Ktl-icon-tai-lieu

Cần nhận thức về kế toán chi tiết hàng tồn kho phù hợp hơn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾ TOÁN CHI TIẾT
HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN
THE NECESSITY OF A BETTER AWARENESS OF INVENTORY
ACCOUNTING RECORD
NGÔ HÀ TẤN
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Từ rất lâu đến nay hầu như các Giáo trình kế toán tài chính đều có trình bày về kế toán chi
tiết hàng tồn kho. Tuy nhiên, xem xét kỹ lại nội dung trình bày này chúng ta sẽ thấy có rất
nhiều bất cập trước sự đổi mới về nội dung chương trình đào tạo đại học. Qua bài viết này
mong muốn các đồng nghiệp xem xét lại và có định hướng đúng đắn hơn về kế toán chi tiết
hàng tồn kho.
ABSTRACT
Until now, most textbooks in fields of financial accounting have presented inventory
accounting record. However, after examining the content thoroughly, we find that there are still
inadequacies in the innovation of university training programmes. Through this paper, we wish
our colleagues would take inventory accounting record into consideration and set up more
proper orientations for this issue.

1. Đặt vấn đề
Hàng tồn kho (HTK) là một bộ phận tài sản lưu động có tỉ trọng lớn, được dự trữ để
bảo đảm cho sản xuất hoặc cho kinh doanh thương mại. HTK thường bao gồm nhiều loại rất
phức tạp, đòi hỏi sự chú tâm rất lớn trong công tác kế toán mới đảm bảo quản lý chặt chẽ
được.
Trong công tác kế toán, với các đối tượng là tài sản nói chung đều cần phải thực hiện
đầy đủ cả kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Riêng đối với đối tượng HTK thì công tác kế
toán chi tiết đòi hỏi công sức rất lớn của người làm kế toán. Tuy nhiên, bản chất hay mục đích
của kế toán chi tiết HTK là gì, hầu như các tài liệu, giáo trình về kế toán chưa quan tâm một
cách đầy đủ. Khi đề cập đến kế toán chi tiết HTK, thường trình bày: "Có 3 phương pháp:
phương pháp Thẻ song song, phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển, phương pháp Sổ số dư"
và trình bày khá chi li về các phương pháp này. Còn bản chất của kế toán chi tiết HTK, hay
nói cách khác kế toán chi tiết HTK nhằm để làm gì, thì lại không được quan tâm trình bày.
Ngoài ra, việc lý giải về nguồn gốc và đặc điểm của từng phương pháp cũng chưa được quan
tâm đến. Trong khi đó, đối với mỗi sự việc đều rất cần phải nắm vững bản chất, từ đó mới chủ
động vận dụng phù hợp trong từng trường hợp cụ thể (không thể bỏ qua bản chất, mà chỉ đi
vào sự việc cụ thể được). Có như vậy mới bảo đảm sự chủ động, sáng tạo trong quá trình thực
hiện công việc của mình. Cung cấp kiến thức kế toán cho sinh viên ở trình độ đại học phải
theo hướng như vậy thì mới đúng nghĩa của nó.
Với tinh thần trên, bài viế...
CN NHN THC V K TOÁN CHI TIT
HÀNG TN KHO PHÙ HP HƠN
THE NECESSITY OF A BETTER AWARENESS OF INVENTORY
ACCOUNTING RECORD
NGÔ HÀ TN
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
T rt lâu đến nay hu như các Giáo trình kế toán tài chính đều có trình bày v kế toán chi
tiết hàng tn kho. Tuy nhiên, xem xét k li ni dung trình bày này chúng ta s thy có rt
nhiu bt cp trước s đổi mi v ni dung chương trình đào to đại hc. Qua bài viết này
mong mun các đồng nghip xem xét li và có định hướng đúng đắn hơn v kế toán chi tiết
hàng tn kho.
ABSTRACT
Until now, most textbooks in fields of financial accounting have presented inventory
accounting record. However, after examining the content thoroughly, we find that there are still
inadequacies in the innovation of university training programmes. Through this paper, we wish
our colleagues would take inventory accounting record into consideration and set up more
proper orientations for this issue.
1. Đặt vn đề
Hàng tn kho (HTK) là mt b phn tài sn lưu động có t trng ln, được d tr để
bo đảm cho sn xut hoc cho kinh doanh thương mi. HTK thường bao gm nhiu loi rt
phc tp, đòi hi s chú tâm rt ln trong công tác kế toán mi đảm bo qun lý cht ch
được.
Trong công tác kế toán, vi các đối tượng là tài sn nói chung đều cn phi thc hin
đầy đủ c kế toán tng hp và kế toán chi tiết. Riêng đối vi đối tượng HTK thì công tác kế
toán chi tiết đòi hi công sc rt ln ca người làm kế toán. Tuy nhiên, bn cht hay mc đích
ca kế toán chi tiết HTK là gì, hu như các tài liu, giáo trình v kế toán chưa quan tâm mt
cách đầy đủ. Khi đề cp đến kế toán chi tiết HTK, thường trình bày: "Có 3 phương pháp:
phương pháp Th song song, phương pháp S đối chiếu luân chuyn, phương pháp S s dư"
và trình bày khá chi li v các phương pháp này. Còn bn cht ca kế toán chi tiết HTK, hay
nói cách khác kế toán chi tiết HTK nhm để làm gì, thì li không được quan tâm trình bày.
Ngoài ra, vic lý gii v ngun gc và đặc đim ca tng phương pháp cũng chưa được quan
tâm đến. Trong khi đó, đối vi mi s vic đều rt cn phi nm vng bn cht, t đó mi ch
động vn dng phù hp trong tng trường hp c th (không th b qua bn cht, mà ch đi
vào s vic c th được). Có như vy mi bo đảm s ch động, sáng to trong quá trình thc
hin công vic ca mình. Cung cp kiến thc kế toán cho sinh viên trình độ đại hc phi
theo hướng như vy thì mi đúng nghĩa ca nó.
Vi tinh thn trên, bài viết này đặt trng tâm làm rõ bn cht, mc đích ca kế toán chi
tiết HTK, còn các phương pháp kế toán chi tiết ch xem như nhng cách thc được nêu ra để
tham kho la chn nhm đạt được mc đích ca người làm kế toán.
2. Bn cht, mc đích ca kế toán chi tiết hàng tn kho
Do đặc đim ca đối tượng kế toán là đa dng, thông tin phi được x lý theo nhiu
cp. Sau kế toán tng hp (cp 1), kế toán chi tiết (các cp tiếp theo) là đòi hi tt yếu đối vi
Cần nhận thức về kế toán chi tiết hàng tồn kho phù hợp hơn - Trang 2
Cần nhận thức về kế toán chi tiết hàng tồn kho phù hợp hơn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cần nhận thức về kế toán chi tiết hàng tồn kho phù hợp hơn 9 10 361