Ktl-icon-tai-lieu

Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2735 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phần 6
Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập và Báo cáo
lưu chuyển tiền tệ - Hiểu tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong
đánh giá mức độ đáng tin cậy của khách hàng.
Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế
hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài
chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài
chính do công ty cung cấp, tầm quan trọng, công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính
chuẩn, giới thiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như một công cụ để
đánh giá khả năng trả nợ của công ty và tầm quan trọng của việc dự báo các báo cáo tài
chính. Học viên sẽ có cơ hội tính toán và diễn giải các chỉ số tài chính chuẩn và sẽ được giới
thiệu về những lợi ích và lô gíc của báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
A. Bảng cân đối kế toán
B. Báo cáo thu nhập chi phí
C. Hạn chế/ rủi ro khi lệ thuộc vào các báo cáo tài chính
D. Phân tích các báo cáo tài chính
E. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
F. Dự báo - Một yêu cầu để đánh giá mức độ đáng tin cậy

49

Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một bức ảnh về tình trạng tài chính của công ty tại một thời điểm. Nó
cho biết tình hình về tài sản, công nợ và vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm đó.
Báo cáo thu nhập chi phí
Báo cáo thu nhập thường bắt đầu bằng doanh thu bán hàng; sau đó thể hiện các khoản thu
nhập và chi phí phát sinh trong kỳ kế toán. Báo cáo tài chính này cho biết mức lợi nhuận mà
công ty tạo ra sau khi đã trừ tất cả chi phí liên quan; qua đó thể hiện khả năng sinh lời của
hoạt động kinh doanh.
Trong khi bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài sản và công nợ của công ty tại một thời
điểm vào cuối kỳ kế toán, báo cáo thu nhập cho biết tổng số các luồng giao dịch diễn ra trong
kỳ.
Hạn chế/ rủi ro khi lệ thuộc vào các báo cáo tài chính
Tình hình tài chính được phản ánh qua bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu
chuyển tiền tệ có thể không có ý nghĩa nếu cán bộ tín dụng không hiểu cách thức tạo ra
những con số trên các báo cáo này và những sai lệch có thể có.
Những thông tin quan trọng nhất trong các báo cáo tài chính có thể không chính xác hoặc
không đúng sự thực. Các phương pháp kế toán được sử dụng là nguyên nhân chính gây nên
những sai lệch trong các báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính. Nhìn chung, các báo cáo tài
chính phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán. Tuy nhiên, các c...
Phn 6
Các vn đề tài chính - Bng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhp và Báo cáo
lưu chuyn tin t - Hiu tm quan trng ca vic phân tích tài chính trong
đánh giá mc độ đáng tin cy ca khách hàng.
Phn này s cung cp cho hc viên nhng hiu biết cơ bn v các báo cáo tài chính trong kế
hoch kinh doanh và gii thiu cho hc viên nhng yếu t cơ bn trong phân tích báo cáo tài
chính bao gm tm quan trng ca vic din gii mt cách h thng nhng thông tin tài
chính do công ty cung cp, tm quan trng, công dng và ý nghiã ca các ch s tài chính
chun, gii thiu báo cáo lưu chuyn tin t theo phương pháp trc tiếp như mt công c để
đánh giá kh năng tr n ca công ty và tm quan trng ca vic d báo các báo cáo tài
chính. Hc viên s có cơ hi tính toán và din gii các ch s tài chính chun và s được gii
thiu v nhng li ích và lô gíc ca báo cáo lưu chuyn tin t theo phương pháp trc tiếp.
A. Bng cân đối kế toán
B. Báo cáo thu nhp chi phí
C. Hn chế/ ri ro khi l thuc vào các báo cáo tài chính
D. Phân tích các báo cáo tài chính
E. Báo cáo lưu chuyn tin t
F. D báo - Mt yêu cu để đánh giá mc độ đáng tin cy
49
Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán 9 10 581