Ktl-icon-tai-lieu

CaĐề thi tự luyện nâng cao lớp 3

Được đăng lên bởi thutinyn-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4448 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề thi tự luyện nâng cao lớp 3
Bài 1: Tìm x
a) x - 452 = 77 + 48
b) x + 58 = 64 + 58
c) x- 1 – 2 – 3 – 4 = 0
Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?
Bài 3: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi
lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn mỗi
lớp còn lại.
Bài 4: Một quãng đường AB dài 102 km. ở A có cột mốc ghi số 0 km là cột mốc thứ
nhất và cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km … đến B cỳ cột mốc ghi số
102 km. Hỏi có bao nhiêu cột mốc trên quãng đường AB? Cột mốc chính giữa quãng
đường AB là cột mốc thứ mấy và ghi số nào?
Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa
rộng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?
Bài 6: An, Bình, Hoà được cụ giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở,
Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi
bạn có mấy nhãn vở?
Bài 7: Viết biểu sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:
a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5
b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)
c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26
Bài 8: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 số 0
rồi lại đến số 1, …) Hỏi:
a) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?
b) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0?
Bài 9: Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và
giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?
Bài 10: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít
nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị?
Bài 11: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính
chiều dài hình chữ nhật đó.
Bài 12: Anh đi từ nhà đến trường hết

1
1
giờ. Em đi từ nhà đến trường hết giờ. Hỏi ai
6
3

đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em không ? Nếu
có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó?
Bài 13: Tính giá trị của biểu thức :
a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40
b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39
Bài 14: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6 . Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em
mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?
Bài 15: Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250
nghìn đồng một tháng. Nếu gia đìn...
Đề thi tự luyện nâng cao lớp 3
Bài 1: Tìm x
a) x - 452 = 77 + 48
b) x + 58 = 64 + 58
c) x- 1 – 2 – 3 – 4 = 0
Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?
Bài 3: Khối lớp 3 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi
lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn mỗi
lớp còn lại.
Bài 4: Một quãng đường AB dài 102 km. A cột mốc ghi số 0 km cột mốc thứ
nhất cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km … đến B cỳ cột mốc ghi số
102 km. Hỏi bao nhiêu cột mốc trên quãng đường AB? Cột mốc chính giữa quãng
đường AB là cột mốc thứ mấy và ghi số nào?
Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa
rộng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?
Bài 6: An, Bình, Hoà được cụ giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở,
Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi
bạn có mấy nhãn vở?
Bài 7: Viết biểu sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:
a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5
b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)
c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26
Bài 8: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu số 1, tiếp đến 2 số 0
rồi lại đến số 1, …) Hỏi:
a) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?
b) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0?
Bài 9: Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và
giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?
Bài 10: Người ta cần xe ô 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít
nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị?
Bài 11: Một hình chữ nhật chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính
chiều dài hình chữ nhật đó.
Bài 12: Anh đi từ nhà đến trường hết
6
1
giờ. Em đi từ nhà đến trường hết
3
1
giờ. Hỏi ai
đi nhanh hơn? Nếu em đi học đi trước anh 5 phút thì anh đuổi kịp em không ? Nếu
có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó?
Bài 13: Tính giá trị của biểu thức :
a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40
b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39
Bài 14: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6 . Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em
mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?
Bài 15: Gia đình bạn Bình 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250
nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa tổng thu nhập không
thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?
Bài 16: Một hình chữ nhật có 2 lần chiều rộng thì hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần chiều
dài lại hơn 2 lần chiều rộng 10m.
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
CaĐề thi tự luyện nâng cao lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CaĐề thi tự luyện nâng cao lớp 3 - Người đăng: thutinyn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CaĐề thi tự luyện nâng cao lớp 3 9 10 642