Ktl-icon-tai-lieu

Cạnh tranh bằng năng lực : Năng lực hạt nhân của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STRAMAGIC
Wednesday, 5 may 2004
THEME :

Strategy

Policy

Management

Marketing

Dang Dinh Tram
Master of Marketing
Strategy & Management

Finance

Human Resource

C¹nh tranh b»ng n¨ng lùc :
N¨ng lùc h¹t nh©n cña doanh nghiÖp
Kh¸i niÖm vÒ "n¨ng lùc h¹t nh©n"
Kh¸i niÖm vÒ n¨ng lùc h¹t nh©n ®−îc ®Ò xuÊt bëi Hamel & Prahalad (1990). Kh¸i niÖm chiÕn l−îc nµy ®·
cã mét tiÕng vang lín trong thÕ giíi khoa häc còng nh− trong thùc tiÔn kinh doanh. N¨ng lùc h¹t nh©n hay
cßn ®−îc gäi lµ “n¨ng lùc c¬ b¶n” ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc s¸ng t¹o vµ khai th¸c kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. N¨ng lùc ®−îc gäi lµ “h¹t nh©n” cÇn ph¶i ®¸p øng bèn tiªu chÝ c¬ b¶n
sau:
1 - N¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i t¹o ra mét lîi Ých lín hoan cho kh¸ch hµng. §Ó ®−îc coi lµ “h¹t nh©n”, mét
n¨ng lùc ph¶i cho phÐp doanh nghiÖp cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng h÷u Ých cã gi¸ trÞ cao cho kh¸ch hµng.
2 - N¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i t¹o ra mét lîi thÕ c¹nh tranh duy nhÊt. Mét n¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i cho phÐp
doanh nghiÖp ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng tèt h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh, c¸i mµ c¸c ®èi thñ
c¹nh tranh kh«ng lµm ®−îc. NÕu lùc ®ã cã kh¶ n¨ng ¸p dông bëi ®èi thñ c¹nh tranh hoÆc dÔ dµng bÞ b¾t
ch−íc th× kh«ng cßn lµ n¨ng lùc h¹t nh©n.
3 - N¨ng lùc h¹t nh©n lµ tËp hîp cña nhiÒu kü n¨ng c¬ b¶n. Mét n¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i chøa ®ùng nhiÒu kü
n¨ng hoÆc c«ng nghÖ c¬ b¶n. Sù tæng hîp nµy sÏ cho doanh nghiÖp mét ®Æc tÝnh duy nhÊt.
4 - N¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i cho phÐp doanh nghiÖp tiÕp cËn ®−îc nhiÒu thÞ tr−êng - s¶n phÈm.
Mét sè khÝa c¹nh chiÕn l−îc cña n¨ng lùc h¹t nh©n
Kh¸i niÖm n¨ng lùc h¹t nh©n kh«ng nh÷ng cho phÐp lµm giµu thªm c¸c ph©n tÝch chiÕn l−îc truyÒn thèng
mµ t¹o ra nhiÒu ¸p dông trong viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l−îc trong m«i tr−êng kinh doanh siªu c¹nh tranh.
Ph−¬ng ph¸p chiÕn l−îc truyÒn thèng
C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chiÕn l−îc truyÒn thèng chñ yÕu dùa vµo viÖc ®Þnh vÞ cÆp s¶n phÈm-thÞ tr−êng.
Thùc tÕ rÊt nhiÒu doanh nghiÖp xem xÐt sù c¹nh tranh nh− lµ cuéc chiÕn gi÷a c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr−êng,
