Ktl-icon-tai-lieu

Các nhà lãnh đạo thành công suy nghĩ như thế nào

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c nhµ l·nh ®¹o thµnh c«ng
suy nghÜ nh− thÕ nµo
Roger Martin. How Successful Leaders
Think. Harvard Business Review, June, 2007,
10 p.
Thu Ph−¬ng
l−îc thuËt

T

¸c gi¶ bµi viÕt ®· cã mét kho¶ng
thêi gian dµi (15 n¨m) víi nhiÒu t−

c¸ch kh¸c nhau (nhµ t− vÊn qu¶n lý,
hiÖu tr−ëng cña mét tr−êng kinh doanh)
nghiªn cøu vÒ c¸c nhµ l·nh ®¹o. Trong
kho¶ng 6 th¸ng trë l¹i ®©y, t¸c gi¶ ®·
tiÕn hµnh pháng vÊn h¬n 50 nhµ l·nh
®¹o ®−îc coi lµ thµnh c«ng (nhiÒu ng−êi
®−îc pháng vÊn tíi 8 giê ®ång hå) vµ
ph¸t hiÖn ra r»ng, hÇu hÕt trong sè hä
cã chung mét ®Æc ®iÓm bÊt th−êng: hä
cã kh¶ n¨ng gi÷ trong ®Çu hai quan
®iÓm tr¸i ng−îc cïng mét lóc; vµ sau ®ã,
hä cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt mét c¸ch s¸ng
t¹o sù c¨ng th¼ng gi÷a hai ý t−ëng b»ng
viÖc t¹o nªn mét ý t−ëng míi bao gåm
c¸c thµnh phÇn cña c¶ hai ý t−ëng tr−íc
®ã nh−ng ë møc ®é cao h¬n rÊt nhiÒu.
Nh÷ng quan ®iÓm kh¸c, xuÊt ph¸t tõ
®ã, th−êng cho r»ng, ®ã lµ kÕt qu¶ cña
quy tr×nh qui n¹p vµ tæng hîp, ®−îc gäi
lµ t− duy tæng hîp - còng lµ ®Æc ®iÓm
x¸c ®Þnh c¸c tæ chøc xuÊt s¾c vµ nh÷ng
ng−êi ®iÒu hµnh chóng.
Nh−ng b¶n th©n t¸c gi¶ l¹i cho r»ng
®iÒu ®ã ch−a h¼n ®· hoµn toµn ®óng
®¾n. Cho dï, t¸c gi¶ dÉn ra F. Scott
Fitzgerald - mét nhµ v¨n lín cña thÕ kû
XX, c¸ch ®©y 60 n¨m, ®· nhËn ®Þnh

r»ng: “Kh¶ n¨ng ®Ó n¾m gi÷ hai quan
®iÓm ®èi lËp trong ®Çu ãc cïng mét lóc
vµ vÉn gi÷ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn chøc
n¨ng” lµ dÊu hiÖu cña mét c¸ nh©n
th«ng minh thùc sù. Cßn t¸c gi¶ th× cho
r»ng, t− duy tæng hîp “kh«ng ph¶i lµ
mét kh¶ n¨ng thiªn bÈm, sinh ra ®· cã,
mµ ®ã lµ thø b¹n cã thÓ rÌn luyÖn”.
C¸c dÉn chøng cô thÓ
Hai nhµ l·nh ®¹o xuÊt s¾c ®−îc t¸c
gi¶ chän lµm dÉn chøng lµ Jack Welchl·nh ®¹o TËp ®oµn General Electric
(GE) vµ Bob Young - ng−êi ®ång s¸ng
lËp vµ cùu gi¸m ®èc ®iÒu hµnh (CEO)
cña Red Hat (h·ng ph©n phèi phÇn
mÒm m· nguån më Linux).
a. Jack Welch
Khi khëi nghiÖp ë GE, «ng yªu cÇu
mçi bé phËn cña GE ph¶i ®øng thø nhÊt
hoÆc thø hai trong thÞ phÇn cña ngµnh
nghÒ ®ã; nhiÒu n¨m sau, «ng yªu cÇu
nh÷ng bé phËn t−¬ng tù x¸c ®Þnh
tr−êng cña hä ®Ó cæ phiÕu kh«ng lín h¬n
10%, do ®ã thóc Ðp c¸c nhµ qu¶n lý t×m
kiÕm c¬ héi v−ît qua sù h¹n chÕ cña thÞ
tr−êng. Nh÷ng cè g¾ng ®Ó häc tõ nh÷ng
®iÒu J. Welch ®· lµm, theo t¸c gi¶ bµi

