Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết chung về thuế quan

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ng
’t chu
Cam k quan
’
v“ Thu
⁄T GIA
CAM K

N

H V# C
NG LèN
O TRO
T
HÜ P W

HÄNG

Hï A

MỤC LỤC
1

2

Việt Nam đã đàm phán những vấn đề gì
về thuế quan trong WTO?

3

Mức độ cam kết mở cửa thị trường hàng hoá
của Việt Nam trong WTO?

6

Việt Nam có cam kết
tham gia các Hiệp định ngành không?

11

4

Cách đọc Biểu cam kết thuế suất đối với hàng hóa?

14

5

VN phải thực hiện cam kết
về thuế quan trong WTO như thế nào?

24

Mối liên hệ giữa cam kết WTO
và các cam kết tự do hoá khu vực?

27

Cam kết giảm thuế theo WTO có gây ra tác động lớn
đối với doanh nghiệp Việt Nam không?

31

3

6

7

1 Việt Nam đã đàm phán
những vấn đề gì về
thuế quan trong WTO?

Đàm phán mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam
khi gia nhập WTO tập trung vào vấn đề thuế nhập
khẩu và các biện pháp phi thuế. Về thuế nhập khẩu,
Việt Nam đã đàm phán với các nước đối tác WTO
trong các vấn đề:
(i) Ràng buộc tất cả các dòng thuế trong Biểu thuế
nhập khẩu (tức là Việt Nam đưa ra cam kết về
các mức thuế nhập khẩu tối đa có thể áp dụng
đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào
Việt Nam).
3

Cam kết chung về thuế quan

(i) Chỉ dùng thuế nhập khẩu làm công cụ để bảo
hộ duy nhất.
(ii) Cắt giảm thuế nhập khẩu, nhất là đối với các
mặt hàng đang có thuế suất áp dụng cao (hay
còn gọi là thuế suất đỉnh) và các mặt hàng mà
các nước thành viên WTO khác có lợi ích thương
mại lớn.
(iii) Tham gia các hiệp định tự do hoá theo ngành
của WTO để cắt giảm toàn bộ thuế áp dụng cho
ngành đó xuống mức 0% (Hiệp định công nghệ
thông tin, Hiệp định về thiết bị máy bay dân dụng,
thiết bị y tế) hoặc hài hoà thuế suất ở mức thấp
(Hiệp định hoá chất, Hiệp định hàng dệt may).
4

HỘP 1 - TẠI SAO KHI ĐÀM PHÁN GIA
NHẬP WTO VỀ HÀNG HÓA, CHỈ
VIỆT NAM CÓ NGHĨA VỤ GIẢM
THUẾ NHẬP KHẨU?
Cũng giống như tất cả các trường hợp đàm phán
gia nhập WTO sau khi tổ chức này đã được thành
lập (tức là sau 1/1/1995), đàm phán gia nhập
WTO của Việt Nam là đàm phán một chiều.
Điều này có nghĩa là Việt Nam phải đàm phán với
các nước đã là thành viên WTO để thống nhất
mức độ mở cửa thị trường của Việt Nam (mức
giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa từ các nước
thành viên WTO) ở mức mà các nước đó chấp
nhận được; còn nghĩa vụ mở cửa thị trường của
các nước này thì vẫn giữ nguyên theo cam kết
của họ khi họ gia nhập WTO trước đây (không
đàm phán lại).
Khi Việt Nam đã là thành viên WTO, những đàm
phán mở cửa thị trường tiếp theo trong khuôn
khổ WTO (ví dụ Vòng đàm phán Doha) sẽ là đàm
phán thông thường (2 chiều) trong đó tất cả các
bên tham gia đàm phán ...
C
am
k’
t
c
hun
g
v
T
hu’
q
u
a
n
C
A
M
K
T
G
I
A
N
H
Ü
P
W
T
O
T
R
O
N
G
L
è
N
H
V
#
C
H
Ä
N
G
H
ï
A
Cam kết chung về thuế quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết chung về thuế quan - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Cam kết chung về thuế quan 9 10 770