Ktl-icon-tai-lieu

Các tai biến nhân sinh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các tai biến nhân sinh
1. Khái niệm chung
Trong một số tài liệu trên thế giới thường đề cập đến các tai bi ến công nghiệp,
với khái niệm rộng, bao gồm các loại tai biến gắn với các hoạt động kinh t ế khác
nhau của con người, về thực chất là các tác động nhân sinh. Các tai bi ến nh ư vậy,
khác hẳn các tai biến thiên nhiên đã đề cập trong các chương trước, ở chỗ nguyên
nhân ở đây là do con người gây nên một cách hoặc vô thức, thi ếu hi ểu bi ết hoặc c ố ý
vì quá đề cao, hoặc chỉ biết đến lợi ích trước m ắt mà quên đi hâu h ọa lâu dài trong các
hoạt động kinh tế. Về thực chất đây chính là các tai biến nhân sinh.
Các tai biến nhân sinh biểu hiện ở các quy mô, m ức đ ộ tác hại rất khác nhau, t ừ
tác hại của một vài hóa chất độc hai, đến tác hại c ủa c ả m ột ngành công nghi ệp hóa
chất, cũng như công nghiệp năng, luyện kim, công nghiệp hóa ch ất, công nghi ệp th ực
phẩm, công nghiệp quốc phòng, nhà máy hạt nhân, hoạt động lĩnh vực nông – lâm –
ngư nghiệp, trong khai thác mỏ, khai thác nước ngầm, trong xây d ựng giao thông v ận
tải …
Ngay trong từng lĩnh vực có nguy cơ gây tai biến nhân tạo, các dạng bi ểu hi ện tai
biến cũng rất khác nhau. Ví dụ, hóa chất độc hai từ nghành công nghiệp khi b ị rò r ỉ, b ị
thải ra mà chưa được xử lý một cách đảm bảo, ngoài việc gây ô nhi ễm môi tr ường
đất, nước, không khí, tác hại tới sức khỏe của con người, nhi ều khi có th ể gây n ổ,
cháy trên phạm vi rộng lớn.
Dưới đây sẽ đề cập đến một số loại tai biến chình, phổ biến trong thực tế, liên
quan đến hoạt động nhân sinh.
2. Các loại tai biến nhân sinh phổ biến và các nguy cơ thiệt hại liên quan
2.1 Các tai biến trong lĩnh vực công nghiệp
Mọi cải tiến trong cuộc cách mạng công nghiệp, các ứng d ụng ti ến b ộ khoa
học công nghệ trong các hoạt động kinh tế nói chung, công ngh ệ nói riêng, m ột m ặt
mang lợi i1ch kinh tế, mặt khác cũng tạo nguy c ơ gây tai biến, hi ểm h ọa. S ự gia tăng
đáng kể các tai biến, hiểm họa công nghiệp trong thế kỷ 19, cao hơn hẳn th ời kỳ
trước đó đã phản ánh hiện tượng vừa nên ở trên, Fritche (1992) đã làm m ột phép đ ối
sánh và nhận thấy tại châu Âu và châu Mỹ, với trình độ phát tri ển công nghi ệp cao, t ỷ
lệ thiệt hại do các hiểm họa công nghiệp tương đương nhau.
Các nước có nền kinh tế phát triển có điều kiện đầu tư cao hơn các n ước có
nền kinh tế thấp, do đó giá trị thiệt hại tuyệt đối do các hiểm họa nói chung, trong đó
có hiểm họa công nghiệp tại các nước phát triển, thường nhỏ hơn so với thi ệt hại tại
các nước chậm phát triển.Tại các nước có nề...
