Ktl-icon-tai-lieu

Cách mạng tư sản Pháp

Được đăng lên bởi pham-lam1
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách Mạng Tư Sản Pháp
Cuối thế kỉ XVIII, giữa Pari hoa lệ của nước Pháp –
“kinh đô Châu Âu” đã bùng nổ một cuộc cách mạng
“long trời lở đất” - một cuộc đại cách mạng tư sản.

I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789.
1. Tình hình kinh tế.
1.1. Công thương nghiệp.
Trong thế kỷ XVIII, công thương nghiệp Pháp phát triển khá mạnh và t ạo
nên sự phồn vinh cho nước Pháp. Ðại diện cho ngành công nghi ệp ở Pháp
lúc bấy giờ là những công trường thủ công sản xuất thảm hoa, len d ạ, t ơ
lụa, xà phòng, thủy tinh…Tuy nhiên những qui định ng ặt nghèo c ủa ch ế
độ phường hội đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất công nghiệp ở Pháp, nó
kìm hãm sự tự do kinh doanh và cải tiến sản xuất.
Thương nghiệp cũng có những tiến bộ nổi bật, nhất là ngoại th ương. Tuy
nhiên nội thương không phát triển lắm vì chế độ thuế quan khá nghiêm
ngặt.

1.2. Nông nghiệp.
Nông nghiệp Pháp là một nền nông nghiệp lạc hậu. Nguyên nhân c ủa tình
trạng này là chế độ sở hữu phong kiến về ruộng đất. Chế độ này đ ẻ ra
hàng loạt những nghĩa vụ phong kiến vừa phi lý, v ừa b ất công, n ặng n ề đè
lên lưng người nông dân, làm cho họ mất sáng kiến và h ứng thú s ản xu ất.

->Tóm lại, cuối thế kỷ XVIII, công thương nghiệp phát
triển mạnh mẽ, những yếu tố Tư Bản Chủ Nghĩa
đang nổi lên, nhưng chế độ phong kiến đã ngăn cản
sự phát triển đó.

2. Chế độ chính trị và xã hội:
2.1. Nền Quân chủ chuyên chế của Louis XVI.
Louis XVI là người đại diện cho chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp. Ông
nắm mọi quyền hành, không chịu một sự kiểm soát nào. Vua cử ra nh ững
quan thân cận mình để làm tổng quản ở các địa phương, nh ững ng ười này

rất độc đoán và khắc nghiệt. Sự quan liêu, tham nhũng và b ất công c ủa
các quan giám quận là một gánh nặng đối với đời sống nhân dân đ ịa
phương.

2.2. Chế độ ba đẳng cấp

Pháp là một quốc gia phong kiến lâu đ ời. Xã hội phong ki ến Pháp chia làm
ba đẳng cấp: hai đẳng cấp có đặc quyền là đ ẳng cấp quý tộc và đ ẳng c ấp
tăng lữ. Họ nắm mọi chức vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước, trong quân
đội và trong giáo hội; có mọi thứ đặc quyền, đ ược miễn các loại thu ế.
Ðẳng cấp Thứ Ba gồm: tư sản, nông dân, bình dân thành th ị.

+ Giai cấp tư sản: đại diện cho phương thức sản xuất mới, là giai cấp
tiến bộ nhất trong Ðẳng cấp Thứ Ba.

+ Giai cấp nông dân: là giai cấp đông đảo nhất họ chịu ba tầng áp bức:
nhà nước, nhà thờ, lãnh chúa. Ngoài thuế 1/10 nộp cho nhà th ờ, nông dân
còn phải đóng nhiều loại thuế cho lãnh chúa, th ực hiện ch ế đ ộ lao d ịch
nặng nề và nộp những khoản phụ thu khác. Căm thù lãnh chúa, nông...
Cách M ng T S n Phápư
Cu i th k XVIII, gi a Pari hoa l c a n c Pháp – ế ướ
“kinh đô Châu Âu” đã bùng n m t cu c cách m ng
“long tr i l đ t” - m t cu c đ i cách m ng t s n. ư
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789.
1. Tình hình kinh t .ế
1.1. Công th ng nghi p.ươ
Trong th k XVIII, công th ng nghi p Pháp phát tri n khá m nh và t o ế ươ
nên s ph n vinh cho n c Pháp. Ð i di n cho ngành công nghi p Pháp ướ
lúc b y gi là nh ng công tr ng th công s n xu t th m hoa, len d , t ườ ơ
l a, xà phòng, th y tinh…Tuy nhiên nh ng qui đ nh ng t nghèo c a ch ế
đ ph ng h i đã nh h ng nhi u đ n s n xu t công nghi p Pháp, nó ườ ưở ế
kìm hãm s t do kinh doanh và c i ti n s n xu t. ế
Th ng nghi p cũng có nh ng ti n b n i b t, nh t là ngo i th ng. Tuy ươ ế ươ
nhiên n i th ng không phát tri n l m vì ch đ thu quan khá nghiêm ươ ế ế
ng t.
1.2. Nông nghi p.
Nông nghi p Pháp là m t n n nông nghi p l c h u. Nguyên nhân c a tình
tr ng này là ch đ s h u phong ki n v ru ng đ t. Ch đ này đ ra ế ế ế
hàng lo t nh ng nghĩa v phong ki n v a phi lý, v a b t công, n ng n đè ế
lên l ng ng i nông dân, làm cho h m t sáng ki n và h ng thú s n xu t.ư ườ ế
Cách mạng tư sản Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách mạng tư sản Pháp - Người đăng: pham-lam1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Cách mạng tư sản Pháp 9 10 626