Ktl-icon-tai-lieu

Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ của ICC (UCP 600)- phiên bản tiếng Việt

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 11 lần
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tín
duïng chöùng töø (thöôøng ñöôïc goïi taét laø “UCP” laàn naøy laø laàn
thöù 6 keå töø khi UCP ñöôïc ban haønh ñaàu tieân vaøo naêm
1933. Đaây laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm laøm vieäc cuûa Uûy ban
kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng thuoäc Phoøng Thöông
maïi Quoác teá (ICC).
ICC ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1919 vôùi muïc tieâu ban
ñaàu laø thuùc ñaåy thöông maïi quoác teá vaøo thôøi ñieåm maø chuû
nghóa quoác gia vaø chuû nghóa baûo hoä ñe doïa nghieâm trọng
heä thoáng thöông maïi theá giôùi. Treân tinh thaàn ñoù, UCP ñöôïc
ban haønh laàn ñaàu tieân ñaõ laøm giaûm söï baát ñoàng do moãi
quoác gia coá gaéng aùp duïng moät quy taéc rieâng veà thö tín
duïng vaø ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu laø taïo ra moät boä quy taéc hôïp
ñoàng töø ñoù thieát laäp söï thoáng nhaát trong thöïc haønh tín
duïng chöùng töø ñeå caùc nhaø thöïc haønh khoâng phaûi ñoái phoù
vôùi söï xung ñoät phaùp luaät khoâng ñaùng coù giöõa caùc quoác
gia. Vieäc UCP ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi bôûi caùc nhaø thöïc
haønh ôû caùc nöôùc coù heä thoáng kinh teá vaø phaùp luaät raát khaùc
bieät laø baèng chöùng khaúng ñònh söï thaønh coâng cuûa Quy taéc
naøy.
Caàn löu yù raèng UCP laø saûn phaåm cuûa moät toå chöùc quoác teá
tö nhaân chöù khoâng phaûi laø cô quan chính phuû. Ngay töø khi
môùi hoïat ñoäng , ICC ñaõ luoân nhaán maïng vai troø quan troïng
cuûa khaû naêng töï ñieàu tieát trong thöïc tieãn kinh doanh. Baûn
Quy taéc naøy, hoaøn toaøn do caùc chuyeân gia thuoäc khu vöïc
tö nhaân soaïn thaûo, ñaõ khaúng ñònh ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa
quan ñieåm treân. UCP laø boä quy taéc tö nhaân veà thöông maïi
thaønh coâng nhaát töø tröôùc ñeán nay.
Raát nhieàu caù nhaân vaø toå chöùc ñaõ ñoùng goùp cho baûn
söûa ñoåi laàn naøy, vôùi teân goïi laø UCP 600. Ñoù laø: nhoùm soaïn
thaûo UCP, ñaõ nghieân cöùu, xem xeùt kyõ löôõng treân 5000 yù
kieán goùp yù tröôùc khi ñöa ra vaên baûn ñöôïc chaáp nhaän cuoái

cuøng; nhoùm tö vaán UCP, bao goàm caùc thaønh vieân töø hôn
25 quoác gia, ñoùng vai troø laø cô quan tö vaán ñeå phaûn hoài vaø
ñeà xuaát nhöõng thay ñoåi trong quaù trình soaïn thaûo; treân 400
thaønh vieân trong UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng
cuûa ICC ñaõ ñöa ra caùc gôïi yù thích ñaùng ñeå söûa ñoåi vaên
baûn; caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC treân khaéc theá giôùi ñoùng
vai troø tích cöïc trong vieäc taäp hôïp yù kieán goùp yù töø caùc
thaønh vieân cuaû hoï. ICC cuõng baøy toû söï caûm ôn ñoái vôùi caùc
nhaø ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ của ICC (UCP 600)- phiên bản tiếng Việt - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ của ICC (UCP 600)- phiên bản tiếng Việt 9 10 82