Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế

Được đăng lên bởi hien-duong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 6988 lần   |   Lượt tải: 33 lần
---oOo--1. Luaät quoác teá laø moät heä thoáng phaùp luaät ñoäc laäp
Luaät quoác teá hieän ñaïi laø toång theå nhöõng nguyeân taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác
teá do caùc chuû theå tham gia vaøo quan heä phaùp luaät quoác teá xaây döïng treân cô sôû töï nguyeän &
bình ñaúng, thoâng qua ñaáu tranh & thöông löôïng nhaèm ñieàu chænh moái quan heä nhieàu maët
(chuû yeáu laø quan heä chính trò) giöõa caùc chuû theå luaät quoác teá vôùi nhau (tröôùc tieân & chuû yeáu
giöõa caùc quoác gia) trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát phaùp luaät quoác teá ñöôïc baûo ñaûm thi
haønh baèng nhöõng bieän phaùp cöôõng cheá rieâng leû hoaëc taäp theå do chính caùc chuû theå phaùp luaät
quoác teá thi haønh hoaëc baèng söùc ñaáu tranh cuûa nhaân daân cuøng dö luaän tieán boä theá giôùi. Heä
thoáng laø bao goàm toång theå cô quan, boä phaän maø noù boå sung, hoå trôï trong moät chænh theå
thoáng nhaát.
Phaùp luaät quoác gia cuõng ñöôïc hieåu laø moät heä thoáng, moãi quoác gia coù moät heä phaùp luaät
rieâng & theo nghóa naày luaät quoác teá cuõng ñöôïc coi laø moät heä thoáng phaùp luaät bao goàm
nhöõng heä thoáng nguyeân taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác teá nhaèm ñieàu chænh caùc moái
quan heä giöõa caùc quoác gia vôùi nhau
Luaät quoác teá ñöôïc coi laø moät heä thoáng phaùp luaät ñoäc laäp bôûi vì so vôùi heä thoáng phaùp
luaät cuûa töøng quoác gia, luaät quoác teá coù nhöõng ñaëc thuø cô baûn maø caùc daáu hieäu cuûa luaät moãi
quoác gia khoâng coù caùc daáu hieäu ñaëc thuø ñoù( noùi theâm veà ñaëc ñieåm cuûa luaät quoác teá ôû caâu 2)
2. Khaùi nieäm & ñaëc ñieåm cô baûn cuûa luaät quoác teá
Khaùi nieäm: Luaät quoác teá hieän ñaïi hay coøn goïi laø coâng phaùp quoác teá laø toång theå nhöõng
nguyeân taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác teá do caùc chuû theå tham gia vaøo quan heä phaùp lí
quoác teá xaây döïng treân cô sôû töï nguyeän & bình ñaúng, thoâng qua ñaáu tranh & thöông löôïng
nhaèm ñieàu chænh moái quan heä nhieàu maët (chuû yeáu laø quan heä chính trò) giöõa caùc chuû theå
luaät quoác teá vôùi nhau (tröôùc tieân & chuû yeáu giöõa caùc quoác gia) trong nhöõng tröôøng hôïp caàn
thieát luaät quoác teá ñöôïc baûo ñaûm thi haønh baèng nhöõng bieän phaùp cöôõng cheá rieâng leû hoaëc
taäp theå do chính caùc chuû theå luaät quoác teá thi haønh hoaëc baèng söùc ñaáu tranh cuûa nhaân daân
cuøng dö luaän tieán boä Theá giôùi.
Ñaëc ñieåm: Töø khaùi nieäm neâu treân, luaät quoác teá coù nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau:
 Ñoái töôïng ñieàu chænh : neáu nhö l...
