Ktl-icon-tai-lieu

cách xác định người dưới 15 tuổi và người chưa đủ 15 tuổi

Được đăng lên bởi nguyenminhsang2995
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 56 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP/TANDTC/QĐ ngày 05 tháng 01
năm 1986 của TANDTC thì cách tính tuổi do luật định là tuổi đủ, tuổi tròn. Do vậy,
để được coi là tuổi đủ, tuổi tròn là phải đủ ngày, đủ tháng, đủ năm.
Ví dụ: A sinh ngày 1/1/2000 đến ngày 1/1/2015 thì A mới đủ 15 tuổi. Còn đến
ngày 2/1/2014 thì lúc này A mới bước sang tuổi 15, nghĩa là lúc này A 15 tuổi.
+ Người từ 15 tuổi trở lên = người đủ 14 tuổi + X (X là đơn vị thời gian, với
điều kiện X < 1 năm tuổi).
Từ đó, ta có thể kết luận rằng: Người chưa đủ 15 tuổi là người từ gần đủ 15 tuổi
trở xuống; người dưới 15 tuổi là người từ đủ 14 tuổi trở xuống.

...
Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP/TANDTC/QĐ ngày 05 tháng 01
năm 1986 của TANDTC thì cách tính tuổi do luật định tuổi đủ, tuổi tròn. Do vậy,
để được coi là tuổi đủ, tuổi tròn là phải đủ ngày, đủ tháng, đủ năm.
dụ: A sinh ngày 1/1/2000 đến ngày 1/1/2015 t A mới đủ 15 tuổi. Còn đến
ngày 2/1/2014 thì lúc này A mới bước sang tuổi 15, nghĩa là lúc này A 15 tuổi.
+ Người từ 15 tuổi trở lên = người đủ 14 tuổi + X (X đơn vị thời gian, với
điều kiện X < 1 năm tuổi).
Từ đó, ta thể kết luận rằng: Người chưa đủ 15 tuổi người từ gần đủ 15 tuổi
trở xuống; người dưới 15 tuổi là người từ đủ 14 tuổi trở xuống.
cách xác định người dưới 15 tuổi và người chưa đủ 15 tuổi - Người đăng: nguyenminhsang2995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cách xác định người dưới 15 tuổi và người chưa đủ 15 tuổi 9 10 941