Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2772 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu
của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền
kinh tế thế giới hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại,
đứng vững và tạo lập niềm tin đối với người tiêu dùng
thì thương hiệu được coi là yếu tố đóng vai trò trung
tâm trong việc giành, giữ và vươn lên trên thị trường
ngày càng cạnh tranh sôi động.

Các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cũng
đang có những chuyển mình nhằm nâng cao vị trí của
mình trước những đối thủ cạnh tranh ngày càng
mạnh. Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu
của các NHTM Việt Nam cũng đã được quan tâm
thích đáng, song cũng còn nhiều vấn đề cần được
quan tâm giải quyết thấu đáo, trong đó có việc nhìn
nhận những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển
thương hiệu của các NHTM Việt Nam.

1. Các yếu tố kinh tế – xã hội

1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây
dựng và phát triển thị trường ngân hàng

Vấn đề xây dựng, vận hành thị trường ngân hàng
phát triển an toàn lành mạnh luôn được Đảng và Nhà
nước ta quan tâm nhằm tạo lập cơ chế, chính sách,
pháp luật phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các
NHTM hoạt động kinh doanh để tạo lập vị thế của
mình trên thị trường. Báo cáo của Ban chấp hành
Trung ương Đảng khoá IX về phương hướng, nhiệm
vụ kinh tế xã hội 5 năm (2006-2010) xác định định
hướng chính sách tiền tệ và tín dụng là: “…phát triển
hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đa dạng về
sở hữu và loại hình tổ chức, áp dụng đầy đủ các thiết
chế và chuẩn mức quốc tế về quản trị ngân hàng.
Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng
thương mại nhà nước. Nâng cao chất lượng tín dụng,
khả năng sinh lời, xử lý nhanh nợ đọng, giảm tỷ lệ nợ
xấu xuống mức an toàn; tăng vốn tự có của các ngân

hàng thương mại đạt chuẩn mực quốc tế. Tạo điều
kiện thuận lợi cho dân cư và doanh nghiệp tiếp cận
với các sản phẩm và tiện ích ngân hàng” và “… Thực
hiện mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo lộ
trình hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền kinh doanh
của các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài
trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với các cam kết
quốc tế của nước ta.

Hình thành môi trường pháp luật về tiền tệ, tín dụng
minh bạch và công khai. Loại bỏ các hình thức bảo
hộ, bao cấp, ưu đãi và phân biệt đối xử giữa các tổ
chức tín dụng. Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật
và ngăn chặn việc hình sự hoá các quan hệ dân sự,
kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng”.

Trong đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được
ban hành kèm the...
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu
của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền
kinh tế thế giới hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại,
đứng vững và tạo lập niềm tin đối với người tiêu dùng
thì thương hiệu được coi là yếu tố đóng vai trò trung
tâm trong việc giành, giữ và vươn lên trên thị trường
ngày càng cạnh tranh sôi động.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cũng
đang có những chuyển mình nhằm nâng cao vị trí của
mình trước những đối thủ cạnh tranh ngày càng
mạnh. Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu
của các NHTM Việt Nam cũng đã được quan tâm
thích đáng, song cũng còn nhiều vấn đề cần được
quan tâm giải quyết thấu đáo, trong đó có việc nhìn
nhn những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển
thương hiệu của các NHTM Việt Nam.
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam 9 10 191