Ktl-icon-tai-lieu

Cạnh tranh bằng năng lực : Doanh nghiệp là một tập các năng lực cơ bản

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STRAMAGIC
Wednesday, 12 may 2004
THEME :

Strategy

Policy

Management

Marketing

Dang Dinh Tram
Master of Marketing
Strategy & Management

Finance

Human Resource

C¹nh tranh b»ng n¨ng lùc :
Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n
Mét n¨ng lùc ®−îc gäi lµ h¹t nh©n nÕu nã t¹o ra mét lîi thÕ c¹nh trang ®¸ng kÓ; cho phÐp cung
cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng lîi Ých v−ît tréi vµ khã bÞ b¾t ch−íc bëi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh.
Th¾ng hay b¹i mét cuéc chiÕn vÒ c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cã ¶nh h−ëng nghiªm träng tíi kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp.
C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chiÕn l−îc truyÒn thèng chñ yÕu dùa vµo viÖc ®Þnh vÞ cÆp s¶n phÈmthÞ tr−êng vµ xem xÐt doanh nghiÖp nh− mét tËp c¸c héng ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ang trë
lªn kÐm hiÖu qu¶ trong m«i tr−êng kinh doanh siªu c¹nh tranh. §iÒu ®ã còng cã nghÜa cÇn thiÕt
ph¶i t×m kiÕm c¸c ph−¬ng ph¸p míi vÒ chiÕn l−îc vµ c¸ch thøc tiÕp cËn doanh nghiÖp. Kh¸i
niÖm vÒ n¨ng lùc h¹t nh©n gîi ý viÖc tiÕp cËn doanh nghiÖp nh− mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n.
Doanh nghiÖp nh− mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n
ViÖc xem xÐt doanh nghiÖp kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ tËp c¸c ho¹t ®éng, mµ lµ mét tËp c¸c n¨ng
lùc c¬ b¶n, sÏ cho chóng ta métc c¸ch tiÕp cËn míi vÒ chiÕn l−îc kinh doanh.
1 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n sÏ cho phÐp viÖc ®Þnh h−íng chiÕn l−îc cho
t−¬ng lai. Thùc tÕ cuéc chiÕn c¹nh tranh cho mét n¨ng lùc h¹t nh©n cã thÓ ®· ®−îc tiÕn hµnh tõ
rÊt l©u so víi cuéc chiÕn vÒ s¶n phÈm. JVC ®· ph¶i mÊt gÇn 20 n¨m ®Ó ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc
®−îc gäi lµ h¹t nh©n lµm lªn sô thµnh c«ng cña s¶n phÈm b¨ng h×nh VHS. Thùc chÊt c¹nh tranh
vÒ s¶n phÈm ®«i khi chØ lµ nh÷ng b−íc cuèi cïng cña cuéc ch¹y ®−êng dµi trong qu¸ tr×nh x©y
dùng vµ ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n. Mét c¸ch ®ang ng¹c nhiªn lµ ph−¬ng ph¸p chiÕn l−îc
truyÒn thèng ®· bá qua gÇn nh− phÇn lín qu·ng ®−êng cña cuéc ®ua.
2 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cho phÐp tÝnh ®Õn c¸c th¸ch thøc ë tõng ho¹t
®éng vµ ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña s¶n phÈm. ViÖc ®Çu t− vµ thêi h¹n cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn
mét n¨ng lùc h¹t nh©n cã thÓ tiªu tèn nhiÒu nguån lùc vµ ®ßi hái sù kiªn nhÉn cña mét ®¬n vÞ
ph¸t triÓn s¶n phÈm. Nh− vËy cÇn ph¶i cã mét c¸ch nh×n bao qu¸t toµn diÖn.
3 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cho phÐp h¹n chÕ ®−îc c¸c sai lÇm chiÕn l−îc.
4 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cho phÐp lµm s¸ng tá c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän
viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm - thÞ tr−êng.
5 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cho phÐp më réng c¸c c¬ héi kinh doa...
C. 118 – MEASE - 59bis boulevard Jourdan - 75014 Paris
Email : dangdinhtram@yahoo.com
Web : www.dangdinhtram.itgo.com
S
S
T
T
R
R
A
A
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C

