Ktl-icon-tai-lieu

các tuyến xe bus ở hà nội

Được đăng lên bởi kutylovemta
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Tuyến xuyên tâm
Long Biên - Bến xe Hà Ðông
5h00 - 21h00
10 -15 phút/chuyến
Yên phụ - Long Biên - Hàng Ðậu - Hàng Cót - Hàng Gà - Hàng Ðiếu - Hàng Da - Quán Sứ Trần Hưng Ðạo - Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Lương Bằng- Tây Sơn - Nguyễn Trãi - Bến
xe Hà Ðông.
Bến xe Hà Ðông - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Luơng Bằng - Khâm Thiên - Nguyễn
Thượng Hiền - Yết Kiêu - Trần Hưng Ðạo - Quán Sứ - Ðường Thành - Phùng Hưng - Lê Văn
Linh - Phùng Hưng (trong) - Phan Đình Phùng - Hàng Ðậu - Long Biên- Yên ph ụ.

2
Tuyến xuyên tâm
Trần Khánh Dư - Hà Ðông - Ba La
5h00 - 22h00
5 - 10 phút/chuyến
Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông -Tràng Tiền - Ðinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ
-Tràng Thi - Điện Biên Phủ -Trần Phú - Chu Văn An -Tôn Ðức Thắng - Nguyễn Lương Bằng Tây Sơn - Nguyễn Trãi - Bến xe Hà Ðông - Ba La.
Ba La - Bến xe Hà Ðông - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Ðức Thắng Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Nhà Hát Lớn - Tràng
Tiền - Trần Khánh Dư .

3 Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm
5h00 - 21h00
10- 15 phút/chuyến
Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Quang Trung - Nguyễn Du - Yết
Kiêu - Trần Hưng Ðạo - Phan Chu Trinh - Tông Đản - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Mu ối Trần Nhật Duật - Long Biên - Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn - Ngọc Lâm Ngô Gia Khảm - Bến xe Gia Lâm.
Bến xe Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc lâm - Nguyễn Văn Cừ - Chương Dương - Long Biên Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Trần Hưng Ðạo - Lê Duẩn Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát.

4 Long Biên - Lĩnh Nam
5h00 - 21h00
15 - 20 phút/chuyến
Long Biên - Trần Nhật Duật - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hai Bà Trưng Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ- Yecxanh - Lò Ðúc - Kim Ngưu - Nguyễn Tam Trinh - Lĩnh
Nam.
Lĩnh Nam - Nguyễn Tam Trinh - Kim Ngưu - Lò Ðúc - Phan Chu Trinh - Cổ Tân - Tông Ðản Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Muối - Trần Nhật Duật - Long Biên.

5 Linh Đàm - Cổ Nhuế ( Đại Học An Ninh Nhân Dân)
5h00 - 21h00
10-15 phút/chuyến
Khu đô thị Linh Đàm - Kim Giang - Khương Đình - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm
Hùng - Hồ Tùng Mậu - Diễn - Đường K3 Cầu Diễn - Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (Cổ
Nhuế).
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (Cổ Nhuế) - Đường K3Cầu Diễn - Diễn - Hồ Tùng Mậu Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi- Khương Đình - Kim Giang - Khu đô thị Linh
Đàm.
6 Ga Hà Nội - Bến xe Thường Tín
5h00 - 19h00 (5h30- 21h00)
10-15 - 20 phút/chuyến
Ga Ha Nội - Lê Duẩn - Giải Phóng - Văn Điển - Ngọc Hồi - Quố...
1
Tuy n xuyên tâmế
Long Biên - B n xe Hà Ðôngế
5h00 - 21h00
10 -15 phút/chuy nế
Yên ph - Long Biên - Hàng Ð u - Hàng Cót - Hàng Gà - Hàng Ði u - Hàng Da - Quán S - ế
Tr n H ng Ð o - Lê Du n - Khâm Thiên - Nguy n L ng B ng- Tây S n - Nguy n Trãi - B n ư ươ ơ ế
xe Hà Ðông.
B n xe Hà Ðông - Nguy n Trãi - Tây S n - Nguy n Lu ng B ng - Khâm Thiên - Nguy n ế ơ ơ
Th ng Hi n - Y t Kiêu - Tr n H ng Ð o - Quán S - Ð ng Thành - Phùng H ng - Lê V n ượ ế ư ườ ư ă
Linh - Phùng H ng (trong) - Phan ình Phùng - Hàng Ð u - Long Biên- Yên ph .ư Đ
2
Tuy n xuyên tâmế
Tr n Khánh D - Hà Ðông - Ba La ư
5h00 - 22h00
5 - 10 phút/chuy nế
Tr n Khánh D - Tr n H ng o - Lê Thánh Tông -Tràng Ti n - Ðinh Tiên Hoàng - Lê Thái T ư ư Đạ
-Tràng Thi - i n Biên Ph -Tr n Phú - Chu V n An -Tôn Ð c Th ng - Nguy n L ng B ng - Đ ă ươ
Tây S n - Nguy n Trãi - B n xe Hà Ðông - Ba La.ơ ế
Ba La - B n xe Hà Ðông - Nguy n Trãi - Tây S n - Nguy n L ng B ng - Tôn Ð c Th ng - ế ơ ươ
Nguy n Thái H c - Phan B i Châu - Hai Bà Tr ng - Phan Chu Trinh - Nhà Hát L n - Tràng ư
Ti n - Tr n Khánh D . ư
3 B n xe Giáp Bát - B n xe Gia Lâmế ế
5h00 - 21h00
10- 15 phút/chuy nế
B n xe Giáp Bát - Gi i Phóng - Lê Du n - Tr n Nhân Tông - Quang Trung - Nguy n Du - Y t ế ế
Kiêu - Tr n H ng Ð o - Phan Chu Trinh - Tông n - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Mu i - ư Đả
Tr n Nh t Du t - Long Biên - Ch ng D ng - Nguy n V n C - Nguy n S n - Ng c Lâm - ươ ươ ă ơ
Ngô Gia Kh m - B n xe Gia Lâm. ế
B n xe Gia Lâm - Ngô Gia Kh m - Ng c lâm - Nguy n V n C - Ch ng D ng - Long Biên -ế ă ươ ươ
Tr n Nh t Du t - Tr n Quang Kh i - Tràng Ti n - Ngô Quy n - Tr n H ng Ð o - Lê Du n - ư
Gi i Phóng - B n xe Giáp Bát. ế
4 Long Biên - L nh Namĩ
5h00 - 21h00
15 - 20 phút/chuy nế
Long Biên - Tr n Nh t Du t - Nguy n H u Huân - Lý Thái T - Ngô Quy n - Hai Bà Tr ng - ư
Lê Thánh Tông - T ng B t H - Yecxanh - Lò Ðúc - Kim Ng u - Nguy n Tam Trinh - L nh ă ư ĩ
Nam.
L nh Nam - Nguy n Tam Trinh - Kim Ng u - Lò Ðúc - Phan Chu Trinh - C Tân - Tông Ð n - ĩ ư
Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Mu i - Tr n Nh t Du t - Long Biên.
các tuyến xe bus ở hà nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các tuyến xe bus ở hà nội - Người đăng: kutylovemta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
các tuyến xe bus ở hà nội 9 10 813