vÝ dô nh− gi÷a Diet Coke vµ Diet Pepsi, gi÷a Powerbook cña Apple vµ ThinkPad cña IBM. Theo c¸ch tiÕp
cËn nµy, doanh nghiÖp ®−îc coi nh− lµ mét tËp c¸c ho¹t ®éng. Tøc lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n
phÈm vµ cung cÊp cho cïng mét thÞ tr−êng. Khi ®ã chiÕn l−îc doanh nghiÖp ®−îc coi lµ sù tæng hîp c¸c
chiÕn l−îc bé phËn ®−îc thiÕt lËp cho tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
N¨ng lùc : Ngån gèc cña tÝnh c¹nh tranh
Trªn thùc tÕ, tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®−îc quyÕt ®Þnh chñ yÕu bëi c¸...
C. 118 – MEASE - 59bis boulevard Jourdan - 75014 Paris
Email : dangdinhtram@yahoo.com
Web : www.dangdinhtram.itgo.com
THEME : Strategy Policy Management Marketing Finance Human Resource
C
C
¹
¹
n
n
h
h
t
t
r
r
a
a
n
n
h
h
b
b
»
»
n
n
g
g
n
n
¨
¨
n
n
g
g
l
l
ù
ù
c
c
:
:
N
N
¨
¨
n
n
g
g
l
l
ù
ù
c
c
h
h
¹
¹
t
t
n
n
h
h
©
©
n
n
c
c
ñ
ñ
a
a
d
d
o
o
a
a
n
n
h
h
n
n
g
g
h
h
i
i
Ö
Ö
p
p
K
K
h
h
¸
¸
i
i
n
n
i
i
Ö
Ö
m
m
v
v
Ò
Ò
"
"
n
n
¨
¨
n
n
g
g
l
l
ù
ù
c
c
h
h
¹
¹
t
t
n
n
h
h
©
©
n
n
"
"
Kh¸i niÖm vÒ n¨ng lùc h¹t nh©n ®îc ®Ò xuÊt bëi Hamel & Prahalad (1990). Kh¸i niÖm chiÕn lîc nµy ®·
cã mét tiÕng vang lín trong thÕ giíi khoa häc còng nh trong thùc tiÔn kinh doanh. N¨ng lùc h¹t nh©n hay
cßn ®îc gäi lµ “n¨ng lùc c¬ b¶n” ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc s¸ng t¹o vµ khai th¸c kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. N¨ng lùc ®îc gäi lµ “h¹t nh©n” cÇn ph¶i ®¸p øng bèn tiªu chÝ c¬ b¶n
sau:
1 - N¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i t¹o ra mét lîi Ých lín hoan cho kh¸ch hµng. §Ó ®îc coi lµ “h¹t nh©n”, mét
n¨ng lùc ph¶i cho phÐp doanh nghiÖp cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng h÷u Ých cã gi¸ trÞ cao cho kh¸ch hµng.
2 - N¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i t¹o ra mét lîi thÕ c¹nh tranh duy nhÊt. Mét n¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i cho phÐp
doanh nghiÖp ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng tèt h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh, c¸i mµ c¸c ®èi thñ
c¹nh tranh kh«ng lµm ®îc. NÕu lùc ®ã cã kh¶ n¨ng ¸p dông bëi ®èi thñ c¹nh tranh hoÆc dÔ dµng bÞ b¾t
chíc th× kh«ng cßn lµ n¨ng lùc h¹t nh©n.
3 - N¨ng lùc h¹t nh©n lµ tËp hîp cña nhiÒu kü n¨ng c¬ b¶n. Mét n¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i chøa ®ùng nhiÒu kü
n¨ng hoÆc c«ng nghÖ c¬ b¶n. Sù tæng hîp nµy sÏ cho doanh nghiÖp mét ®Æc tÝnh duy nhÊt.
4 - N¨ng lùc h¹t nh©n ph¶i cho phÐp doanh nghiÖp tiÕp cËn ®îc nhiÒu thÞ trêng - s¶n phÈm.
M
M
é
é
t