Dan
g
Dinh Tram
Master of Marketin
g
Strateg
y
& Managemen
t
THEME : Strategy Policy Management Marketing Finance Human Resource
C
C
¹
¹
n
n
h
h
t
t
r
r
a
a
n
n
h
h
b
b
»
»
n
n
g
g
n
n
¨
¨
n
n
g
g
l
l
ù
ù
c
c
:
:
Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n
Mét n¨ng lùc ®îc gäi lµ h¹t nh©n nÕu nã t¹o ra mét lîi thÕ c¹nh trang ®¸ng kÓ; cho phÐp cung
cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng lîi Ých vît tréi vµ khã bÞ b¾t chíc bëi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh.
Th¾ng hay b¹i mét cuéc chiÕn vÒ c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cã ¶nh hëng nghiªm träng tíi kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp.
C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chiÕn lîc truyÒn thèng chñ yÕu dùa vµo viÖc ®Þnh vÞ cÆp s¶n phÈm-
thÞ trêng vµ xem xÐt doanh nghiÖp nh mét tËp c¸c héng ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ang trë
lªn kÐm hiÖu qu¶ trong m«i trêng kinh doanh siªu c¹nh tranh. §iÒu ®ã còng cã nghÜa cÇn thiÕt
ph¶i t×m kiÕm c¸c ph¬ng ph¸p míi vÒ chiÕn lîc vµ c¸ch thøc tiÕp cËn doanh nghiÖp. Kh¸i
niÖm vÒ n¨ng lùc h¹t nh©n gîi ý viÖc tiÕp cËn doanh nghiÖp nh mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n.
D
D
o
o
a
a
n
n
h
h
n
n
g
g
h
h
i
i
Ö
Ö
p
p
n
n
h
h
m
m
é
é
t
t
t
t
Ë
Ë
p
p
c
c
¸
¸
c
c
n
n
¨
¨
n
n
g
g
l
l
ù
ù
c
c
c
c
¬
¬
b
b
n
n
ViÖc xem xÐt doanh nghiÖp kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ tËp c¸c ho¹t ®éng, mµ lµ mét tËp c¸c n¨ng
lùc c¬ b¶n, sÏ cho chóng ta métc c¸ch tiÕp cËn míi vÒ chiÕn lîc kinh doanh.
1 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n sÏ cho phÐp viÖc ®Þnh híng chiÕn lîc cho
t¬ng lai. Thùc tÕ cuéc chiÕn c¹nh tranh cho mét n¨ng lùc h¹t nh©n cã thÓ ®· ®îc tiÕn hµnh tõ
rÊt l©u so víi cuéc chiÕn vÒ s¶n phÈm. JVC ®· ph¶i mÊt gÇn 20 n¨m ®Ó ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc
®îc gäi lµ h¹t nh©n lµm lªn sô thµnh c«ng cña s¶n phÈm b¨ng h×nh VHS. Thùc chÊt c¹nh tranh
vÒ s¶n phÈm ®«i khi chØ lµ nh÷ng bíc cuèi cïng cña cuéc ch¹y ®êng dµi trong qu¸ tr×nh x©y
dùng vµ ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n. Mét c¸ch ®ang ng¹c nhiªn lµ ph¬ng ph¸p chiÕn lîc
truyÒn thèng ®· bá qua gÇn nh phÇn lín qu·ng ®êng cña cuéc ®ua.
2 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cho phÐp tÝnh ®Õn c¸c th¸ch thøc ë tõng ho¹t
®éng vµ ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña s¶n phÈm. ViÖc ®Çu t vµ thêi h¹n cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn
mét n¨ng lùc h¹t nh©n cã thÓ tiªu tèn nhiÒu nguån lùc vµ ®ßi hái sù kiªn nhÉn cña mét ®¬n vÞ
ph¸t triÓn s¶n phÈm. Nh vËy cÇn ph¶i cã mét c¸ch nh×n bao qu¸t toµn diÖn.
3 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cho phÐp h¹n chÕ ®îc c¸c sai lÇm chiÕn lîc.
4 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cho phÐp lµm s¸ng tá c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän
viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm - thÞ trêng.
5 - Doanh nghiÖp lµ mét tËp c¸c n¨ng lùc c¬ b¶n cho phÐp më réng c¸c c¬ héi kinh doanh.
N¨ng lùc c¬ b¶n t¹o kh¶ n¨ng khai th¸c nhiÒu s¶n phÈm bæ sung, tham gia nhiÒu thÞ trêng.
Wednesday, 12 may 2004
Cạnh tranh bằng năng lực : Doanh nghiệp là một tập các năng lực cơ bản - Trang 2
Cạnh tranh bằng năng lực : Doanh nghiệp là một tập các năng lực cơ bản - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cạnh tranh bằng năng lực : Doanh nghiệp là một tập các năng lực cơ bản 9 10 911