Ktl-icon-tai-lieu

Cách ghi trích dẫn

Được đăng lên bởi Canary Pink
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m

TRÍCH D N TÀI LI U THAM KH O THEO
QUI NH C A B GIÁO D C ÀO T O
Trong bài vi t, b t c d n ch ng nào c ng ph i kèm tên tác gi và th i m công b (xu t b n).
u tác gi ng i n c ngoài ch c n li t kê H . N u tài li u chuy n ng sang ti ng Vi t, cách
n ch ng nh trên. N u tác gi là ng i Vi t và tài li u ti ng Vi t ho c ti ng n c ngoài thì li t
kê y
nh chính tác gi ã vi t. Sau ây là vài thí d .
(1) D n li u c a m t tác gi (cách vi t này áp d ng chung cho cách vi t c a
gi ho c c a nhi u tác gi )

ng tác

* Theo Nair (1987), k thu t canh tác theo b ng có th gi vai trò quan tr ng ...
* Ho c k thu t canh tác theo b ng có th gi vai trò quan tr ng … (Nair, 1987).
* Theo Bùi Xuân An (1996), k thu t túi khí sinh h c ã gi i quy t …. (trích tài li u ti ng Vi t)
* K thu t túi khí sinh h c ã gi i quy t … (B.X. An, 1997). (trích tài li u ti ng n

c ngoài)

* Vào n m 1989, Mercado ã báo cáo r ng...
u ý r ng các d u vòng n ( ) t sát v i N m công b và cách m t ký t r ng v i t
phía tr c, d u ph y (,) sát v i c m t phía tr c. ây c ng là qui lu t chung cho vi c ng t câu
trong lúc ánh máy. Cách vi t sau ây là cách vi t sai:
* Theo Nair (1987) , k thu t canh tác theo b ng có th gi vai trò quan tr ng ...
* K thu t canh tác theo b ng có th gi vai trò quan tr ng … (Nair, 1987 )
(2) D n li u c a ng tác gi thì ph i li t kê
hai tác gi , n i v i nhau b ng liên t
và. Thí d : East và West (1972) ã phát tri n m t k thu t có giá tr . Không
c phép dùng d u
& thay cho t và trong bài vi t.
(3) D n li u nhi u h n hai tác gi , ch c n nêu tên tác gi th nh t và ctv, n
.... giúp duy trì l

ng h u c và

phì trong

t (Kang và ctv, 1984).

(4) D n li u t hai tác ph m c a nhi u tác gi khác nhau, ph i li t kê
và phân bi t nhau b ng d u ch m ph y (;). Thí d :
Có nhi u lo i mô hình th y l i ã
(Mahbub và ctv, 1975; Kraazt, 1975).

các tác gi

c phát tri n trong các h th ng canh tác khác nhau

(5) N u d n li u không tìm
c tài li u g c mà ghi nh n nh m t tài li u khác c a tác
gi khác (h n ch t i a hình th c này).

Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m
Briskey (1963) cho r ng …… (trích d n b i Nguy n Ng c Tuân, 1996).
Tài li u tham kh o và sách trích d n
Tài li u tham kh o ph i bao g m t t c các tác gi v i công trình có liên quan ã
c
trích d n trong lu n v n. Các chi ti t ph i
c ghi y , rõ ràng và chính xác
c gi quan
tâm có th tìm
c tài li u ó.
* S p x p tài li u tham kh o ti ng Vi t riêng, ti ng n c ngoài riêng; kh i ti ng Vi t s p
p tr c. N u tài li u c a tác gi ng i n c ngoài ã
c chu...
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
TRÍCH DN TÀI LIU THAM KHO THEO
QUI NH CA B GIÁO DC ÀO TO
Trong bài vit, bt c dn chng nào cng phi kèm tên tác gi và thi m công b (xut bn).
u tác gi ngi nc ngoài ch cn lit kê H. Nu tài liu chuyn ng sang ting Vit, cách
n chng nh trên. Nu tác gi là ngi Vit và tài liu ting Vit hoc ting nc ngoài thì lit
y  nh chính tác giã vit. Sau ây là vài thí d.
(1) Dn liu ca mt tác gi (cách vit này áp dng chung cho cách vit ca ng tác
gi hoc ca nhiu tác gi)
* Theo Nair (1987), k thut canh c theo bng th gi vai trò quan trng ...
* Hoc k thut canh tác theo bng có th gi vai trò quan trng … (Nair, 1987).
* Theo Bùi Xuân An (1996), k thut túi ksinh hc ã gii quyt …. (trích tài liu ting Vit)
* K thut túi khí sinh hc ã gii quyt … (B.X. An, 1997). (trích tài liu ting nc ngoài)
* Vào nm 1989, Mercado ã báo cáo rng...
u ý rng các du vòng n ( )t sát vi Nm công b và cách mt ký t rng vi t
phía trc, du phy (,) t vi cm t pa trc. ây cng là qui lut chung cho vic ngt câu
trong lúc ánh máy. ch vit sau ây là cách vit sai:
* Theo Nair (1987)
, k thut canh tác theo bng th gi vai trò quan trng ...
* K thut canh c theo bng có th gi vai trò quan trng … (Nair, 1987 )
(2) Dn liu ca ng tác gi thì phi lit kê  hai tác gi, ni vi nhau bng liên t
. Thí d: East và West (1972) ã phát trin mt k thut có giá tr. Không c phép dùng du
& thay cho t trong bài vit.
(3) Dn liu nhiu hn hai c gi, ch cn nêu tên tác gi th nht và ctv, n
.... giúp duy trì lng hu c phì trong t (Kang và ctv, 1984).
(4) Dn liu t hai tác phm ca nhiu tác gi khác nhau, phi lit kê  các tác gi
và phân bit nhau bng du chm phy (;). Thí d:
Có nhiu loi mô hình thy li ã c phát trin trong các h thng canh tác khác nhau
(Mahbub và ctv, 1975; Kraazt, 1975).
(5) Nu dn liu không tìm c tài liu gc mà ghi nhn nh mt tài liu khác ca tác
gi khác (hn ch ti a hình thc này).
Cách ghi trích dẫn - Trang 2
Cách ghi trích dẫn - Người đăng: Canary Pink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cách ghi trích dẫn 9 10 295