t
s
s
è
è
k
k
h
h
Ý
Ý
a
a
c
c
¹
¹
n
n
h
h
c
c
h
h
i
i
Õ
Õ
n
n
l
l
î
î
c
c
c
c
ñ
ñ
a
a
n
n
¨
¨
n
n
g
g
l
l
ù
ù
c
c
h
h
¹
¹
t
t
n
n
h
h
©
©
n
n
Kh¸i niÖm n¨ng lùc h¹t nh©n kh«ng nh÷ng cho phÐp lµm giµu thªm c¸c ph©n tÝch chiÕn lîc truyÒn thèng
mµ t¹o ra nhiÒu ¸p dông trong viÖc x©y dùng c¸c chiÕn lîc trong m«i trêng kinh doanh siªu c¹nh tranh.
Ph¬ng ph¸p chiÕn lîc truyÒn thèng
C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chiÕn lîc truyÒn thèng chñ yÕu dùa vµo viÖc ®Þnh vÞ cÆp s¶n phÈm-thÞ trêng.
Thùc tÕ rÊt nhiÒu doanh nghiÖp xem xÐt sù c¹nh tranh nh lµ cuéc chiÕn gi÷a c¸c s¶n phÈm trªn thÞ trêng,
vÝ dô nh gi÷a Diet Coke vµ Diet Pepsi, gi÷a Powerbook cña Apple vµ ThinkPad cña IBM. Theo c¸ch tiÕp
cËn nµy, doanh nghiÖp ®îc coi nh lµ mét tËp c¸c ho¹t ®éng. Tøc lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n
phÈm vµ cung cÊp cho cïng mét thÞ trêng. Khi ®ã chiÕn lîc doanh nghiÖp ®îc coi lµ sù tæng hîp c¸c
chiÕn lîc bé phËn ®îc thiÕt lËp cho tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
N¨ng lùc : Ngån gèc cña tÝnh c¹nh tranh
Trªn thùc tÕ, tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®îc quyÕt ®Þnh chñ yÕu bëi c¸c n¨ng lùc cña doanh nghiÖp.
B»ng viÖc vËn dông kh¸i niÖm n¨ng lùc h¹t nh©n sÏ cho phÐp hiÓu râ nguån gèc c¬ b¶n cña lîi thÕ c¹nh
tranh.
§¬ng nhiªn trong ng¾n h¹n c¸c n¨ng lùc còng kh«ng lu«n lu«n lµ nguån gèc duy nhÊt cña lîi thÕ c¹nh
tranh vµ cã thÓ tån t¹i nhiÒu yÕu tè kh¸c. VÝ dô : C¸c hîp ®ång ph©n phèi cã thÓ t¹o ra c¸c u ®·i ®Ó tiÕp
cËn mét thÞ trêng nµo ®ã; x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ë nh÷ng níc cã nguån lao ®éng dåi dµo, gi¸
nh©n c«ng rÎ...
Nhng trong dµi h¹n, vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ s¶n phÈm thêng ®îc quyÕt ®Þnh bëi vai trß hµng ®Çu vÒ c¸c n¨ng
lùc c¬ b¶n. N¨ng lùc h¹t nh©n sÏ t¹o ra mét lîi thÕ l©u dµi cho s¶n phÈm dÞch vô. §ã lµ n¨ng lùc æn ®Þnh vµ
cã thÓ khai th¸c cho nhiÒu s¶n phÈm trong mét thêi gian dµi. Cã ®îc c¸c n¨ng lùc h¹t nh©n sÏ t¹o ra tÝnh
c¹nh tranh cña nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô trªn nhiÒu thÞ trêng. Theo ®ã, tÝnh c¹nh tranh l©u dµi cña s¶n phÈm
chñ yÕu dùa vµo c¸c n¨ng lùc h¹t nh©n cña doanh nghiÖp./.
S
S
T
T
R
R
A
A
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C

Dan
g
Dinh Tram
Master of Marketin
g
Strateg
y
& Managemen
t
Wednesday, 5 may 2004
Cạnh tranh bằng năng lực : Năng lực hạt nhân của doanh nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cạnh tranh bằng năng lực : Năng lực hạt nhân của doanh nghiệp 9 10 343