C¸c nhµ l·nh ®¹o thµnh c«ng…
viÕt, chØ gîi ra sù hçn lo¹n vµ kh«ng
m¹ch l¹c, bëi v× «ng ®· theo ®uæi mét
c¸ch kh«n ngoan ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c
nhau trong sù nghiÖp vµ trong lÞch sö
ph¸t triÓn cña GE.
Sau ®ã, J. Welch ®· viÕt rÊt nhiÒu
s¸ch nãi vÒ sù thµnh c«ng cña m×nh. Râ
rµng, J. Welch lµ mét ng−êi t− duy tæng
hî...
C¸c nhµ l·nh ®¹o thµnh c«ng
suy nghÜ nh− thÕ nµo
Roger Martin. How Successful Leaders
Think. Harvard Business Review, June, 2007,
10 p.
Thu Ph−¬ng
l−îc thuËt
¸c g bµi viÕt ®· mét kho¶ng
thêi gian dµi (15 n¨m) víi nhiÒu t−
c¸ch kh¸c nhau (nhµ t− vÊn qu¶n lý,
hiÖu tr−ëng cña mét tr−êng kinh doanh)
nghiªn cøu c nhµ l·nh ®¹o. Trong
kho¶ng 6 th¸ng trë l¹i ®©y, t¸c gi¶ ®·
tiÕn hµnh pháng vÊn h¬n 50 n l·nh
®¹o ®−îc coi thµnh c«ng (nhiÒu ng−êi
®−îc pháng vÊn tíi 8 giê ®ång hå)
ph¸t hiÖn ra r»ng, hÇu hÕt trong sè
chung mét ®Æc ®iÓm bÊt th−êng:
kh¶ n¨ng gi÷ trong ®Çu hai quan
®iÓm tr¸i ng−îc cïng mét lóc; vµ sau ®ã,
hä cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt mét c¸ch s¸ng
t¹o sù c¨ng th¼ng gi÷a hai ý t−ëng b»ng
viÖc t¹o nªn mét ý t−ëng míi bao m
c¸c thµnh phÇn cña hai ý t−ëng tr−íc
®ã nh−ng ë møc ®é cao h¬n rÊt nhiÒu.
Nh÷ng quan ®iÓm kh¸c, xuÊt ph¸t tõ
®ã, th−êng cho r»ng, ®ã kÕt qucña
quy tr×nh qui n¹p tæng hîp, ®−îc gäi
t− duy tæng hîp - còng ®Æc ®iÓm
x¸c ®Þnh c¸c chøc xuÊt s¾c vµ nh÷ng
ng−êi ®iÒu hµnh chóng.
Nh−ng b¶n th©n t¸c gi¶ l¹i cho r»ng
®iÒu ®ã ch−a h¼n ®· hoµn toµn ®óng
®¾n. Cho dï, t¸c gi¶ dÉn ra F. Scott
Fitzgerald - mét nhµ v¨n lín cña tkû
XX, c¸ch ®©y 60 n¨m, ®· nhËn ®Þnh
r»ng: “Kh¶ n¨ng ®Ó n¾m gi÷ hai quan
®iÓm ®èi lËp trong ®Çu ãc cïng mét lóc
vÉn gi÷ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn chøc
n¨ng” dÊu hiÖu cña mét nh©n
th«ng minh thùc sù. Cßn t¸c gi¶ th× cho
r»ng, t− duy tæng hîp “kh«ng ph¶i lµ
mét kh¶ n¨ng thiªn bÈm, sinh ra ®· cã,
mµ ®ã lµ thø b¹n cã thÓ rÌn luyÖn”.
C¸c dÉn chøng cô thÓ
Hai nhµ l·nh ®¹o xuÊt s¾c ®−îc t¸c
gi¶ chän lµm dÉn chøng lµ Jack Welch-
l·nh ®¹o TËp ®oµn General Electric
(GE) Bob Young - ng−êi ®ång s¸ng
lËp vµ cùu gi¸m ®èc ®iÒu hµnh (CEO)
cña Red Hat (h·ng ph©n phèi phÇn
mÒm m· nguån më Linux).
a. Jack Welch
Khi khëi nghiÖp ë GE, «ng yªu cÇu
mçi bé phËn cña GE ph¶i ®øng thø nhÊt
hoÆc thø hai trong thÞ phÇn cña ngµnh
nghÒ ®ã; nhiÒu n¨m sau, «ng yªu cÇu
nh÷ng phËn t−¬ng tù x¸c ®Þnh
tr−êng cña hä ®Ó cæ phiÕu kh«ng lín h¬n
10%, do ®ã thóc Ðp c¸c nhµ qu¶n lý t×m
kiÕm héi v−ît qua sù h¹n chÕ cña thÞ
tr−êng. Nh÷ng g¾ng ®Ó häc nh÷ng
®iÒu J. Welch ®· lµm, theo t¸c gi¶ bµi
T
Các nhà lãnh đạo thành công suy nghĩ như thế nào - Trang 2
Các nhà lãnh đạo thành công suy nghĩ như thế nào - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các nhà lãnh đạo thành công suy nghĩ như thế nào 9 10 283