Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết wto về thép

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngành thép Vift Namđưsc khqi đXu b]ng sz ra đpi cua Khu liên hsp gang thép Thái Nguyên năm1963.
Saumnt thpi gian dài phát tridn khá ch[m, kd tw nhyng năm2000, ngành thép đã có nhyng bưoc
phát tridn đáng kd. Tính đbn cuki năm 2007, năng lzc luyfn thép tăng gXn 10 lXn so voi năm 2001, sVn lưsng tăng gWp 6 lXn, năng lzc cán thép tăng gWp 3 lXn so voi năm 2001. Tmng sVn lưsng thép cán năm 2007 đUt khoVng 4 trifu tWn.
Cam kết wto về thép - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Cam kết wto về thép 9 10 15