---oOo---
1. Luaät quoác teá laø moät heä thoáng phaùp luaät ñoäc laäp
Luaät quoác teá hieän ñaïi laø toång theå nhöõng nguyeân taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác
teá do caùc chuû theå tham gia vaøo quan heä phaùp luaät quoác teá xaây döïng treânsôû töï nguyeän &
bình ñaúng, thoâng qua ñaáu tranh & thöông löôïng nhaèm ñieàu chænh moái quan heä nhieàu maët
(chuû yeáu laø quan heä chính trò) giöõa caùc chuû theå luaät quoác teá vôùi nhau (tröôùc tieân & chuû yeáu
giöõa caùc quoác gia) trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát phaùp luaät quoác teá ñöôïc baûo ñaûm thi
haønh baèng nhöõng bieän phaùp cöôõng cheá rieâng leû hoaëc taäp theå do chính caùc chuû theå phaùp luaät
quoác teá thi haønh hoaëc baèng söùc ñaáu tranh cuûa nhaân daân cuøng dö luaän tieán boä theá giôùi. Heä
thoáng laø bao goàm toång theå quan, boä phaän maø noù boå sung, hoå trôï trong moät chænh theå
thoáng nhaát.
Phaùp luaät quoác gia cuõng ñöôïc hieåu laø moät heä thoáng, moãi quoác gia coù moät heä phaùp luaät
rieâng & theo nghóa naày luaät quoác teá cuõng ñöôïc coi laø moät heä thoáng phaùp luaät bao goàm
nhöõng heä thoáng nguyeân taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác teá nhaèm ñieàu chænh caùc moái
quan heä giöõa caùc quoác gia vôùi nhau
Luaät quoác teá ñöôïc coi laø moät heä thoáng phaùp luaät ñoäc laäp bôûi so vôùi heä thoáng phaùp
luaät cuûa töøng quoác gia, luaät quoác teá coù nhöõng ñaëc thuøbaûn maø caùc daáu hieäu cuûa luaät moãi
quoác gia khoâng coù caùc daáu hieäu ñaëc thuø ñoù( noùi theâm veà ñaëc ñieåm cuûa luaät quoác teá ôû caâu 2)
2. Khaùi nieäm & ñaëc ñieåm cô baûn cuûa luaät quoác teá
Khaùi nieäm: Luaät quoác teá hieän ñaïi hay coøn goïi laø coâng phaùp quoác teá laø toång theå nhöõng
nguyeân taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác teá do caùc chuû theå tham gia vaøo quan heä phaùp lí
quoác teá xaây döïng treân sôû töï nguyeän & bình ñaúng, thoâng qua ñaáu tranh & thöông löôïng
nhaèm ñieàu chænh moái quan heä nhieàu maët (chuû yeáu laø quan heä chính trò) giöõa caùc chuû theå
luaät quoác teá vôùi nhau (tröôùc tieân & chuû yeáu giöõa caùc quoác gia) trong nhöõng tröôøng hôïp caàn
thieát luaät quoác teá ñöôïc baûo ñaûm thi haønh baèng nhöõng bieän phaùp cöôõng cheá rieâng leû hoaëc
taäp theå do chính caùc chuû theå luaät quoác teá thi haønh hoaëc baèng söùc ñaáu tranh cuûa nhaân daân
cuøng dö luaän tieán boä Theá giôùi.
Ñaëc ñieåm: Töø khaùi nieäm neâu treân, luaät quoác teá coù nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau:
Ñoái töôïng ñieàu chænh : neáu nhö luaät trong nöôùc ñieàu chænh veà quan heä xaõ
hoäi phaùt sinh trong phaïm vi laõnh thoå quoác gia & quan heä coù ieáu toá nöôùc ngoaøi thì luaät quoác
teá chæ ñieàu chænh nhöõng quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong ñôøi soáng uoác teá nhö quan heä chính
trò ,kinh teá,vaên hoùa,khoa hoïc-k thuaät,moâi tröôøng…giöõa caùc chuû theå cuûa luaät quoác teá vôùi
nhau maø chuû yeáu laø nhöõng quan heä chính trò. Tuy nhieân khoâng phaûi taát caû quan heä quoác teá
ñeàu laø ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät quoác teá
(VD: quan heä quoác teá theo con ñöôøng caùc toå chöùc chính trò –xaõ hoäi…khoâng do luaät
TAØI LIEÄU OÂN TAÄP Trang 1 TRAÀN HUY HOAØNG C4 – K6
Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - Người đăng: hien-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế 9 10 889