Ktl-icon-tai-lieu

Cách viết Kế hoạch Kinh doanh

Được đăng lên bởi buitrung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Cách viết Kế hoạch Kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh là một văn kiện. Văn kiện này cần phải có những mục như sau:
 Mục lục
 Tóm tắt tổng quát
 Giới thiệu Công ty
 Sản phẩm & Dịch vụ
 Phân tích Ngành
 Phân tích Thị trường
 Thị trường Mục tiêu
 Kế họach Marketing/Bán hàng
 Phân tích Cạnh tranh
 Đội ngũ quản lý
 Dự báo Tài chính
 Báo cáo Tài chính
 Chiến lược Rút lui khỏi công ty
1. Mục lục
Bảng mục lục nên liệt kê tất cả các lĩnh vực chính trong kế hoạch kinh doanh của quý vị, và có thể được
chia thành các đề mục nhỏ quan trọng hoặc để làm rõ. Nhớ rằng trang mục lục phải được sắp xếp rõ
ràng, ngăn nắp và đánh số trang theo đúng cách thức.
Bảng mục lục sẽ giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh của quý vị.
— — đọc tiếp — —

2. Tóm tắt tổng quát
Tóm tắt Tổng quát nên đề cập đến những vấn đề sau một cách rõ ràng và chính xác:
• Giới thiệu qua về Công ty
Các đoạn mở đầu nên giới thiệu công ty làm gì và ở đâu. Nên giới thiệu ngắn gọn thị trường của
quý vị, số kinh phí quý vị hy vọng có và nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng như thế nào.
• Tầm nhìn, sứ mệnh
Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh xác định đường hướng không chỉ cho kế hoạch kinh doanh
của quý vị, mà còn cho cả công ty của quý vị nữa. Lời tuyên bố này xác định ra con đường công
ty quý vị sẽ đi theo và là nguyên tắc chỉ đạo xuyên xuốt các chức năng của công ty. Lời tuyên bố
về tầm nhìn và sứ mệnh của quý vị cho người đọc biết thông tin về quý vị và kế hoạch kinh
doanh của quý vị - công ty của quý vị đại diện cho cái gì, quý vị tin tưởng vào điều gì, và quý vị
mong muốn đạt được điều gì.
• Điểm lại cơ hội
Mô tả và lượng hóa cơ hội và xem quý vị phù hợp ở chỗ nào. Giải thích tại sao quý vị tham gia
ngành kinh doanh này và lý do quý vị sẽ tận dụng cơ hội này.
• Tóm tắt thị trường
Thị trường rộng lớn đến mức nào và giai đoạn phát triển (tăng trưởng sớm hay là tăng trưởng
giai đoạn sau). Những động lực chính, xu hướng và ảnh hưởng chính trên thì trường là gì?
• Tạo sự khác biệt (điều gì làm quý vị khác với người khác)
Điều gì khiến cho quý vị khác với toàn bộ phần còn lại? Sản phẩm của quý vị do một bên sở hữu,
có đăng ký bằng sáng chế, hay có đăng ký bản quyền không? Dịch vụ của quý vị tốt hơn, nhanh
hơn, rẻ hơn hay không? và nếu thế thì tại sao lại như vậy? Có phải lợi thế của quý vị chỉ mang
tính “tạm thời”? và quý vị có các bước thực hiện để bảo vệ vị thế của mình không? Liệu có các
cản trở gia nhập thị trường đúng như dự báo tài chính của quý vị không?
• Mô tả sản phẩm/ dịch vụ
Phần n...
Cách viết Kế hoạch Kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh là một văn kiện. Văn kiện này cần phải có những mục như sau:
 Mục lục
 Tóm tắt tổng quát
 Giới thiệu Công ty
 Sản phẩm & Dịch vụ
 Phân tích Ngành
 Phân tích Thị trường
 Thị trường Mục tiêu
 Kế họach Marketing/Bán hàng
 Phân tích Cạnh tranh
 Đội ngũ quản lý
 Dự báo Tài chính
 Báo cáo Tài chính
 Chiến lược Rút lui khỏi công ty
1. Mục lục
Bảng mục lục nên liệt kê tất cả các lĩnh vực chính trong kế hoạch kinh doanh của quý vị, và có thể được
chia thành các đề mục nhỏ quan trọng hoặc để làm rõ. Nhớ rằng trang mục lục phải được sắp xếp rõ
ràng, ngăn nắp và đánh số trang theo đúng cách thức.
Bảng mục lục sẽ giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh của quý vị.
— — đọc tiếp — —
2. Tóm tắt tổng quát
Tóm tắt Tổng quát nên đề cập đến những vấn đề sau một cách rõ ràng và chính xác:
Giới thiệu qua về Công ty
Các đoạn mở đầu nên giới thiệu công ty làm gì và ở đâu. Nên giới thiệu ngắn gọn thị trường của
quý vị, số kinh phí quý vị hy vọng có và nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng như thế nào.
Tầm nhìn, sứ mệnh
Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh xác định đường hướng không chỉ cho kế hoạch kinh doanh
của quý vị, mà còn cho cả công ty của quý vị nữa. Lời tuyên bố này xác định ra con đường công
ty quý vị sẽ đi theo và là nguyên tắc chỉ đạo xuyên xuốt các chức năng của công ty. Lời tuyên bố
về tầm nhìn và sứ mệnh của quý vị cho người đọc biết thông tin về quý vị và kế hoạch kinh
doanh của quý vị - công ty của quý vị đại diện cho cái gì, quý vị tin tưởng vào điều gì, và quý vị
mong muốn đạt được điều gì.
Điểm lại cơ hội
Mô tả và lượng hóa cơ hội và xem quý vị phù hợp ở chỗ nào. Giải thích tại sao quý vị tham gia
ngành kinh doanh này và lý do quý vị sẽ tận dụng cơ hội này.
Tóm tắt thị trường
Thị trường rộng lớn đến mức nào và giai đoạn phát triển (tăng trưởng sớm hay là tăng trưởng
giai đoạn sau). Những động lực chính, xu hướng và ảnh hưởng chính trên thì trường là gì?
Tạo sự khác biệt (điều gì làm quý vị khác với người khác)
Điều gì khiến cho quý vị khác với toàn bộ phần còn lại? Sản phẩm của quý vị do một bên sở hữu,
có đăng ký bằng sáng chế, hay có đăng ký bản quyền không? Dịch vụ của quý vị tốt hơn, nhanh
hơn, rẻ hơn hay không? và nếu thế thì tại sao lại như vậy? Có phải lợi thế của quý vị chỉ mang
tính “tạm thời”? và quý vị có các bước thực hiện để bảo vệ vị thế của mình không? Liệu có các
cản trở gia nhập thị trường đúng như dự báo tài chính của quý vị không?
Mô tả sản phẩm/ dịch vụ
Phần này nên mô tả ngắn gọn sản phẩm và dịch vụ của quý vị.
Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý
Xét về lịch sử, đội ngũ quản lý công ty là một trong những chỉ báo về sự thành công và các nhà
đầu tư sẽ xem xét rất kỹ từng cá nhân sẽ tham gia quản lý công ty. Ngắn gọn, quý vị muốn nhấn
Cách viết Kế hoạch Kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách viết Kế hoạch Kinh doanh - Người đăng: buitrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách viết Kế hoạch Kinh doanh 9 10 74