Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang món ăn ngày tết

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÊÍM NANG MOÁN ÙN NGAÂY TÏËT 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Canh mùng nêëu chên gioâ.......................................................................4
Gaâ nêëu àöng.........................................................................................6
Buán riïu cua.........................................................................................8
Lêíu caá qua .........................................................................................10
Lêíu thõt boâ .........................................................................................12
Lêíu mùæm............................................................................................14
Hoa caãi xaâo nêëm, chao........................................................................16
Xöi gêëc..............................................................................................18
Baánh chûng........................................................................................20
Nem rau.............................................................................................22
Nöåm hoa chuöëi...................................................................................24
Dûa chuöåt tröån giaá..............................................................................26
Gaâ chanh roti.....................................................................................28
Canh thêåp cêím ...................................................................................30
Cẩm nang món ăn ngày tết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang món ăn ngày tết - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Cẩm nang món ăn ngày tết 9 10 645