Ktl-icon-tai-lieu

Câu chuyện dân gian ...Tại sao lúc nãy mày ăn tranh cái bánh rán của tao?

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu chuyện dân gian ...“Tại sao lúc nãy mày ăn tranh cái
bánh rán của tao?”

Tên hầu đi trước ngựa thì ông quát “Láo! Sao mày dám đi trước tao?”. Tên hầu đi
ngang ông cũng cáu: “Thằng này hỗn thật! Mày lại dám sánh ngang với ông à?!”.
Tên hầu vội lùi lại đi sau ngựa, ông càng cáu: “Thằng mất dạy! Ông là tù hay sao mà
mày áp giải ông?”. Tên hầu ức đến phát khóc nhưng vẫn cố nén giận từ tốn hỏi chủ:
“Con đi kiểu gì ông cũng nói, con biết làm thê nào cho ông vừa lòng?”. Lúc ấy, ông
chủ mới nói toạc cội nguồn những lý lẽ của ông, rằng: “Tại sao lúc nãy mày ăn tranh
cái bánh rán của tao?”

Lý lẽ của ông chủ
Câu trả lời của ông quan bộc lộ cái tâm thế của ông trong lúc đó, cái tâm thế đã đẻ ra
những lý lẽ đưa tên hầu vào ngõ cụt.
Thực chất của những lý sự mà ông quan đã đưa ra là ông ta đã luôn thay đổi hệ quy chiếu
để liên tiếp đặt tên hầu vào vào vị thế của kẻ có tội. Khi tên hầu đi trước, thì ông đặt quan
hệ hai người vào hệ quy chiếu đạo đức để phê phán nó không nhường bước chủ. Khi nó

đi ngang ông, ông lại đặt quan hệ hai người vào hệ quy chiếu quyền lực để cho rằng tên
hầu dám tự coi mình bằng vai bằng lứa với ông. Khi tên hầu đi sau lưng ông, ông lại đặt
quan hệ của ông với nó vào hệ quy chiếu hình sự để kết tội nó coi ông là tội phạm.
Ở đây, quyền lực đã tham dự vào lý luận trong vai trò xoay đảo các chuẩn mực, các hệ
toạ độ để xem xét hành vi. Không có lý lẽ nào cãi lại được ông quan vì ông nắm quyền
quy định luật chơi!
Trong cảnh huống lý luận trở thành bình phong để che đậy và triển khai tâm thế thì mọi
đối thoại trong bình diện lý luận là những lỗ lực vô bổ. Dù tên hầu có tìm ra lý lẽ sắc sảo
để bác bỏ sự qui tội đầy suy diễn của chủ thì anh ta cũng chỉ đưa mình dấn sâu vào tình
thế bế tắc, vì mọi lý lẽ sắc sảo của anh ta đều củng cố và tăng cường cái ý tưởng xấu về
anh ta trong tâm thức ông chủ, làm bùng lên ngọn lửa tâm thế tức giận. Và xét trên bình
diện lý luận thì chân lý của anh ta cũng sẽ bắt gặp quyền phủ quyết của ông chủ bởi một
siêu lý là: “Mày lại dám dạy khôn ông ư?”, hoặc trắng trợn hơn: ”Ông sai đấy, thì đã làm
sao? Mày định đem lý sự để chống lại ông phỏng?” Vậy là, trong thân phận kẻ tôi tớ thì
dù tên hầu có dùng lý luận xác lập được cho mình một chỗ đứng hợp đạo lý trong không
gian thực, thì chính hành vi lý luận đúng đắn đó lại là sự vi phạm luật chơi sâu sắc hơn
trong không gian quyền lực.
Ở đây, cuộc đối thoại không phải là cuộc thẩm vấn trong toà án có luật pháp thẩm định,
cũng không phải là cuộc đấu trí trong cuộc chơi có luậ...
Câu chuyn dân gian ...“Ti sao lúc nãy y ăn tranh cái
bánh rán ca tao?”
Tên hầu đi trước nga tông quát “Láo! Sao mày dám đi trước tao?”. Tên hu đi
ngang ông cũng cáu: “Thng này hn tht! Mày li dám sánh ngang vi ông à?!”.
Tên hu vi lùi lại đi sau ngựa, ông càng cáu: “Thng mt dy! Ông hay sao
mày áp gii ông?”. Tên hu ức đến phát khóc nhưng vn c nén gin t tn hi ch:
“Con đi kiu ông cũng nói, con biết làm thê nào cho ông va lòng?”. Lúc y, ông
ch mi nói toc ci ngun nhng lý l ca ông, rng: “Ti sao lúc nãy mày ăn tranh
cái bánh rán ca tao?”
Lý l ca ông ch
Câu tr li ca ông quan bc l cái tâm thế của ông trong lúc đó, cái tâm thế đã đẻ ra
nhng lý l đưa tên hầu vào ngõ ct.
Thc cht ca nhng lý s mà ông quan đã đưa ra là ông ta đã luôn thay đổi h quy chiếu
để liên tiếp đặt tên hu vào vào v thế ca kti. Khi tên hầu đi trước, thì ông đặt quan
h hai người vào h quy chiếu đạo đức để phê phán không nhường bước ch. Khi
Câu chuyện dân gian ...Tại sao lúc nãy mày ăn tranh cái bánh rán của tao? - Trang 2
Câu chuyện dân gian ...Tại sao lúc nãy mày ăn tranh cái bánh rán của tao? - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu chuyện dân gian ...Tại sao lúc nãy mày ăn tranh cái bánh rán của tao? 9 10 702