Ktl-icon-tai-lieu

Các nhân tố tác động tới khuynh hướng thay đổi nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI KHUYNH HƯỚNG
THAY ĐỔI NGUỒN NHÂN LỰC
FACTORS AFFECTING CHANGES IN HUMAN RESOURCES
ĐOÀN GIA DŨNG
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Bài viết sau đây mô tả các thay đổi cần thiết trong lực lượng lao động của mỗi quốc gia do
thách thức của xu thế toàn cầu hóa mang lại. Đây được xem là những thay đổi định hướng,
căn bản có thể giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân thấy được và định
hướng sự phát triển nguồn nhân lực của mình và từ đó đáp ứng các cơ hội và thách thức do
hội nhập quốc tế mang lại.
ABSTRACT
This paper is to describe necessary changes in each country’s labor force in response to
challenges caused by globalization. They are considered the principal trends which could help
policy-makers and corporate executives to assess and orient human resource development
accordingly in order to meet opportunities and challenges brought about by international
integration.

Một trong những tác động chủ yếu của toàn cầu hóa là xu hướng phát triển nguồn
nhân lực. Nó xuất phát không chỉ từ những thay đổi về công nghệ và sự giảm xuống liên tục
các chi phí truyền thông và vận chuyển, mà còn từ sự tương tác giữa các quốc gia phát triển
và vai trò tăng lên của các nước đang phát triển vào sự gia tăng nền kinh tế toàn cầu. Toàn cầu
hóa đã làm cho các nền kinh tế phát triển nhanh chóng hơn và trở thành một thị trường toàn
cầu, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau.
Đi liền với toàn cầu hóa là sự cạnh tranh khốc liệt trên phạm vị toàn cầu, trên cả hai
cấp độ là giữa các quốc gia và giữa các doanh nghiệp. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh làm cho
nền kinh tế thay đổi nhanh chóng và khó có thể dự báo trước được. Khả năng cạnh tranh được
quyết định bởi năng lực tạo ra giá trị tăng thêm của các sản phẩm, dịch vụ và các quá trình
hoạt động của mỗi quốc gia và của từng doanh nghiêp (Robert Reich 1991). Đóng góp chủ
yếu vào điều này phụ thuộc vào kiến thức và các kỹ năng của lực lượng lao động. Trên thực tế
sự nghiệp giáo dục và đào tạo và các kỹ năng của lực lượng lao động sẽ là vũ khí cạnh tranh
quan trọng trong thế kỷ XXI (Robert Reich 1991, Lester Thurow 1994). Các doanh nghiệp
cạnh tranh với nhau dựa vào sự khác biệt của mình về chất lượng của các quá trình quản trị
nguồn nhân lực và đi liền với điều đó là các sản phẩm và dịch vụ mà các doanh nghiệp tạo ra
(Jeanne C Meister, 1994). Trong bối cảnh toàn cầu hóa thì lợi thế cạnh tranh của từng sản
phẩm và dịch vụ, cũng như những khác biệt mang lại lợi ích đối với người tiêu dùng chỉ ...
CÁC NHÂN T TÁC ĐỘNG TI KHUYNH HƯỚNG
THAY ĐỔI NGUN NHÂN LC
FACTORS AFFECTING CHANGES IN HUMAN RESOURCES
ĐOÀN GIA DŨNG
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Bài viết sau đây mô t các thay đổi cn thiết trong lc lượng lao động ca mi quc gia do
thách thc ca xu thế toàn cu hóa mang li. Đây được xem là nhng thay đổi định hướng,
căn bn có th giúp cho các nhà hoch định chính sách, các doanh nhân thy được và định
hướng s phát trin ngun nhân lc ca mình và t đó đáp ng các cơ hi và thách thc do
hi nhp quc tế mang li.
ABSTRACT
This paper is to describe necessary changes in each country’s labor force in response to
challenges caused by globalization. They are considered the principal trends which could help
policy-makers and corporate executives to assess and orient human resource development
accordingly in order to meet opportunities and challenges brought about by international
integration.
Mt trong nhng tác động ch yếu ca toàn cu hóa là xu hướng phát trin ngun
nhân lc. Nó xut phát không ch t nhng thay đổi v công ngh và s gim xung liên tc
các chi phí truyn thông và vn chuyn, mà còn t s tương tác gia các quc gia phát trin
và vai trò tăng lên ca các nước đang phát trin vào s gia tăng nn kinh tế toàn cu. Toàn cu
hóa đã làm cho các nn kinh tế phát trin nhanh chóng hơn và tr thành mt th trường toàn
cu, tương tác và ph thuc ln nhau.
Đi lin vi toàn cu hóa là s cnh tranh khc lit trên phm v toàn cu, trên c hai
cp độ là gia các quc gia và gia các doanh nghip. S gia tăng mc độ cnh tranh làm cho
nn kinh tế thay đổi nhanh chóng và khó có th d báo trước được. Kh năng cnh tranh được
quyết định bi năng lc to ra giá tr tăng thêm ca các sn phm, dch v và các quá trình
hot động ca mi quc gia và ca tng doanh nghiêp (Robert Reich 1991). Đóng góp ch
yếu vào điu này ph thuc vào kiến thc và các k năng ca lc lượng lao động. Trên thc tế
s nghip giáo dc và đào to và các k năng ca lc lượng lao động s là vũ khí cnh tranh
quan trng trong thế k XXI (Robert Reich 1991, Lester Thurow 1994). Các doanh nghip
cnh tranh vi nhau da vào s khác bit ca mình v cht lượng ca các quá trình qun tr
ngun nhân lc và đi lin vi điu đó là các sn phm và dch v mà các doanh nghip to ra
(Jeanne C Meister, 1994). Trong bi cnh toàn cu hóa thì li thế cnh tranh ca tng sn
phm và dch v, cũng như nhng khác bit mang li li ích đối vi người tiêu dùng ch
tương đối và d b sút gim hoc đánh mt do các sn phm cnh tranh xut hin trong bi
cnh. Như vy mi doanh nghip mun đứng vng trên th trường là phi ch động to ra các
thay đổi hu hiu, đi trước và điu này ph thuc rt nhiu vào đội ngũ nhân viên mà nó s
hu.
Toàn cu hóa đã tác động đến vic phát trin ngun nhân lc theo nhiu cách khác
nhau. So vi trước đây, ngày nay các doanh nghip cn phi b sung nhiu hơn các k năng
cho đội ngũ nhân viên ca mình để thích ng vi các cơ hi và thách thc do toàn cu hóa và
Các nhân tố tác động tới khuynh hướng thay đổi nguồn nhân lực - Trang 2
Các nhân tố tác động tới khuynh hướng thay đổi nguồn nhân lực - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các nhân tố tác động tới khuynh hướng thay đổi nguồn nhân lực 9 10 903