Các tai bi n nhân sinhế
1. Khái ni m chung
Trong m t s tài li u trên th gi i th ng đ c p đ n các tai bi n công nghi p, ế ườ ế ế
v i khái ni m r ng, bao g m các lo i tai bi n g n v i các ho t đ ng kinh t khác ế ế
nhau c a con ng i, v th c ch t các tác đ ng nhân sinh. Các tai bi n nh v y, ườ ế ư
khác h n các tai bi n thiên nhiên đã đ c p trong các ch ng tr c, ch nguyên ế ươ ướ
nhân đây do con ng i gây nên m t cách ho c vô th c, thi u hi u bi t ho c c ý ườ ế ế
vì quá đ cao, ho c ch bi t đ n l i ích tr c m t mà quên đi u h a lâu i trong các ế ế ướ
ho t đ ng kinh t . V th c ch t đây chính là các tai bi n nhân sinh. ế ế
Các tai bi n nhân sinh bi u hi n các quy mô, m c đ c h i r t khác nhau, tế
tác h i c a m t vài hóa ch t đ c hai, đ n tác h i c a c m t ngành công nghi p hóa ế
ch t, cũng nh công nghi p năng, luy n kim, công nghi p hóa ch t, công nghi p th c ư
ph m, công nghi p qu c phòng, nhà máy h t nhân, ho t đ ng lĩnh v c nông lâm
ng nghi p, trong khai thác m , khai thác n c ng m, trong xây d ng giao thông v nư ướ
t i …
Ngay trong t ng lĩnh v c có nguy c gây tai bi n nhân t o, các d ng bi u hi n tai ơ ế
bi n cũng r t khác nhau. Ví d , hóa ch t đ c hai t nghành công nghi p khi b r , bế
th i ra ch a đ c x m t cách đ m b o, ngoài vi c gây ô nhi m môi tr ng ư ượ ườ
đ t, n c, không khí, tác h i t i s c kh e c a con ng i, nhi u khi th gây n , ướ ườ
cháy trên ph m vi r ng l n.
D i đây s đ c p đ n m t s lo i tai bi n chình, ph bi n trong th c t , liênướ ế ế ế ế
quan đ n ho t đ ng nhân sinh.ế
2. Các lo i tai bi n nhân sinh ph bi n và các nguy c thi t h i liên quan ế ế ơ
2.1 Các tai bi n trong lĩnh v c công nghi pế
M i c i ti n trong cu c cách m ng công nghi p, các ng d ng ti n b khoa ế ế
h c công ngh trong các ho t đ ng kinh t nói chung,ng ngh nói riêng, m t m t ế
mang l i i1ch kinh t , m t khác cũng t o nguy c gây tai bi n, hi m h a. S gia tăng ế ơ ế
đáng k các tai bi n, hi m h a công nghi p trong th k 19, cao h n h n th i kỳ ế ế ơ
tr c đó đã ph n ánh hi n t ng v a nên trên, Fritche (1992) đã làm m t phép đ iướ ượ
sánh và nh n th y t i châu Âu và châu M , v i trình đ phát tri n công nghi p cao, t
l thi t h i do các hi m h a công nghi p t ng đ ng nhau. ươ ươ
Các n c n n kinh t phát tri n đi u ki n đ u t cao h n các n c cóướ ế ư ơ ướ
n n kinh t th p, do đó giá tr thi t h i tuy t đ i do các hi m h a nói chung, trong đó ế
hi m h a công nghi p t i c n c phát tri n, th ng nh h n so v i thi t h i t i ướ ườ ơ
các n c ch m phát tri n.T i các n cn n kinh t còn th p, t l thi t h i ng iướ ướ ế ườ
c a do tai bi n công nghi p, so v i tai bi n thiên nhiên th ng nh , song s l ng ế ế ườ ượ
ng i ch t do tai bi n nói chung, trung bình kho ng 20 l n cao h n so v i các n cườ ế ế ơ ướ
phát tri n (P.Blailie và cs, 1994).
Các tai bi n d n đ n hi m h a trong công nghi p hi n nay di n ra khá r ngế ế
rãi, t i c n c phát tri n,các n cn n kinh t th p, nh t s h p tác quy ướ ướ ế
Liên qu c gia ngày càng đ c m r ng, cũng nh lo i hình, trong khi quy trình, ượ ư
gi i pháp an toàn, phòng ch ng các thi t h i do công nghi p l i ch a đ c đ u t cân ư ượ ư
x ng v i quy mô phát tri n, m r ng s lei6n doanh, liên k t đa qu c gia đang di n ra ế
nh đã nên trên.ư
Tai bi n d n đ n hi m h a công nghi p đã đ c bi t đ n t hàng trăm nămế ế ượ ế ế
tr c, gia tăng o cu i th k 19, đang đ c m r ng ngay c trong các th p niênướ ế ượ
Các tai biến nhân sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tai biến nhân sinh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các tai biến nhân sinh 9 10 908