Ktl-icon-tai-lieu

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và hoàn thiện công tác định mức lao động cho mã hàng nano tại công ty cổ phần dệt may 29-3

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6

Đại học Đà Nẵng - 2008

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO
ĐỘNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TAC ĐỊ NH MƯ C LAO
́
́
ĐỘNG CHO MÃ HÀNG NANO TAI CÔNG TY CÔ PHÂN
̣
̉
̀
DÊT MAY 29-3
̣
THE DETERMINANTS OF LABOUR PRODUCITIVY AND THE
IMPROVERMENT OF PRODUCTION NORMS TO THE CODE NANO
AT THE 29/3 GARMENT COMPANY
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MINH - TRẦN THỊ THỦY
Lơp: 30K10, Trường Đại học Kinh tế
́
GVHD: TH.S ÔNG NGUYÊN CHƢƠNG
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
Tóm tắt
Về lý thuyết , giưa năng suât lao đông và đị nh mưc lao đông co môi liên hê tương quan vơi
̃
́
̣
́
̣
́
́
̣
́
nhau. Đê tai cũng tâp trung nghiên cưu đị nh mưc lao
̀ ̀
̣
́
́
đông va cac nhân tô anh hương đên
̣
̀ ́
́ ̉
̉
́
năng suât lao đông cho ma hang Nano tai Công ty cô phân Dêt may 29-3. Nguôn dư liêu chu
́
̣
̃ ̀
̣
̉
̀
̣
̀
̃ ̣
̉
yêu đươc sư dung la nguôn dư liêu sơ cấp thông qua quá trình khao sat bằng các phương
́
̣
̉ ̣
̀
̀
̃ ̣
̉
́
pháp bấm giờ, chụp ảnh và quay phim . Với phương pháp tiếp cận phân tích thống kê , từ đo
́
tác động đến các nhân tố ảnh hưởng nhằm cải thiện năng suất và đị nh mưc lao đông .
́
̣
Abstract
In the theory, there is a relationship between productivity and production norm. The study also
focuses on examining the determinants of labour productivity and the improvement of
production norms to the code Nano at the 29/3 garment comapy of Da Nang. The data is
mainly extracted from the primary data sources through the survey by means of clock,
photography and flim. Basing on the empirical findings, a number of solutions can be proposed
for work enhancement in order to improve the labour producitivy and production norms.

1. Mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng suất rất đa dạng , viêc xac đị nh cac nhân tô đo se gop
̣
́
́
́ ́ ̃ ́
phân thƣc hiên đị nh mƣc lao đông đƣơc tôt hơn . Và đồng thời định mức lao động là công cụ
̀
̣
̣
́
̣
̣ ́
hiêu qua đê xac đị nh n ăng suât tiên tiến cho ngƣơi lao đông , khai thac co hiêu qua các tiềm
̣
̉ ̉ ́
́
̀
̣
́
́
̣
̉
năng trong san xuât. Công tác định mức của công ty cần đƣợc cải thiện để không chỉ đáp ứng
̉
́
đƣợc yêu cầu sản xuất kinh doanh mà còn góp phần giảm những chi phí không cần thiết có thể
xảy ra trong quá trình sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả. Vì vậy , đề tài : “Cac nhân tô anh
́
́ ̉
hƣơng đên năng suât lao đông va hoan thiên công tac đị nh mƣc lao đông cho ma hang Nano
̉
́
́
̣
̀
̀
̣
́
́
̣
̃ ̀
tại Công ty...
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008
114
CC NHÂN TNH HƯNG ĐN NĂNG SUT LAO
ĐNG V HON THIN CÔNG TÁ C ĐỊ NH MỨ C LAO
ĐNG CHO M HNG NANO TẠ I CÔNG TY CỔ PHẦ N
̣ T MAY 29-3
THE DETERMINANTS OF LABOUR PRODUCITIVY AND THE
IMPROVERMENT OF PRODUCTION NORMS TO THE CODE NANO
AT THE 29/3 GARMENT COMPANY
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MINH - TRẦN THỊ THỦY
́ p: 30K10, Trường Đại học Kinh tế
GVHD: TH.S ÔNG NGUYÊN CHƢƠNG
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
Tm tt
Về lý thuyết , giữ a năng suấ t lao độ ng và định mứ c lao độ ng có mố i liên hệ tương quan vớ i
nhau. Đề tà i cũng tậ p trung nghiên cứ u định mứ c lao độ ng và cá c nhân tố ả nh hưở ng đế n
năng suấ t lao độ ng cho mã hà ng Nano tạ i Công ty cổ phầ n Dệ t may 29-3. Nguồ n dữ liệ u chủ
yế u đượ c̉ dụ ng là nguồ n dữ liệ u sơ cấp thông qua quá trình khả o sá t bằng các phương
pháp bấm giờ, chụp ảnh và quay phim . Với phương pháp tiếp cận phân tích thống kê , từ đó
tác động đến các nhân tố ảnh hưởng nhằm cải thiện năng suất và định mứ c lao độ ng .
Abstract
In the theory, there is a relationship between productivity and production norm. The study also
focuses on examining the determinants of labour productivity and the improvement of
production norms to the code Nano at the 29/3 garment comapy of Da Nang. The data is
mainly extracted from the primary data sources through the survey by means of clock,
photography and flim. Basing on the empirical findings, a number of solutions can be proposed
for work enhancement in order to improve the labour producitivy and production norms.
1. Mở đầu
1.1. Đt vn đ
Cc nhân t nh hƣng đn năng sut rt đa dng , ṿ c xá c đị nh cá c nhân tố đó sẽ gó p
p̀ n thƣ̣ c hiệ n đị nh mƣ́ c lao độ ng đƣợ c tố t hơn . V đng thi định mc lao đng l công c
hiệ u quả để xá c đị nh n ăng suấ t tiên tin cho ngƣờ i lao độ ng , khai thá c có hiệ u quả cc tiềm
năng trong sả n xuấ t. Công tc định mc của công ty cần đƣợc ci thiện để không chỉ đp ng
đƣợc yêu cầu sn xut kinh doanh m còn góp phần gim những chi phí không cần thit có thể
xy ra trong qu trình sn xut từ đó nâng cao hiệu qu. Vì vy , đề ti: “Cá c nhân tố ả nh
hƣở ng đế n năng suấ t lao độ ng và hoà n thiệ n công tá c đị nh mƣ́ c lao độ ng cho mã hà ng Nano
ti Công ty cổ phầ n Dệ t may 29-3đƣợc thực hiện ǹ m nghiên cƣ́ u công tá c định mƣ́ c lao
độ ng, v cc nhân t nh hƣng đn năng sut lao đng.
1.2. Câu hỏ i nghiên cứ u
- Công tá c đị nh mƣ́ c lao độ ng cho mã hà ng Nano còn tn ti những hn ch gì?
- Cc nhân t nh hƣng đn năng sut lao độ ng là gì ?
- Chi phí tiề n lƣơng sẽ thay đổ i nhƣ thế nà o khi á p dụ ng định mƣ́ c lao độ ng mớ i?
1.3. Đi tưng v phm vi nghiên cu
Nghiên cƣ́ u chọn mẫu 20 ngƣờ i trong tổ ng số 43 công nhân thƣ̣ c hiệ n 103 bƣớ c công
việ c tạ o nên mã hà ng Nano.
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và hoàn thiện công tác định mức lao động cho mã hàng nano tại công ty cổ phần dệt may 29-3 - Trang 2
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và hoàn thiện công tác định mức lao động cho mã hàng nano tại công ty cổ phần dệt may 29-3 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và hoàn thiện công tác định mức lao động cho mã hàng nano tại công ty cổ phần dệt may 29-3 9 10 972