Ktl-icon-tai-lieu

cấp thoát nước

Được đăng lên bởi Vâng Tôi Nghèo
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bảng số liệu
Diện tích
Đơn vị
Số lượng
ha
0.58
ha
0.57

BT1
BT2

Số người
Đơn vị
Số lượng
người/1 hộ
5
người/1 hộ
5

BT3

người/1 hộ

5

ha

0.36

BT4

người/1 hộ

5

ha

0.38

BT5
BT6
BT7
BT8
BT9
LK1
LK2
LK3
LK4
LK5
LK6
LK7
LK8
LK9
LK10
LK11
LK12
LK13
LK14
CX-01
CX-02
CX-03
CX-04
CX-05
CC-01
TH-02
NT-02
Tổng

người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
người/1 hộ
Người
Cháu

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

0.58
0.53
0.44
0.67
0.59
0.45
0.45
0.41
0.38
0.41
0.36
0.37
0.53
0.47
0.47
0.26
0.39
0.39
0.34
0.80
0.13
0.09
0.27
0.26
0.37
1.14
0.63

Ký hiệu

Giờtrong
ngày
1
0÷1
1÷2
2÷3
3÷4
4÷5
5÷6
6÷7
7÷8
8÷9
9÷10
10÷11
11÷12
12÷13
13÷14
14÷15
15÷16
16÷17
17÷18
18÷19
19÷20
20÷21
21÷22
22÷23
23÷24
Cộng

Nước sinh hoạt khu dân cư
Khi Kh = 1.35

Bảng thống kê lưu lượng nước t
Các CT CC
Khi Kh = 2

%
Qngd

m3

PTCN DP

%
Qngd

2
3.00
3.20
2.50
2.60
3.50
4.10
4.50
4.90
4.90
5.60
4.90
4.70
4.40
4.10
4.10
4.40
4.30
4.10
4.50
4.50
4.50
4.80
4.60
3.30
100

3
2.400
2.560
2.000
2.080
2.800
3.280
3.600
3.920
3.920
4.480
3.920
3.760
3.520
3.280
3.280
3.520
3.440
3.280
3.600
3.600
3.600
3.840
3.680
2.640
79.997
4.480

4
2.640
2.816
2.200
2.288
3.080
3.608
3.960
4.312
4.312
4.928
4.312
4.136
3.872
3.608
3.608
3.872
3.784
3.608
3.960
3.960
3.960
4.224
4.048
2.904
87.996
4.928

5
0.750
0.750
1.000
1.000
3.000
5.500
5.500
5.500
3.500
3.500
6.000
8.500
8.500
6.000
5.000
5.000
3.500
3.500
6.000
6.000
6.000
3.000
2.000
1.000
100

3

L=217,66

L=298,26

II

L=351.07

4

10.44
11.02

Tiêu chuẩn dùng nước
Biệt thự,nhà ở caotầng
Các trường học
Cac công trình CC

Tiêu chuẩn
180
20
45

12

6.96

Nước tưới đường

1.5

12

6.96

Nước tưới cây

6

16
16
14
20
20
38
37
34
31
34
28
34
43
43
43
16
36
35
14
478
242

9.28
9.28
8.12
11.6
11.6
22.04
21.46
19.72
17.98
19.72
16.24
19.72
24.94
24.94
24.94
9.28
20.88
20.3
8.12
478
242
1075.54

Số hộ

Số người

18
19

Tuyến
Tuyến 1
Tuyến 2
Tuyến 3
Tuyến 4
Tuyến 5
Tuyến 6
Tuyến 7
Tuyến 8
Tuyến 9
Tuyến 10
Tuyến 11
Tuyến 12
Tuyến 13
Tuyến 14
Tuyến 15
Tuyến 16
Tuyến 17
Tuyến 18
Tuyến 19

Chiều dài
m
423.92
362.37
112.64
154.76
152.22
164.95
145.54
308.07
220.42
224.22
110.25
321.42
96.67
371.15
243.28
133.78
352.76
127.07
97.91
Tổng

MCN
m
7.50
7.50
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6....
Bảng số liệu
Ký hiệu
Số người Diện tích
Đơn vị Số lượng Đơn vị Số lượng
BT1 người/1 hộ 5 ha 0.58
BT2 người/1 hộ 5 ha 0.57
BT3 người/1 hộ 5 ha 0.36
BT4 người/1 hộ 5 ha 0.38
BT5 người/1 hộ 5 ha 0.58
BT6 người/1 hộ 5 ha 0.53
BT7 người/1 hộ 5 ha 0.44
BT8 người/1 hộ 5 ha 0.67
BT9 người/1 hộ 5 ha 0.59
LK1 người/1 hộ 5 ha 0.45
LK2 người/1 hộ 5 ha 0.45
LK3 người/1 hộ 5 ha 0.41
LK4 người/1 hộ 5 ha 0.38
LK5 người/1 hộ 5 ha 0.41
LK6 người/1 hộ 5 ha 0.36
LK7 người/1 hộ 5 ha 0.37
LK8 người/1 hộ 5 ha 0.53
LK9 người/1 hộ 5 ha 0.47
LK10 người/1 hộ 5 ha 0.47
LK11 người/1 hộ 5 ha 0.26
LK12 người/1 hộ 5 ha 0.39
LK13 người/1 hộ 5 ha 0.39
LK14 người/1 hộ 5 ha 0.34
CX-01 - - ha 0.80
CX-02 - - ha 0.13
CX-03 - - ha 0.09
CX-04 - - ha 0.27
CX-05 - - ha 0.26
CC-01 - - ha 0.37
TH-02 Người - ha 1.14
NT-02 Cháu - ha 0.63
Tổng
cấp thoát nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấp thoát nước - Người đăng: Vâng Tôi Nghèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
cấp thoát nước 9 10 162