Ktl-icon-tai-lieu

Cải thiện môi trường đầu tư để phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà nẵng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
IMPROVING INVESTMENT CLIMATE
TO DEVELOP PRIVATE ECONOMIC SECTOR IN DANANG CITY
LÊ THẾ GIỚI
Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Phát triển kinh tế tư nhân là một định hướng lớn trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều
thành phần ở Việt Nam. Mặc dù đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế,
nhưng do các yếu tố môi trường đầu tư còn nhiều bất cập nên khu vực kinh tế này chưa khai
thác hết tiềm năng phát triển. Bài viết này tập trung phân tích và lý giải những hạn chế của môi
trường đầu tư tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân, phản ánh rõ nét trong
thực tiễn của thành phố Đà Nẵng. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư
nhằm khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
ABSTRACT
Private economic development is a large-scaled orientation in the course of multi-sector
economic development in Vietnam. In spite of its important contributions to the national
economic growth, its potentials have not been fully developed due to the problematic
investment climate. This article focuses on the analysis and explanation of the limitation of the
investment climate affecting the development of the private economic sector, which is clearly
reflected in the economy of Danang City and presents some measures to improve the
investment climate in view of encouraging the development of the private economic sector.

Trong quá trình phát triển kinh tế, sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu
khách quan. Nhưng do thực hiện những vai trò và sứ mệnh lịch sử khác nhau, ngoài những
định hướng chung cho sự phát triển và hợp tác của các thành phần kinh tế, cần xây dựng các
chính sách khuyến khích phát triển phù hợp với đặc điểm và vai trò của mỗi thành phần kinh
tế. Ở các nước kinh tế thị trường phát triển, kinh tế tư nhân là lực lượng kinh tế chủ yếu, nắm
giữ nhiều ngành kinh tế quan trọng và tạo ra phần lớn GDP của nền kinh tế.
Phát triển kinh tế tư nhân và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển là một trong
những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá IX năm 2002) đã đưa
ra Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển
kinh tế tư nhân”.
1. Vài nét về khu vực kinh tế tư nhân của thành phố Đà Nẵng
Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân ở thành phố Đà Nẵng đã có những bước
phát tri...
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐU TƯ
ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
IMPROVING INVESTMENT CLIMATE
TO DEVELOP PRIVATE ECONOMIC SECTOR IN DANANG CITY
LÊ THẾ GIỚI
Đại học Đà Nẵng
TÓM TT
Phát triển kinh tế nhân một định hướng lớn trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều
thành phần Việt Nam. Mặc đã những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế,
nhưng do các yếu tố môi trường đầu còn nhiều bất cập n khu vực kinh tế này chưa khai
thác hết tiềm năng phát triển. i viết y tập trung phân tích lý giải những hạn chế của môi
trường đầu tư tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân, phản ánh nét trong
thực tiễn của thành phố Đà Nẵng. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu
nhằm khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
ABSTRACT
Private economic development is a large-scaled orientation in the course of multi-sector
economic development in Vietnam. In spite of its important contributions to the national
economic growth, its potentials have not been fully developed due to the problematic
investment climate. This article focuses on the analysis and explanation of the limitation of the
investment climate affecting the development of the private economic sector, which is clearly
reflected in the economy of Danang City and presents some measures to improve the
investment climate in view of encouraging the development of the private economic sector.
Trong quá trình phát triển kinh tế, sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế một tất yếu
khách quan. Nhưng do thực hiện những vai trò sứ mệnh lịch sử khác nhau, ngoài những
định hướng chung cho sự phát triển hợp c của các thành phần kinh tế, cần xây dựng các
chính sách khuyến khích phát triển phù hợp với đặc điểm vai trò của mỗi thành phần kinh
tế. Ở các nước kinh tế thị trường phát triển, kinh tế tư nhân lực lượng kinh tế chủ yếu, nắm
giữ nhiều ngành kinh tế quan trọng và tạo ra phần lớn GDP của nền kinh tế.
Phát triển kinh tế nhân tạo điều kiện cho kinh tế nhân phát triển một trong
những chủ trương lớn của Đảng Nhà nước trong quá trình y dựng nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN Việt Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá IX m 2002) đã đưa
ra Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới chế, chính sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển
kinh tế tư nhân”.
1. Vài nét về khu vực kinh tế tư nhân của thành phố Đà Nẵng
Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân thành phố Đà Nẵng đã những bước
phát triển rất năng động và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Thành
phố. Số lượng doanh nghiệp, qui mô vốn đăng ký kinh doanh và số lao động tham gia vào khu
vực kinh tế tư nhân không ngừng tăng lên. Năm 1999 có 630 doanh nghiệp tư nhân với số vốn
đăng 150,57 tỉ đồng, đến năm 2003 tăng n 2756 doanh nghiệp với số vốn đăng ký
1747,48 tỉ đồng thu hút 62450 lao động. Thời kỳ 1997-2003 GDP của khu vực kinh tế
nhân tăng bình quân 12,9%, gtrị sản xuất công nghiệp tăng 20,9%, tổng mức bán lẻ hàng
hoá tăng 6,76%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,6%. Tính bình quân 2000-2003 (khu vực kinh
tế này) đóng góp vào ngân sách thành phố Đà Nẵng 190 tỉ đồng.
Cải thiện môi trường đầu tư để phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải thiện môi trường đầu tư để phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà nẵng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cải thiện môi trường đầu tư để phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà nẵng 9 10 755