan trọng để bảo đảm chất lượng
phần mềm và là hoạt động mang tính sống còn trong các dự án sản xuất hoặc gia công phần
mềm. Vì vậy, kiểm thử phần mềm đã trở thành qui trình bắt buộc trong các dự án phát triển
phần mềm trên thế giới. Ở Việt Nam, ngành công nghiệp phần mềm đang phát triển thì không
thể xem nhẹ việc kiểm thử phần mềm vì xác suất thất bại sẽ rất cao, hơn nữa, hầu hết các
công ty phần mềm có uy tín đều đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt là nếu một phần mềm không có
tài liệu kiểm thử đi kèm thì sẽ không được chấp nhận.
Tuy nhiên, hoạt động kiểm thử thường gặp nhiều khó khăn:

 Thứ nhất, kiểm thử các hệ thống phức tạp đòi hỏi rất nhiều nguồn tài nguyên và
chi phí cao.
 Thứ hai, tiến trình phát triển phần mềm luôn trải qua nhiều hoạt động biến đổi
thông tin, sự mất mát thông tin trong quá trình biến đổi là yếu tố chính làm cho
hoạt động kiểm thử khó khăn.
 Thứ ba, kiểm thử chưa được chú trọng trong đào tạo con người.
 Cuối cùng, không tồn tại kỹ thuật kiểm thử cho phép khẳng định một phần mềm
hoàn toàn đúng đắn hay không chứa lỗi.
Với mục đích phát hiện lỗi, kiểm thử phần mềm thường phải trải qua các bước: tạo dữ
liệu thử, thực thi phần mềm trên dữ liệu...
Các kỹ thut kim th đột biến và ứng dng
kim th chương trình C
Phm Th Miên
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Toán – - Tin
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Người hướng dn: PGS.TS. Đoàn Văn Ban
Năm bảo v: 2011
Abstract. Trình bày khái quát v kim th phn mềm như: khái nim kim th phn
mm, mục đích, mục tiêu các mức kim th phn mềm. Đề cập đến vic s dng
các kỹ thut kim th hp trắng và hộp đen để thiết kế d liu thử. Mô t chi tiết các
thành phần chính của k thut kim th đột biến, gii thiệu các giả thuyết cơ bản cn
thiết để thc hiện phương pháp y. Tìm hiểu quy trình để phân tích đột biến, t đó
rút ra được nhng vấn đề còn hạn chế đối vi k thut kim th đột biến. Gii thiu
mt s phương pháp cải tiến k thut kim th đột biến nhm giảm chi phí tính toán
tăng tự động hóa. Tập trung vào ng dng k thut kim th đột biến. Gii thiu
hai công cụ nguồn m miễn phí NUnit dùng đ kim th đơn vị của chương
trình C#, và Nester với chức năng phân tích và tạo đột biến. ng dng k thut kim
th đột biến để kim th các chương trình C# sử dụng hai công cụ trên.
Keywords. Tin hc; Kim th đột biến; Kim th chương trình C; Phn mm
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Kim th phn mềm một hoạt động gi vai trò rất quan trọng để bảo đảm chất lưng
phn mềm hoạt động mang tính sống còn trong các dự án sản xut hoặc gia công phn
mềm. vy, kim th phn mm đã trở thành qui trình bắt buc trong các dự án phát triển
phn mềm trên thế gii. Việt Nam, ngành công nghip phn mềm đang phát triển thì không
th xem nh vic kim th phn mềm xác suất tht bi s rất cao, hơn nữa, hu hết các
công ty phần mềm uy tín đều đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt nếu mt phn mềm không
tài liệu kim th đi kèm thì sẽ không được chp nhn.
Tuy nhiên, hoạt động kiểm thử thường gặp nhiều khó khăn:
Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình C - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình C 9 10 596