Ktl-icon-tai-lieu

Cảm Xạ Học của Kim Hoàng Sơn

Được đăng lên bởi dtkien
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4358 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn

CẢM XẠ HỌC
Written by Kim Hoàng Sơn (Thạch Hà)
LỜI DẪN NHẬP
Cảm xạ học và Dịch Lý rất gần gũi với nhau cho nên ngày nay chúng tôi
xin đưa danh từ Cảm xạ học Dịch Lý ra một mình nó để giới thiệu tập sách này.
Từ năm 1973 khi Cảm xạ học bắt đầu truyền bá lại tại Việt Nam, chúng tôi
đã thấy bóng dáng Quẻ Dịch ló dạng sau lưng Cảm xạ học, trên những Bái Quái
Âm Dương. Sau đó nó đã đứng một mình với Dịch Lý, Tử Vi, Địa Lý, và Y học.
Đa số các bạn Cảm xạ viên sau khi mãn khoá đều có biết ít nhiều về Dịch
Lý. Cho nên dùng Dịch Lý như là một phương tiện để ghi chép một bức ảnh khái
quát của một vấn đề, dù là trừu tượng.
Chương bốn của Tập Cảm Xạ học Dịch lý này đúc kết những tinh hoa của
các sách Dịch lý đã được dịch ra bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng
Đức... và đã được các nhà báo Nhật trong nhóm "Presidents" lập thành một dụng
cụ để "quyết định". Một ấn bản đặt biệt tặng cho Ngân Hàng Montre'al, Canada,
cách đây hơn 20 nặm Chúng tôi đã may mắn có được bản sao, và đã sử dụng
trong thời gian qua, với nhiều kết quả rất khích lệ. Bách phân quẻ trúng đến 95%,
có thể nói là cao nhất trong địa hạt bói toán.
Thêm vào với Quẻ Dịch Lý trên đây, nếu chúng ta biết dùng quả lắc tâm
linh (1) nữa thì sẽ có một dụng cụ mà ích lợi không nhỏ. Thí dụ: quả lắc tâm linh
của bạn là vong linh của cụ thân sinh chẳng hạn. Thường thường bạn khấn
nguyện thì có ông Cụ lên tức thì. Bạn có thể hỏi theo lối giản dị "có - không".
Tuy nhiên cách này dễ đưa bạn vào chỗ lầm lạc, vì tự kỹ ám thị.
Trái lại nếu bạn xin vong linh trong quả lắc giúp bạn lập một quẻ Dịch,
trong một thời gian ngắn, thì cái thời gian ấy đủ để mang lại cho bạn sự chuẩn bị
chu đáo, và cái quẻ lập ra chắc chắn không lạc; phần luận đoán sau đó sẽ do tâm
linh góp vào vô cùng hấp dẫn.
Tiên tri Cảm xạ học (2) là cái phần chót để phụ giúp vào việc luận đoán vào quẻ
Dịch cho thêm phần chính xác. Trên kia chúng ta đã có 50% do phần lập quẻ đưa đến.
Còn lại 50% do Cảm xạ viên rút từ trong ba quẻ Chánh, Hộ và Biến tượng, hoặc đi từ
Tiên tri Cảm xạ học đến.
Quyển Cảm xạ học Dịch lý này ra mắt với các bạn một phần lớn nhờ ở công đức
của ông Võ Tá Hân, đã góp nhặt những tài liệu Đông Tây - tài liệu của nhóm Presidents
tặng Ngân Hàng Montre'al và Quyển Dịch Lý Tinh Hoa của cụ Thu Giang Nguyễn Duy
Cần.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin cảm tạ quý ân nhân đã tận tình giúp đỡ trong
việc trang bị dụng cụ ấn loát cho chúng tôi. Phiếu Lưu niệm là phụ bản để thân
tặng quý bạn.


1

Cảm...
Cm x hc - Kim Hoàng Sơn
CM X HC
Written by Kim Hoàng Sơn (Thch Hà)
LI DN NHP
Cm x hc và Dch Lý rt gn gũi vi nhau cho nên ngày nay chúng tôi
xin đưa danh t Cm x hc Dch Lý ra mt mình nó để gii thiu tp sách này.
T năm 1973 khi Cm x hc bt đầu truyn bá li ti Vit Nam, chúng tôi
đã thy bóng dáng Qu Dch ló dng sau lưng Cm x hc, trên nhng Bái Quái
Âm Dương. Sau đó nó đã đứng mt mình vi Dch Lý, T Vi, Địa Lý, và Y hc.
Đa s các bn Cm x viên sau khi mãn khoá đều có biết ít nhiu v Dch
Lý. Cho nên dùng Dch Lý như là mt phương tin để ghi chép mt bc nh khái
quát ca mt vn đề, dù là tru tượng.
Chương bn ca Tp Cm X hc Dch lý này đúc kết nhng tinh hoa ca
các sách Dch lý đã được dch ra bng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Vit, tiếng
Đức... và đã được các nhà báo Nht trong nhóm "Presidents" lp thành mt dng
c để "quyết định". Mt n bn đặt bit tng cho Ngân Hàng Montre'al, Canada,
cách đây hơn 20 nm Chúng tôi đã may mn có được bn sao, và đã s dng
trong thi gian qua, vi nhiu kết qu rt khích l. Bách phân qu trúng đến 95%,
có th nói là cao nht trong địa ht bói toán.
Thêm o vi Qu Dch Lý trên đây, nếu chúng ta biết dùng qu lc tâm
linh (1) na thì s có mt dng c mà ích li không nh. Thí d: qu lc tâm linh
ca bn là vong linh ca c thân sinh chng hn. Thường thường bn khn
nguyn thì có ông C lên tc thì. Bn có th hi theo li gin d "có - không".
Tuy nhiên cách này d đưa bn vào ch lm lc, vì t k ám th.
Trái li nếu bn xin vong linh trong qu lc giúp bn lp mt qu Dch,
trong mt thi gian ngn, thì cái thi gian y đủ để mang li cho bn s chun b
chu đáo, và cái qu lp ra chc chn không lc; phn lun đoán sau đó s do tâm
linh góp vào vô cùng hp dn.
Tiên tri Cm x hc (2) là cái phn chót để ph giúp vào vic lun đoán vào qu
Dch cho thêm phn chính xác. Trên kia chúng ta đã có 50% do phn lp qu đưa đến.
Còn li 50% do Cm x viên rút t trong ba qu Chánh, H và Biến tượng, hoc đi t
Tiên tri Cm x hc đến.
Quyn Cm x hc Dch lý này ra mt vi các bn mt phn ln nh công đức
ca ông Võ Tá Hân, đã góp nht nhng tài liu Đông Tây - tài liu ca nhóm Presidents
tng Ngân Hàng Montre'al và Quyn Dch Lý Tinh Hoa ca c Thu Giang Nguyn Duy
Cn.
Ngoài ra chúng tôi cũng xin cm t quý ân nhân đã tn tình giúp đỡ trong
vic trang b dng c n loát cho chúng tôi. Phiếu Lưu nim là ph bn để thân
tng quý bn.
www.thuvienvietnam.com
1
Cảm Xạ Học của Kim Hoàng Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm Xạ Học của Kim Hoàng Sơn - Người đăng: dtkien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Cảm Xạ Học của Kim Hoàng Sơn 9 10 682