Ktl-icon-tai-lieu

CATALOGUE Ống Thép Luồn Dây Điện & Phụ Kiện

Được đăng lên bởi thuyan.huynh88
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2791 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIÊåN

AP

22 Lê Văn Khương, Xã Đông Thạ n h, Huyệ n Hó c Môn, TP. HCM
Tel: 08 - 37 115 015 - Fax: 08 - 37 115 029
Email: sales@giconduit.com / project@giconduit.com

Website: 

Ông Thép Luồn Dây Điện & Phụ Kiện
Electrical Conduit & Fittings
Catalogue

2012


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIÊåN

AP

22 Lê Văn Khương, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
Điệ n thoạ i : 08 - 37115015 - Fax: 08 - 37115029
Email: sales@giconduit.com; project@giconduit.com
Website: 

Lĩøi Giĩăi ThiẽuC

òng ty Thiét Bì Íiẽn AP (APE Co., Ltd) laø còng ty haøng íađu Viẽt Nam chuyèn cung cáp vãt
tô cho thi còng cĩ íiẽn (M&E) & PCCC theo tièu chuạn Myị, Anh Quóc & Nhãt Baưn nhô:
Óng theăp luođn dày íiẽn trĩn EMT & óng theăp luođn dày íiẽn ren IMC, óng theăp luođn dày íiẽn ren
BS4568/ BS31, óng theăp luođn dày íiẽn trĩn JISC 8305, óng theăp luođn dày íiẽn međm, hõp íáu dày
íiẽn àm tôĩøng, hõp nói óng dày íiẽn trung gian sôư duêng trong thi còng laép íaët hẽ thóng íiẽn nheê
(M&E) cho nhaø maăy & toøa nhaø.
	
Vĩăi íõi nguị nhàn vièn treư vaø chuyèn nghiẽp nhieđu naâm kinh nghiẽm trong lỉnh vôêc cung
cáp vãt tô thiét bì íiẽn cho caăc khaăch haøng laø caăc nhaø thađu thi còng cĩ íiẽn cuịng nhô chuư íađu tô,
Còng ty AP vĩăi thôĩng hiẽu AP íôĩêc biét íén nhô mõt íói taăc cung cáp vãt tô uy tín, hiẽu quaư vaø
íaị íođng haønh vĩăi caăc nhaø thađu thi còng cĩ íiẽn tham gia cung cáp vãt tô thiét bì íiẽn cho hađu hét
caăc còng trình lĩăn nhoư trèn toaøn quóc.
	
Lôêa choên Còng ty Thiét bì Íiẽn AP laøm íói taăc, caăc nhaø thađu vaø còng ty xày dôêng khòng
chæ coă cĩ hõi sĩư hôịu caăc saưn phạm tót nhát, maø coøn íôĩêc cam két coă nhôịng lĩêi ích to lĩăn khaăc
nhô khaư naâng cung cáp haøng hoaă vĩăi só lôĩêng lĩăn, íuăng thĩøi haên, giuăp íói taăc tiét kiẽm tói ía thĩøi
gian thi còng. Sôê ía daêng veđ mảu maị, chuưng loaêi vĩăi chát lôĩêng tièu chuạn quóc té íem laêi nhieđu
sôê lôêa choên vĩăi sôê yèn tàm tuyẽt íói veđ chát lôĩêng vaø tính thạm myị cuưa còng trình. Ché íõ baưo
haønh chu íaăo, tãn tình, giuăp chuư còng trình khòng phaưi lo laéng vĩăi bát côă sôê có phaăt sinh naøo.
	
Chát lôĩêng còng trình íiẽn luòn laø mói quan tàm haøng íađu cuưa moêi chuư íađu tô vaø cuịng laø
mói quan tàm haøng íađu cuưa chính Còng ty Thiét bì Íiẽn AP. Chuăng tòi tin tôĩ...