Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
N¨m thµnh c«ng cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc giai
®o¹n qua.

1. Chøc n¨ng vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trong hÖ thèng hµnh
chÝnh tõ ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh trung ­¬ng ®Õn ñy ban
nh©n d©n c¸c cÊp ®· cã nhiÒu thay ®æi tiÕn bé, tËp trung nhiÒu
h¬n vµo qu¶n lý nhµ n­íc;

07/03/12

CCHC 2001-2010

1

2. Tõng b­íc ®æi míi thÓ chÕ hµnh chÝnh trªn c¸c lÜnh vùc,
tr­íc hÕt lµ h×nh thµnh thÓ chÕ kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇu
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ
nghÜa;
3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña ChÝnh phñ vµ c¬ quan hµnh
chÝnh c¸c cÊp ®­îc s¾p xÕp, ®iÒu chØnh tinh gi¶n h¬n tr­íc;
bé m¸y hµnh chÝnh tõ trung ­¬ng ®Õn c¬ së vËn hµnh ph¸t
huy t¸c dông, hiÖu qu¶ tèt h¬n;

07/03/12

CCHC 2001-2010

2

4. ViÖc qu¶n lý, sö dông c¸n bé, c«ng chøc ®­îc ®æi míi mét b­
íc theo c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc: tõ
kh©u tuyÓn chän, ®¸nh gi¸, thi n©ng ng¹ch, khen th­ëng, kû
luËt ®Õn ®µo t¹o, båi d­ìng.

5. ChÕ ®é, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng b­íc ®Çu ®­îc c¶i c¸ch theo
h­íng tiÒn tÖ hãa.

07/03/12

CCHC 2001-2010

3

N¨m yÕu kÐm cña nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc hiÖn nay.
1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc cña bé m¸y hµnh chÝnh
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ch­a
®­îc x¸c ®Þnh thËt râ vµ phï hîp; sù ph©n c«ng, ph©n cÊp gi÷a
c¸c ngµnh vµ c¸c cÊp ch­a thËt rµnh m¹ch;

2. HÖ thèng thÓ chÕ hµnh chÝnh ch­a ®ång bé, cßn chång chÐo vµ
thiÕu thèng nhÊt; thñ tôc hµnh chÝnh trªn nhiÒu lÜnh vùc cßn r­
êm rµ, phøc t¹p; trËt tù, kû c­¬ng ch­a nghiªm;

07/03/12

CCHC 2001-2010

4

3. Tæ chøc bé m¸y cßn cång kÒnh, nhiÒu tÇng nÊc; ph­¬ng thøc
qu¶n lý hµnh chÝnh võa tËp trung quan liªu l¹i võa ph©n t¸n,
ch­a th«ng suèt; ch­a cã nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh
thÝch hîp víi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù
nghiÖp, tæ chøc lµm dÞch vô c«ng;

4. §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cßn nhiÒu ®iÓm yÕu vÒ phÈm chÊt,
tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, n¨ng lùc chuyªn m«n, kü n¨ng hµnh
chÝnh; phong c¸ch lµm viÖc chËm ®æi míi; tÖ quan liªu, tham
nhòng, s¸ch nhiÔu nh©n d©n tiÕp tôc diÔn ra nghiªm träng trong
mét bé phËn c¸n bé, c«ng chøc;

07/03/12

CCHC 2001-2010

5

5. Bé m¸y hµnh chÝnh ë c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së ch­a thùc sù g¾n
bã víi d©n, kh«ng n¾m ch¾c ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò næi cém trªn ®Þa
bµn, lóng tóng, bÞ ®éng khi xö lý c¸c t×nh huèng phøc t¹p.

07/03/12

CCHC 2001-2010

6

N¨m nguyªn nh©n cña sù yÕu kÐm vµ c¶i c¸ch chËm.

Tr­íc hÕt, nhËn thøc cña c¸n bé, c«ng chøc vÒ vai trß vµ chøc n¨ng
qu¶n lý cña Nhµ n­íc, vÒ x©y dùng bé m¸y nhµ n­íc nãi chung v...
07/03/12 CCHC 2001-2010 1
N¨m thµnh c«ng cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc giai
®o¹n qua.
1. Chøc n¨ng vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trong hÖ thèng hµnh
chÝnh tõ ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh trung ¬ng ®Õn ñy ban
nh©n d©n c¸c cÊp ®· cã nhiÒu thay ®æi tiÕn bé, tËp trung nhiÒu
h¬n vµo qu¶n lý nhµ níc;
Cải cách hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải cách hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Cải cách hành chính 9 10 111