Ktl-icon-tai-lieu

Cách viết đề án kinh doanh hiệu quả

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 Bư c cơ b n

có m t b n

án k ho ch kinh doanh

B n có ý thư ng t phá trong kinh doanh? Th trư ng ang c n gì, b n mu n bán
gì, cho ai và như th nào?
B n có ý thư ng t phá trong kinh doanh? Th trư ng ang c n
gì, b n mu n bán gì, cho ai và như th nào? V y thì t t c nh ng
gì b n c n bây gi chính là m t b n án kinh doanh.
R t nhi u ngư i khi b t tay vào th c hi n ý tư ng kinh doanh
mình p e ng i v m t b n án kinh doanh. H cho r ng ó là
nh ng gi y t ph c t p và không m y h u ích, th m chí ch làm
cho con ư ng tr thành nhà kinh doanh tiên phong c a h thêm
khó khăn. Th c t không ph i v y.
M t b n án kinh doanh là h t s c c n thi t vì khi ó b n s có
cái nhìn t ng th v ho t ng kinh doanh b n s ti n hành. Thay vì nh ng tư ng tư ng
mơ h v khách hàng cơ b n hay l i nhu n ti m năng, b n án c p n m i v n
m t cách rõ ràng, b n s ph i suy nghĩ th u áo và h n ch
n m c t i thi u nh ng sai
sót trong kinh doanh mà b n có th ph i ánh i b ng c s nghi p p , c nh ng
kho n ti t ki m b y lâu và ôi khi là c s nghi p c a b n.
Bên c nh ó m t b n án còn là công c
thu hút s quan tâm c a ngư i khác vào ý
tư ng c a b n. M t b n án k lư ng cho th y s nghiêm túc c a b n khi theo u i
m t ý tư ng ch không ph i ch ơn thu n là m t ý tư ng không tư ng. B n án còn
nói lên s chuyên nghi p và hi u bi t c a b n trong kh i s cũng như v n hành d án.
i u này c bi t quan tr ng khi b n c n n s tài tr v tài chính.
V y t i sao b n không b t tay vào làm m t b n
t ng nghĩ v i năm bư c sau:

án không quá ph c t p như b n ã

Tóm t t khái quát
ây là ph n nên xu t hi n u tiên trong b n án, nhưng th c t b n nên vi t sau cùng
b i l như chính tên g i c a nó cho th y ây là ph n t ng h p toàn b n i dung c a b n
án. R t nhi u ngư i c ch quan tâm n ph n này nên b n ph i ch c ch n r ng ph n
m
u này ư c vi t c n th n và bao quát. Nghe có v như r t khó khăn nhưng th c t
không h ph c t p. B n ph i ch c ch n ã n m rõ toàn b k ho ch kinh doanh, l p m t
danh sách nh ng thông tin mà b n cho là quan tr ng nh t ho c b n th c s mu n thu hút
s chú ý c a ngư i c nh t và ưa nó vào ph n khái quát.
T ng quan v công ty
ây là ph n s thay b n nói lên nh ng gì b n ang p và b n s lên k ho ch cho nó
như th nào. Thông thư ng ph n này s bao g m t m nhìn, s m ng và tri t lý kinh
doanh c a doanh nghi p, nh ng m c tiêu và chi n lư c mà b n ra cho công ty mình
s p thành l p.
S m nh và t m nhìn c a doanh nghi p có th nói ng n g n l i là tr l i cho nh ng câu
h i sau: Tôi s bán cái gì? Bán cho ai? Và t i sao? Không nh t thi t...
http://www.vnedoc.com 5 Bước cơ bn để có mt bn đề án kế hoch kinh doanh
Bn có ý thưởng đột phá trong kinh doanh? Th trường đang cn gì, bn mun bán
gì, cho ai và như thế nào?
Bn có ý thưởng đột phá trong kinh doanh? Th trường đang cn
gì, bn mun bán gì, cho ai và như thế nào? Vy thì tt c nhng
gì bn cn bây gi chính là mt bn đề án kinh doanh.
Rt nhiu người khi bt tay vào thc hin ý tưởng kinh doanh
mình p e ngi v mt bn đề án kinh doanh. H cho rng đó là
nhng giy t phc tp và không my hu ích, thm chí ch làm
cho con đường tr thành nhà kinh doanh tiên phong ca h thêm
khó khăn. Thc tế không phi vy.
Mt bn đề án kinh doanh là hết sc cn thiết vì khi đó bn s
cái nhìn tng th v hot động kinh doanh bn s tiến hành. Thay vì nhng tưởng tượng
mơ h v khách hàng cơ bn hay li nhun tim năng, bn đề án đề cp đến mi vn đề
mt cách rõ ràng, bn s phi suy nghĩ thu đáo và hn chế đến mc ti thiu nhng sai
sót trong kinh doanh mà bn có th phi đánh đổi bng c s nghip p , c nhng
khon tiết kim by lâu và đôi khi là c s nghip ca bn.
Bên cnh đó mt bn đề án còn là công c để thu hút s quan tâm ca người khác vào ý
tưởng ca bn. Mt bn đề án k lưỡng cho thy s nghiêm túc ca bn khi theo đui
mt ý tưởng ch không phi ch đơn thun là mt ý tưởng không tưởng. Bn đề án còn
nói lên s chuyên nghip và hiu biết ca bn trong khi s cũng như vn hành d án.
Điu này đặc bit quan trng khi bn cn đến s tài tr v tài chính.
Vy ti sao bn không bt tay vào làm mt bn đề án không quá phc tp như bn đã
tng nghĩ vi năm bước sau:
Tóm tt khái quát
Đây là phn nên xut hin đầu tiên trong bn đề án, nhưng thc tế bn nên viết sau cùng
bi l như chính tên gi ca nó cho thy đây là phn tng hp toàn b ni dung ca bn
đề án. Rt nhiu người đọc ch quan tâm đến phn này nên bn phi chc chn rng phn
m đầu này được viết cn thn và bao quát. Nghe có v như rt khó khăn nhưng thc tế
không h phc tp. Bn phi chc chn đã nm rõ toàn b kế hoch kinh doanh, lp mt
danh sách nhng thông tin mà bn cho là quan trng nht hoc bn thc s mun thu hút
s chú ý ca người đọc nht và đưa nó vào phn khái quát.
Tng quan v công ty
Đây là phn s thay bn nói lên nhng gì bn đang p và bn s lên kế hoch cho nó
như thế nào. Thông thường phn này s bao gm tm nhìn, s mng và triết lý kinh
doanh ca doanh nghip, nhng mc tiêu và chiến lược mà bn đề ra cho công ty mình
sp thành lp.
S mnh và tm nhìn ca doanh nghip có th nói ngn gn li là tr li cho nhng câu
hi sau: Tôi s bán cái gì? Bán cho ai? Và ti sao? Không nht thiết là phi gói trong mt
Cách viết đề án kinh doanh hiệu quả - Trang 2
Cách viết đề án kinh doanh hiệu quả - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách viết đề án kinh doanh hiệu quả 9 10 779