Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố cấu thành dịch vụ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11
Chương 2: Các yếu tố cấu thành DV
2.1. Khách hàng
2.1.1. Vai trò của khách hàng trong quá trình tạo DV
- Khách hàng tham gia trực tiếp vào quá trình cung ứng DV:
Khác với quá trình sx hàng hoá thông thường, không có sự tham gia c ủa khách hàng.
Trong kinh doanh DV, khách hàng tham gia trực ti ếp vào quá trình t ạo ra DV, khách hàng
được coi là một trong những yếu tố tạo ra DV. Sơ đồ:
Nhân Viên

DV

Khách hàng

CSVCKT

- Khách hàng là người tiêu dùng DV: khách hàng mua và tiêu dùng DV c ủa nhà cung
ứng. Khác với khách hàng tiêu dùng hàng hoá thông thường, trong tiêu dùng DV, khách hàng
buộc phải có mặt tại nơi cung ứng DV, tiêu dùng DV đồng th ời v ới quá trình t ạo ra DV,
không được kiểm nghiệm trước DV mà buộc phải tin vào nhà cung ứng...
- Khách hàng là một nhân viên không được trả lương: đối với các lo ại DV t ự ph ục
vụ thì đặc điểm này thể hiện rất rõ. Khách hàng làm những phần việc mà lẽ ra nhân viên
phục vụ phải làm. Ví dụ: DV bán xăng tự động; DV tiệc buffet,...
- Khách hàng là nhà quản trị quá trình sx:
+ Thông qua quyết định mua hàng của mình, khách hàng cho doanh nghi ệp bi ết
được cần phải làm gì. Ví dụ: những loại hoa quả còn nguyên trên sạp cho th ấy khách hàng
không hứng thú với chúng và do đó nhà quản trị bi ết mình c ần đi ều ch ỉnh lo ại hàng hoá
cung ứng cho khách hàng...
+ Khách hàng là người kiểm soát trong suốt quá trình: khách hàng là người tham gia
trực tiếp vào quá trình tạo ra DV, họ đóng vai trò như nhà quản trị, kiểm soát quá trình tác
nghiệp của nhân viên, phát hiện kịp thời những sai sót của nhân viên trong quá trình cung ứng
DV.
+ Khách hàng là người hoạch định: thông qua vi ệc đặt hàng c ủa mình, khách hàng
đã hoạch định kế hoạch sx cho nhà cung ứng DV
+ Khách hàng là người khen thưởng, kỷ luật nhân viên: trong su ốt quá trình t ạo ra
DV, khách hàng kiểm soát hoạt động của nhân viên, họ sẽ khen thưởng nh ững nhân viên
làm việc tốt, phê bình những nhân viên làm việc chưa tốt
- Khách hàng là đối tượng LĐ: do sx và tiêu dùng di ễn ra đ ồng th ời c ả v ề không
gian và thời gian nên khách hàng được coi là m ột yếu tố cấu thành nên s ản ph ẩm DV,
không có khách hàng thì không có DV.
→ Nhà cung ứng phải nhận thức rõ vai trò của khách hàng, l ợi d ụng khách hàng; có
những biện pháp tác động tâm lý khách hàng → đạt hiệu quả trong công việc.
2.1.2. Mong đợi và nhận thức của khách hàng
a. Nghiên cứu sự mong đợi của khách hàng

12
 Mong đợi là gì?
Theo Zeithaml và cộng sự (1993): Bản chất và những yếu tố cấu thành kỳ vọng của
khách...
Ch ng 2: Các y u t c u thành DVươ ế
2.1. Khách hàng
2.1.1. Vai trò c a khách hàng trong quá trình t o DV
- Kháchng tham gia tr c ti p vào quá trình cung ng DV: ế
Khác v i quá trình sx hàng hoá thông th ng, không có s tham gia c a khách hàng. ườ
Trong kinh doanh DV, khách hàng tham gia tr c ti p vào quá trình t o ra DV, khách hàng ế
đ c coi là m t trong nh ng y u t t o ra DV. S đ :ượ ế ơ
- Khách hàng là ng i tiêu dùng DV: khách hàng mua và tiêu dùng DV c a nhà cungườ
ng. Khác v i khách hàng tiêu dùng hàng hoá thông th ng, trong tiêu dùng DV, khách hàng ườ
bu c ph i m t t i n i cung ng DV, tiêu dùng DV đ ng th i v i quá trình t o ra DV, ơ
không đ c ki m nghi m tr c DV mà bu c ph i tin vào nhà cung ng...ượ ướ
- Khách hàng m t nhân viên không đ c tr l ng: đ i v i các lo i DV t ph c ượ ươ
v thì đ c đi m này th hi n r t rõ. Khách hàng làm nh ng ph n vi c l ra nhân viên
ph c v ph i làm. Ví d : DV bán xăng t đ ng; DV ti c buffet,...
- Khách hàng là nhà qu n tr quá trình sx:
+ Thông qua quy t đ nh mua hàng c a mình, khách hàng cho doanh nghi p bi tế ế
đ c c n ph i làm gì. Ví d : nh ng lo i hoa qu còn nguyên trên s p cho th y khách hàngượ
không h ng thú v i chúng do đó nhà qu n tr bi t mình c n đi u ch nh lo i hàng hoá ế
cung ng cho khách hàng...
+ Khách ng ng i ki m soát trong su t q trình: khách ng ng i tham giaườ ườ
tr c ti p o quá trình t o ra DV, h đóng vai trò nh nhà qu n tr , ki m soát quá trình c ế ư
nghi p c a nn viên, phát hi n k p th i nh ng sai sót c a nhân viên trong quá tnh cung ng
DV.
+ Khách hàng ng i ho ch đ nh: thông qua vi c đ t hàng c a mình, khách hàngườ
đã ho ch đ nh k ho ch sx cho nhà cung ng DV ế
+ Khách hàng ng i khen th ng, k lu t nhân viên: trong su t quá trình t o raườ ưở
DV, khách hàng ki m soát ho t đ ng c a nhân viên, h s khen th ng nh ng nhân viên ưở
làm vi c t t, phê bình nh ng nhân viên làm vi c ch a t t ư
- Khách hàng đ i t ng LĐ: do sx tiêu dùng di n ra đ ng th i c v không ượ
gian th i gian nên khách hàng đ c coi m t y u t c u thành nên s n ph m DV, ượ ế
không có khách hàng thì không có DV.
→ Nhà cung ng ph i nh n th c rõ vai trò c a khách hàng, l i d ng khách hàng; có
nh ng bi n pháp tác đ ng tâm lý khách hàng → đ t hi u qu trong công vi c.
2.1.2. Mong đ i và nh n th c c a khách hàng
a. Nghiên c u s mong đ i c a khách hàng
11
CSVCKT
DVNhân Viên Khách hàng
Các yếu tố cấu thành dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố cấu thành dịch vụ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các yếu tố cấu thành dịch vụ 9 10 728