Ktl-icon-tai-lieu

Cách mạng tháng mười và sự kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(25).2008

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ SỰ KẾT HỢP
MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM
THE OCTOBER REVOLUTION AND THE COMBINATION OF
NATIONAL INDEPENDENCE AND SOCIALIST TARGETS IN
VIETNAMESE REVOLUTION
TRƯƠNG MINH DỤC
Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III
TÓM TẮT:
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã mở ra một thời đại mới
trong lịch sử thời đại. Mặc dù mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước
Đông Âu sụp đổ nhưng giá trị lịch sử mở đường phát triển của thời đại mới vẫn
còn nguyên giá trị. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, cách mạng Việt
Nam đã thực hiện kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc và mục tiêu thời đại, vì vậy đã
đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong sự
nghiệp đổi mới, việc kiên định con đường và mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ
nghĩa xã hội, Đảng ta đã góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, biến
những lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười thành hiện thực. Đó là mục tiêu xây
dựng nước ta thành một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh. Đó không chỉ là mục tiêu của dân tộc mà là lý tưởng của nhân loại tiến
bộ.
ABSTRACT
The victory of The Great Russian October Revolution has ushered in a new era in
the world history. Despite the collapse of the socialist model in The Soviet Union
and Eastern Europe, the historical value of initiating a new era development still
remains. Following the The October Revolution path, Vietnamese revolution has
combined the National Independence Target with the new era one and achieved
victory to victory. Nowadays, in the innovation cause, being insistent on the path
and the target of National Independence attached to socialism, our Party has
been contributing to the protection and development of Marxism-Leninism, turning
The October Revolution ideal into reality. That is to build our country into a strong
country with rich people and an equal, democratic and civilised society. It is not
only the national target but also the progressive people’s ideal.

Cách đây 40 năm, trong bài viết cho báo Pravđa (Sự thật) nhân dịp kỷ niệm
50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định:
“Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu khắp năm châu, thức
tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột. Trong lịch sử loài người chưa từng có
cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu sắc như thế”.
Thật vậy, lịch sử thế giới sẽ luôn luôn ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 2(25).2008
CÁCH MNG THÁNG MƯỜI VÀ S KT HP
MC TIÊU ĐỘC LP DÂN TC VÀ CH NGHĨA
XÃ HI TRONG CÁCH MNG VIT NAM
THE OCTOBER REVOLUTION AND THE COMBINATION OF
NATIONAL INDEPENDENCE AND SOCIALIST TARGETS IN
VIETNAMESE REVOLUTION
TRƯƠNG MINH DC
Hc vin Chính tr-Hành chính khu vc III
TÓM TT:
Thng li ca Cách mng Tháng Mười Nga vĩ đại đã m ra mt thi đại mi
trong lch s thi đại. Mc dù mô hình ch nghĩa xã hi Liên Xô và các nước
Đông Âu sp đổ nhưng giá tr lch s m đường phát trin ca thi đại mi vn
còn nguyên giá tr. Đi theo con đường Cách mng Tháng Mười, cách mng Vit
Nam đã thc hin kết hp mc tiêu độc lp dân tc và mc tiêu thi đại, vì vy đã
đưa cách mng nước ta đi t thng li này đến thng li khác. Ngày nay, trong s
nghip đổi mi, vic kiên định con đường và mc tiêu độc lp dân tc gn vi ch
nghĩa xã hi, Đảng ta đã góp phn bo v và phát trin ch nghĩa Mác - Lênin, biến
nhng lý tưởng ca Cách mng Tháng Mười thành hin thc. Đó là mc tiêu xây
dng nước ta thành mt nước dân giàu, nước mnh, xã hi công bng, dân ch,
văn minh. Đó không ch là mc tiêu ca dân tc mà là lý tưởng ca nhân loi tiến
b.
ABSTRACT
The victory of The Great Russian October Revolution has ushered in a new era in
the world history. Despite the collapse of the socialist model in The Soviet Union
and Eastern Europe, the historical value of initiating a new era development still
remains. Following the The October Revolution path, Vietnamese revolution has
combined the National Independence Target with the new era one and achieved
victory to victory. Nowadays, in the innovation cause, being insistent on the path
and the target of National Independence attached to socialism, our Party has
been contributing to the protection and development of Marxism-Leninism, turning
The October Revolution ideal into reality. That is to build our country into a strong
country with rich people and an equal, democratic and civilised society. It is not
only the national target but also the progressive people’s ideal.
Cách đây 40 năm, trong bài viết cho báo Pravđa (S tht) nhân dp k nim
50 năm Cách mng Tháng Mười Nga, Ch tch H Chí Minh đã nhn định:
“Ging như mt tri chói li, Cách mng Tháng Mười chiếu khp năm châu, thc
tnh hàng triu người b áp bc bóc lt. Trong lch s loài người chưa tng có
cuc cách mng nào có ý nghĩa to ln và sâu sc như thế”.
Tht vy, lch s thế gii s luôn luôn ghi đậm mc son Cách mng Tháng
Mười Nga - mt cuc cách mng đã làm rung chuyn thế gii, đã phá tan mt khâu
yếu nht trong si dây chuyn đế quc ch nghĩa, m đầu mt thi đại mi, hình
139
Cách mạng tháng mười và sự kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách mạng tháng mười và sự kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cách mạng tháng mười và sự kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam 9 10 631