Ktl-icon-tai-lieu

CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG

Được đăng lên bởi Ku Loi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG

TRIỂN KHAI CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG

1

MỤC ĐÍCH TRIỂN KHAI CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG

2

THỦ TỤC NỘP, THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ CỦA C.Đ.TƢ

3

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SXD

4

XEM ĐOẠN PHIM NGẮN THỰC HIỆN CẤP PHÉP QUA MẠNG

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. MỤC ĐÍCH TRIỂN KHAI CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG

1. Mục đích:
 Giảm tối đa thời gian đi lại cho các cá nhân, tổ
chức;
 Giảm tối đa thời gian tiếp xúc trực tiếp giữa cá
nhân, tổ chức với cán bộ cấp phép của Sở Xây
dựng;
Từng bƣớc ứng dụng công nghệ thông tin để
giải quyết các dịch vụ hành chính công;
Thực hiện đồng bộ với quy trình quản lý hành
chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2. THỦ TỤC NỘP, THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ CỦA C.Đ.TƢ

2. Về thủ tục nộp, theo dõi và nhận hồ sơ đề nghị Cấp
phép xây dựng nhà ở thí điểm qua mạng tại Sở Xây
dựng thành phố Đà Nẵng
 Người dân có nhu cầu đề nghị cấp phép xây
dựng nhà ở thí điểm qua mạng tại Sở Xây dựng
thành phố Đà Nẵng cần thực hiện 04 bước như
sau:

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2. THỦ TỤC NỘP, THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ CỦA C.Đ.TƢ

4 BƢỚC

1

2

3

4

Truy cập
để đăng ký
xây dựng

Điền đơn,
Bản khai,
và Đính
kèm ảnh
chụp hồ sơ

Nộp hồ sơ
và nhận
kết quả
cấp phép
xây dựng

Ngƣời dân
kiểm tra,
theo dõi
việc xử lý
hồ sơ

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2. THỦ TỤC NỘP, THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ CỦA C.Đ.TƢ

Truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng

tại địa chỉ sau:

Chọn mục
Tiếng Việt

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2. THỦ TỤC NỘP, THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ CỦA C.Đ.TƢ

BƢỚC 1. Truy cập để đăng ký xây dựng
Chọn mục
“Nhấp chuột”

Chọn mục
“Đăng ký
xây dựng”

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2. THỦ TỤC NỘP, THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ CỦA C.Đ.TƢ

BƢỚC 2. Điền đơn, Bản khai, Giấy tờ
nhà đất và Đính kèm ảnh chụp hồ sơ

Chỉ chọn mục “Công trình, nhà ở
đô thị” trong giai đoạn cấp phép
thí điểm qua mạng năm 2013.

Chọn mục
“Công trình,
nhà ở đô thị”
và bấm chọn
“Tiếp tục”

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2. THỦ TỤC NỘP, THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ CỦA C.Đ.TƢ

BƢỚC 2. Điền đơn, Bản khai, Giấy tờ
nhà đất và Đính kèm ảnh chụp hồ sơ

Điền thông tin
tại 03 ô này

+ Những vị trí có
dấu (*) là những
nội dung bắt
buộc điền đầy
đủ thông tin.

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2. THỦ TỤC NỘP, THEO DÕI VÀ NHẬN KẾT QUẢ CỦA C.Đ.TƢ

BƢỚC 2. Điền đơn, Bản khai, Giấy tờ
nhà đất và Đính kèm ảnh chụp hồ sơ
+ Bỏ qua bản khai
“Chi tiết dự toán kin...
LOGO
CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG
SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG - Người đăng: Ku Loi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG 9 10 315