Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Cao Bằng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4630 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả học tập của
học sinh trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội trú
Tỉnh Cao Bằng
Bế Thị Điệp
Viện Đảm bảo Chất lƣợng Giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lƣờng và Đánh giá trong Giáo dục
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Tuyết
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Khảo sát và phân tích định lƣợng để tìm hiểu các yếu tố tác động đến kết
quả học tập của học sinh dân tộc thiểu số khi học tập tại trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội
trú (PTDTNT) Tỉnh Cao Bằng. Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến
kết quả học tập của học sinh tại trƣờng PTDTNT Tỉnh Cao Bằng. Đƣa ra một số giải
pháp nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh trƣờng PTDTNT Cao Bằng.
Keywords: Giáo dục trung học; Kết quả học tập; Trung học phổ thông; Trƣờng Phổ
thông Dân tộc Nội trú; Cao bằng
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Trong 54 dân tộc thì 53 dân tộc thiểu số (DTTS) chỉ
chiếm khoảng 10 % dân số cả nƣớc. Các dân tộc này sống ở những vùng có đời sống kinh tế,
văn hóa, giáo dục thấp kém. Vì vậy, việc thực hiện bình đẳng các cơ hội giáo dục, nâng cao
nguồn nhân lực cho vùng này có ý nghĩa quan trọng.
Ra đời từ khoảng những năm 50 của thế kỷ XX, trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội trú
(PTDTNT) là loại hình nhà trƣờng gắn liền với thực tiễn giáo dục của các tỉnh miền núi Việt
Nam. Đó là loại hình nhà trƣờng “chuyên biệt” có tính chất “phổ thông, dân tộc và nội trú”.
Ngay từ khi ra đời, mô hình nhà trƣờng này đã khẳng định đƣợc vai trò và tính ƣu việt của nó
trong việc thực hiện bình đẳng các cơ hội giáo dục, nâng cao dân trí và cung cấp nguồn nhân
lực lao động trực tiếp cho các địa phƣơng.
Không chỉ ở Việt Nam, giáo dục cho trẻ em DTTS ở các nƣớc trên thế giới cũng đƣợc
chú trọng đặc biệt là ở các nƣớc đang phát triển. Qua khảo sát, có khoảng 101 triệu trẻ em
không đƣợc đến trƣờng trong đó có 60% là trẻ em DTTS. Vì vậy, việc xóa bỏ khoảng cách

trong giáo dục để trẻ em DTTS đƣợc đến trƣờng và hòa nhập cuộc sống nhƣ trẻ em thành thị;
phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao ở vùng DTTS là mối quan tâm của Chính phủ các
nƣớc.
Trƣờng PTDTNT Tỉnh Cao Bằng là trƣờng có truyền thống lâu năm. Ngoài những đặc
trƣng chung của loại hình nhà trƣờng PTDTNT, trƣờng PTDTNT Tỉnh Cao Bằng có những
đặc thù riêng về văn hóa mẹ đẻ của học sinh, môi trƣờng và điều kiện học tập. Mặc dù kết quả
học tập của học sinh trƣờng DTNT Tỉnh Cao Bằng đã có những kết quả tiến bộ nhƣng vẫn là
thấp so với mục tiêu chung của nền giáo dục quốc dân. Vì vậy, nghiên cứu về các yếu tố ảnh
hƣởng ...
Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả học tập của
học sinh trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội trú
Tỉnh Cao Bằng
Bế Thị Điệp
Vin Đảm bo Chất lƣợng Giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lƣờng và Đánh giá trong Giáo dục
Ngƣời ng dẫn: TS. Nguyn Thị Tuyết
m bảo vệ: 2012
Abstract: Khảo sát và phân tích định lƣợng để tìm hiểu các yếu t tác động đến kết
quả học tập của học sinhn tộc thiểu số khi học tập tại trƣờng Ph thông Dân tc Nội
t(PTDTNT) Tỉnh Cao Bằng. Phân tích mi quan hgiữa các yếu tố tác động đến
kết quả học tập của học sinh tại trƣờng PTDTNT Tỉnh Cao Bng. Đƣa ra một số gii
pháp nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh trƣờng PTDTNT Cao Bằng.
Keywords: Giáo dục trung học; Kết quả hc tập; Trung học phổ thông; Trƣờng Phổ
thông Dân tộc Ni t; Cao bằng
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam quốc gia đa dân tộc. Trong 54 dân tộc t 53 n tc thiểu s (DTTS) chỉ
chiếm khoảng 10 % n số cả nƣớc. Các dân tộc này sống những vùng có đời sống kinh tế,
văn hóa, giáo dục thấp kém. Vì vậy, việc thực hiện bình đẳng các hi giáo dục, nâng cao
nguồn nhân lực cho vùng này ý nghĩa quan trọng.
Ra đời t khoảng những năm 50 của thế k XX, trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội t
(PTDTNT) là loại hình nhà trƣờng gắn lin với thực tiễn giáo dục của c tỉnh miền núi Việt
Nam. Đó là loại hình nhà trƣờng “chuyên biệt” tính chất “phthông, n tộc ni trú”.
Ngay từ khi ra đời, mô hình nhà trƣờng này đã khẳng định đƣợc vai t và tính ƣu việt của
trong việc thực hiện bình đẳng các hi giáo dục, nâng cao dân t và cung cấp nguồn nhân
lực lao động trực tiếp cho các địa phƣơng.
Không chỉ Việt Nam, giáo dục cho trẻ em DTTS các nƣớc trên thế giới cũng đƣợc
chú trọng đặc biệt là các nƣớc đang pt triển. Qua kho sát, có khoảng 101 triệu trẻ em
không đƣợc đến trƣờng trong đó có 60% là trẻ em DTTS. vậy, việc xóa bkhoảng cách
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Cao Bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Cao Bằng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Cao Bằng 9 10 596