Ktl-icon-tai-lieu

Các quy định về đăng ký thường trú

Được đăng lên bởi thienanh207
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 1 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn
thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP
ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Cư trú:
Các quy định về đăng ký thường trú
1. Hồ sơ đăng ký thường trú
a) Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
- Bản khai nhân khẩu;
- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ
khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị
định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý
cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình).
Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của của
cá nhân hoặc được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của
mình thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình hoặc người
có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu
báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm.
Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con
và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú
chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh
chỗ ở hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu
trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu.
b) Hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thể
Ngoài các giấy tờ chung có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn tại
điểm a nêu trên, các trường hợp dưới đây phải có thêm giấy tờ sau:
- Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha
hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có sự đồng ý
bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ.
- Người sống độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập
trung khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị.

Trường hợp được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có
văn bản đề nghị có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Văn bản đề nghị
cần nêu rõ các thông tin cơ bản của từng người như sau: họ và tên, ngày,
tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân
dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay.
- Trẻ em khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh (bản chính hoặc bản
sao có công chứng hoặc chứng thực).
- Người sống tại cơ sở tôn giáo khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng
minh là chức sắc tôn giáo, nhà t...
Thông số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 1 tháng 7 m 2007 hướng dẫn
thực hiện một số điều của Luật t và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP
ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Cư trú:
Các quy định về đăng ký thường trú
1. Hồ sơ đăng ký thường trú
a) Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
- Bản khai nhân khẩu;
- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ
khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị
định s l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người sổ hộ khẩu đồng ý
cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình).
Đối với trường hợp chỗ hợp pháp nhà do thuê, mượn, nhờ của của
cá nhân hoặc được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của
mình thì người cho thuê, cho mượn, cho nhờ nhà của mình hoặc người
s hộ khẩu phải ghi ý kiến đồng ý cho đăng thường trú vào phiếu
báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm.
Đối với trường hợp quan hệ gia đình ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con
và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú
chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh
chỗ hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu
trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu.
b) Hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thể
Ngoài các giấy tờ chung trong hồ đăng ký thường trú hướng dẫn tại
điểm a nêu trên, các trường hợp dưới đây phải có thêm giấy tờ sau:
- Người chưa thành niên nếu không đăng thường trú cùng cha, mẹ; cha
hoặc mẹ đăng thường trú cùng với người khác thì phải sự đồng ý
bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ.
- Người sống độc thân được quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập
trung khi đăng thường trú thì quan, tổ chức đó văn bản đề nghị.
Các quy định về đăng ký thường trú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các quy định về đăng ký thường trú - Người đăng: thienanh207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các quy định về đăng ký thường trú 9 10 748