Ktl-icon-tai-lieu

Câu 1: Trình bày phương hướng thiết kế tổng đồ mặt mỏ

Được đăng lên bởi Ku Tí
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trình bày phương
hướng thiết kế tổng đồ mặt mỏ?
Các công trình công nghiệp và dân
dụng cần bố trí tập trung hợp lý.
Riêng các công trình công nghiệp
phải bố trí sao cho điều kiện cơ giới
hóa và tự động hóa thuận lợi nhất để
giảm gí thành phẩm.
Quy khối các công trình có cùng đặc
tính sản xuất. Việc quy khối có tác
dụng:
Đảm bảo quy trình công nghệ hợp
lý.
Giảm diện tích trên sân công nghiệp
tới mức tối thiểu.
Tạo điều kiện công nghiệp hóa và cơ
giới hóa cho việc xd các công trình.
Góp phần giảm time và giá thành xd.
Những mỏ có sản lượng nhỏ lên dùng
1 loại phương tiện vận tải.
Tăng cường áp dụng công nghiệp hóa
và cơ giới hóa cho việc xd các công
trình.
Phải thiết kế theo phương án sx dây
truyền để đảm bảo nhịp điệu sx cao

và góp phần nâng cao năng suất lao
động.
Phải kết hợp chặt chẽ công việc xd và
lắp đặt thiết bị.

Câu 2: Trình bày nguyên tắc
thiết kế tổng đồ mặt mỏ?
Thiết kế tổng đồ mặt mỏ phải xét đến
các yếu tố có ảnh hưởng tới việc bố
trí các công trình cho gọn và hợp lý
trên mặt mỏ. Những yếu tố đó là:
Quy trình công nghệ của xí nghiệp.
Dạng vận tải giữa các phân xưởng.
Điều kiện cung cấp năng lượng.
Yêu cầu về kiến trúc.
Điều kiện tự nhiên và trình độ phát
triển của xí nghiệp.
Giảm diện tích sân công nghiệp mỏ.
Đối với các xí nghiệp lớn, cần quy
khối các công trình có cùng đặc tính
sx.
Bố trí các phân xưởng và các thiết bị
phù hợp với quy trình sx bảo dảm
hướng dòng vận tải đã quy định.

1

Những phân xưởng phụ phục vụ
những phân xưởng chính phải bố trí
chúng gần nhau.
Các đường xe phải thẳng và hệ thống
điiện nước kỹ thuật phải được bố trí
dọc các đường xe.
Bố trí các trạm cung cấp năng lượng
ở trung tâm tiêu thụ chúng.
Khi bố trí công trình cần chú ý độ
sâu, tính chất của nước ngầm, hiện
tượng lún, bùn loãng… Đồng thời đề
ra các biện pháp khắc phục, ngăn
ngừa chúng.
Đảm bảo kkhoangr cách an toàn và
đường đi giữa các công trình 1 các
hợp lý.
Bảo đảm những yêu cầu về an toàn
chống cháy và vệ sinh công nghiệp.
Chú ý giảm bớt công việc làm đất.
Thiết kế tổng đồ những xí nghiệp lớn,
cần xét đến việc đưa xí nghiệp vào sx
theo trình tự. Trình tự đó phụ thuộc
vào tốc độ tăng sản lượng tới mức
thiết kế hoặc mức độ phát triển kỹ
thuật.

Câu 3: Trình bà nguyên tắc
chọn vị trí sân công nghiệp?
Sân công nghiệp được chọn phải thỏa
mãi các yêu cầu sau:
Kích thước và hình dạng của sân
công nghiệp pải bố trí hết các công
trình của xí nghiệp và có khả năng
mở rộng xí nghiệp.
Sân công nghiệp pải nằm gần đường
giao thông, nguồn điện, nguồn nước,
kho chất...
Câu 1: Trình bày phương
hướng thiết kế tổng đồ mặt mỏ ?
Các công trình công nghiệp và dân
dụng cần bố trí tập trung hợp lý.
Riêng các công trình công nghiệp
phải bố trí sao cho điều kiện cơ giới
hóa và tự động hóa thuận lợi nhất để
giảm gí thành phẩm.
Quy khối các công trình có cùng đặc
tính sản xuất. Việc quy khối có tác
dụng:
Đảm bảo quy trình công nghệ hợp
lý.
Giảm diện tích trên sân công nghiệp
tới mức tối thiểu.
Tạo điều kiện công nghiệp hóa và cơ
giới hóa cho việc xd các công trình.
Góp phần giảm time và giá thành xd.
Những mỏ có sản lượng nhỏ lên dùng
1 loại phương tiện vận tải.
Tăng cường áp dụng công nghiệp hóa
và cơ giới hóa cho việc xd các công
trình.
Phải thiết kế theo phương án sx dây
truyền để đảm bảo nhịp điệu sx cao
và góp phần nâng cao năng suất lao
động.
Phải kết hợp chặt chẽ công việc xd và
lắp đặt thiết bị.
Câu 2: Trình bày nguyên tắc
thiết kế tổng đồ mặt mỏ?
Thiết kế tổng đồ mặt mỏ phải xét đến
các yếu tố có ảnh hưởng tới việc bố
trí các công trình cho gọn và hợp lý
trên mặt mỏ. Những yếu tố đó là:
Quy trình công nghệ của xí nghiệp.
Dạng vận tải giữa các phân xưởng.
Điều kiện cung cấp năng lượng.
Yêu cầu về kiến trúc.
Điều kiện tự nhiên và trình độ phát
triển của xí nghiệp.
Giảm diện tích sân công nghiệp mỏ.
Đối với các xí nghiệp lớn, cần quy
khối các công trình có cùng đặc tính
sx.
Bố trí các phân xưởng và các thiết bị
phù hợp với quy trình sx bảo dảm
hướng dòng vận tải đã quy định.
Những phân xưởng phụ phục vụ
những phân xưởng chính phải bố trí
chúng gần nhau.
Các đường xe phải thẳng và hệ thống
điiện nước kỹ thuật phải được bố trí
dọc các đường xe.
Bố trí các trạm cung cấp năng lượng
ở trung tâm tiêu thụ chúng.
Khi bố trí công trình cần chú ý độ
sâu, tính chất của nước ngầm, hiện
tượng lún, bùn loãng… Đồng thời đề
ra các biện pháp khắc phục, ngăn
ngừa chúng.
Đảm bảo kkhoangr cách an toàn và
đường đi giữa các công trình 1 các
hợp lý.
Bảo đảm những yêu cầu về an toàn
chống cháy và vệ sinh công nghiệp.
Chú ý giảm bớt công việc làm đất.
Thiết kế tổng đồ những xí nghiệp lớn,
cần xét đến việc đưa xí nghiệp vào sx
theo trình tự. Trình tự đó phụ thuộc
vào tốc độ tăng sản lượng tới mức
thiết kế hoặc mức độ phát triển kỹ
thuật.
1
Câu 1: Trình bày phương hướng thiết kế tổng đồ mặt mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu 1: Trình bày phương hướng thiết kế tổng đồ mặt mỏ - Người đăng: Ku Tí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Câu 1: Trình bày phương hướng thiết kế tổng đồ mặt mỏ 9 10 946