Ktl-icon-tai-lieu

Các thể thức thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng phương nam - cn sài gòn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG TẠI
NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM - CN SÀI GÒN

GVHD: ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
SVTH: VÕ THỊ THANH HẰNG

TP.HCM, 09/2007

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG....... 1

A - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ............................................................................ 1
I – KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................ 1
1. Khái niệm về NHTM .................................................................................... 1
2.Quá trình ra đời và phát triển.......................................................................... 1
3. Bản chất và chức năng .................................................................................. 3
a.Bản chất............................................................................................. 3
b.Chức năng ......................................................................................... 4
II- KHÁI QUÁT VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ................................... 7
1. Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt.............................................. 7
2. Tác dụng ...................................................................................................... 7
3. Một số quy định về thanh toán không dùng tiền mặt .................................... 8

B- CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT HIỆN HÀNH 9
1.Thanh toán bằng UNC................................................................................ 9
1.1. Khái niệm UNC................................................................................ 9
1.2. Luân chuyển chứng từ và thanh toán ............................................... 9
1.3 Phương pháp kế toán ......................................................................... 10
a.Tài khoản sử dụng........................................................................ 10
b.Phương pháp kế toán ................................................................... 10
2. Thanh toán bằng UNT .............................................................................. 11
2.1. Khái niệm UNT............................................................................... 11
2.2.Luân chuyển chứng từ và thanh toán ................................................ 11
2.3 Phương pháp kế toán ................................................
B GIÁO DỤC ĐÀO TO
ĐẠI HC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CÁC TH THC THANH TN QUA NGÂN HÀNG TI
NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM - CN SÀI GÒN
GVHD: ThS. NGUYN TH TUYT NGA
SVTH: VÕ TH THANH HNG
TP.HCM, 09/2007
Các thể thức thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng phương nam - cn sài gòn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thể thức thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng phương nam - cn sài gòn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các thể thức thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng phương nam - cn sài gòn 9 10 107