Ktl-icon-tai-lieu

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp công nghiệp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000
FACTORS AFFECTING INDUSTRIAL ENTERPRISES’ SATISFACTION WITH
THE ISO 9000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Hồ Thị Thúy Nga, Hoàng Trọng Hùng
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở số liệu thu thập được từ 90 doanh nghiệp
công nghiệp tại Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù gặp phải một số trở ngại
trong quá trình áp dụng nhưng mức độ lợi ích doanh nghiệp đạt được cũng như mức độ hài
lòng của doanh nghiệp từ việc áp dụng hệ thống này là khá cao. Nghiên cứu cho thấy lợi ích
giảm lãng phí, cải thiện các hoạt động vận hành bên ngoài doanh nghiệp và mức độ trở ngại từ
thời gian và tiêu chuẩn khó hiểu là ba biến dự đoán tốt nhất cho sự hài lòng của doanh nghiệp
công nghiệp Thừa Thiên Huế đối với hệ thống ISO 9000. Nghiên cứu cũng chỉ ra không có sự
khác biệt trong mức độ trở ngại, lợi ích và sự hài lòng của doanh nghiệp theo quy mô khi áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000.
ABSTRACT
This research paper is conducted on the basis of 90 industrial enterprises of Thua Thien
Hue Province. The results show that despite some obstacles in the process of implementing the
ISO 9000, the benefits that the ISO 9000 brings to the enterprises are considerable and the
enterprises feel satisfied with this quality management system. The benefits from waste
reduction, improvement of external operations and obstacles from time consumption and
unknown criteria are the three major variables that affect Thua Thien Hue industrial enterprises’
satisfaction with the ISO 9000. The research also reveals that there are no significant
differences regarding the level of obstacles, benefits and satisfaction towards the ISO 9000
among different scales of enterprises.

1. Đặt vấn đề
Để tồn tại và phát triển bền vững thông qua con đường nâng cao chất lượng năng suất - hiệu quả, hoạt động của tổ chức trong xu thế hội nhập và cạnh tranh có
nhiều công cụ quản lý chất lượng được nghiên cứu và ứng dụng thành công (Bayati &
Taghavi, 2007; Terziovski & cộng sự, 2003; Hua & cộng sự, 2000). Trong số đó, ở Việt
Nam hiện nay ISO 9000 được hưởng ứng áp dụng một cách mạnh mẽ và các doanh
nghiệp đã nâng cao hình ảnh của mình thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
(Phan Thăng, 2009). Chính vì vậy, việc tìm hiểu lý do áp dụng, lợi ích từ việc áp dụng,
những khó khăn, trở ngạ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 4(39).2010
150
CÁC NHÂN T TÁC ĐỘNG ĐẾN S HÀI LÒNG CA DOANH NGHIP
CÔNG NGHIP ĐỐI VI H THNG QUN LÝ CHT LƯỢNG ISO 9000
FACTORS AFFECTING INDUSTRIAL ENTERPRISES’ SATISFACTION WITH
THE ISO 9000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
H Th Thúy Nga, Hoàng Trng Hùng
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Huế
TÓM TT
Nghiên cu này được thc hin trên cơ s s liu thu thp được t 90 doanh nghip
công nghip ti Tha Thiên Huế. Kết qu nghiên cu cho thy mc dù gp phi mt s tr ngi
trong quá trình áp dng nhưng mc độ li ích doanh nghip đạt được cũng như mc độ hài
lòng ca doanh nghip t vic áp dng h thng này là khá cao. Nghiên cu cho th
y li ích
gim lãng phí, ci thin các hot động vn hành bên ngoài doanh nghip và mc độ tr ngi t
thi gian và tiêu chun khó hiu là ba biến d đoán tt nht cho s hài lòng ca doanh nghip
công nghip Tha Thiên Huế đối vi h thng ISO 9000. Nghiên cu cũng ch ra không có s
khác bit trong mc độ tr ngi, li ích và s hài lòng ca doanh nghip theo quy mô khi áp
dng h thng qu
n lý cht lượng ISO 9000.
ABSTRACT
This research paper is conducted on the basis of 90 industrial enterprises of Thua Thien
Hue Province. The results show that despite some obstacles in the process of implementing the
ISO 9000, the benefits that the ISO 9000 brings to the enterprises are considerable and the
enterprises feel satisfied with this quality management system. The benefits from waste
reduction, improvement of external operations and obstacles from time consumption and
unknown criteria are the three major variables that affect Thua Thien Hue industrial enterprises’
satisfaction with the ISO 9000. The research also reveals that there are no significant
differences regarding the level of obstacles, benefits and satisfaction towards the ISO 9000
among different scales of enterprises.
1. Đặt vn đề
Để tn ti và phát trin bn vng thông qua con đường nâng cao cht lượng -
năng sut - hiu qu, hot động ca t chc trong xu thế hi nhp và cnh tranh có
nhiu công c qun lý cht lượng được nghiên cu và ng dng thành công (Bayati &
Taghavi, 2007; Terziovski & cng s, 2003; Hua & cng s, 2000). Trong s đó, Vit
Nam hin nay ISO 9000 được hưởng ng áp dng m
t cách mnh m và các doanh
nghip đã nâng cao hình nh ca mình thông qua h thng qun lý cht lượng ISO 9000
(Phan Thăng, 2009). Chính vì vy, vic tìm hiu lý do áp dng, li ích t vic áp dng,
nhng khó khăn, tr ngi trong quá trình áp dng và nh hưởng ca các nhân t này đến
s hài lòng ca doanh nghip đối vi h thng qun lý cht lượng ISO 9000 có ý nghĩa
đặc bit quan trng đối vi các doanh nghip chưa,
đã và đang bt đầu xây dng h
thng qun lý cht lượng.
Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp công nghiệp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp công nghiệp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp công nghiệp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 9 10 866