Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 6987 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CAÂU HOÛI OÂN TAÄP TAÂM LYÙ HOÏC

1. Vai troø cuûa taâm lyù hoïc trong quaûn trò vaø ñôøi soáng.
2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa moân taâm lyù hoïc.
3. Khaùi nieäm veà quaù trình taâm lyù , traïng thaùi taâm lyù vaø thuoäc tính
taâm lyù. Moãi khaùi nieäm cho 2 ví duï cuï theå.
4. Laøm theá naøo ñeå nhaän bieát veà caùc ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa 1 caù
nhaân cuï theå? Vieäc nghieân cöùu ñoù coù yù nghóa gì trong thöïc tieãn ?
5. Phaân bieät söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa nhaän thöùc caûm tính vaø lyù
tính. YÙ nghóa cuûa chuùng.
6. YÙ nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu noäi dung caùc qui luaät cuûa hoaït ñoäng
nhaän thöùc caûm tính trong quaûn lyù. Cho ví duï.
7. Tính maâu thuaãn vaø thoáng nhaát cuûa qui luaät veà ngöôõng caûm giaùc
vaø qui luaät thích öùng. Neâu yù nghóa cuûa noù vaø cho 2 ví duï.
8. Treân cô sôû nhöõng hieåu bieát veà nhaän thöùc lyù tính, haõy lieân töôûng
ñeán vieäc söû duïng nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi sao cho coù hieäu quaû.
9. Haõy phaân tích noäi dung cuûa caùc qui luaät ñôøi soáng tình caûm vaø yù
nghóa cuûa vieäc öùng duïng chuùng vaøo quaûn lyù saûn xuaát vaø ñôøi
soáng.
10. Haønh ñoäng yù chí trong moái quan heä qua laïi vôùi hoaït ñoäng nhaän
thöùc. ÖÙng duïng trong quaûn lyù kinh teá.
11. Caùc phaåm chaát taâm lyù cuûa con ngöôøi ? Söï hình thaønh vaø phaùt
trieån ?
12. Vôùi tö caùch laø 1 nhaø quaûn lyù, haõy phaân tích chính saùch quaûn trò,
söû duïng nhaân vieân cuûa 1 toå chöùc döôùi goùc ñoä taâm lyù hoïc.
13. Hoaït ñoäng giao tieáp coù yù nghóa nhö theá naøo trong ñôøi soáng xaõ
hoäi. Laøm theá naøo ñeå naâng cao hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng giao tieáp
trong quaûn lyù ?
14. Giao tieáp trong phaïm vi nhoùm ñoái vôùi nhaø quaûn lyù
15. Nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa nhoùm vaø nhöõng ñieàu caàn chuù yù ñoái
vôùi nhaø laõnh ñaïo?

HÖÔÙNG DAÃN OÂN TAÄP MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ
Caâu 1 : Vai Troø Cuûa Taâm Lyù Hoïc Trong Quaûn Lyù Vaø Ñôøi Soáng.
* Vai troø taâm lyù hoïc trong quaûn lyù : moân taâm lyù hoïc ngaøy nay ñaõ trôû
thaønh 1 trong nhöõng cô sôû khoa hoïc cuûa caùc ngaønh chuyeân moân lieân quan
ñeán con ngöôøi , trong ñoù coù lónh vöïc quaûn lyù. Baát kyø 1 lónh vöïc hoaït ñoäng
quaûn lyù naøo lieân quan ñeán con ngöôøi ñeàu caàn coù cô sôû khoa hoïc cho vieäc
toái öu hoaù quaù trình quaûn lyù, taâm lyù hoïc ñaõ trôû thaønh cô sôû khoa hoïc
khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa quaù trình quaûn lyù , cuï theå laø :
+ Cô sôû taâm lyù phuïc vuï cho vieäc tuyeån choïn, boá trí, söû duïng caùn boä quaûn
lyù, chuyeân vieân vaø nhöõng ngö...
CAÂU HOÛI OÂN TAÄP TAÂM LYÙ HOÏC
1. Vai troø cuûa taâm lyù hoïc trong quaûn trò vaø ñôøi soáng.
2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa moân taâm lyù hoïc.
3. Khaùi nieäm veà quaù trình taâm lyù , traïng thaùi taâm lyù vaø thuoäc tính
taâm lyù. Moãi khaùi nieäm cho 2 ví duï cuï theå.
4. Laøm theá naøo ñeå nhaän bieát veà caùc ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa 1 caù
nhaân cuï theå? Vieäc nghieân cöùu ñoù coù yù nghóa gì trong thöïc tieãn ?
5. Phaân bieät söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa nhaän thöùc caûm tính vaø lyù
tính. YÙ nghóa cuûa chuùng.
6. YÙ nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu noäi dung caùc qui luaät cuûa hoaït ñoäng
nhaän thöùc caûm tính trong quaûn lyù. Cho ví duï.
7. Tính maâu thuaãn vaø thoáng nhaát cuûa qui luaät veà ngöôõng caûm giaùc
vaø qui luaät thích öùng. Neâu yù nghóa cuûa noù vaø cho 2 ví duï.
8. Treân cô sôû nhöõng hieåu bieát veà nhaän thöùc lyù tính, haõy lieân töôûng
ñeán vieäc söû duïng nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi sao cho coù hieäu quaû.
9. Haõy phaân tích noäi dung cuûa caùc qui luaät ñôøi soáng tình caûm vaø yù
nghóa cuûa vieäc öùng duïng chuùng vaøo quaûn lyù saûn xuaát vaø ñôøi
soáng.
10. Haønh ñoäng yù chí trong moái quan heä qua laïi vôùi hoaït ñoäng nhaän
thöùc. ÖÙng duïng trong quaûn lyù kinh teá.
11. Caùc phaåm chaát taâm lyù cuûa con ngöôøi ? Söï hình thaønh vaø phaùt
trieån ?
12. Vôùi tö caùch laø 1 nhaø quaûn lyù, haõy phaân tích chính saùch quaûn trò,
söû duïng nhaân vieân cuûa 1 toå chöùc döôùi goùc ñoä taâm lyù hoïc.
13. Hoaït ñoäng giao tieáp coù yù nghóa nhö theá naøo trong ñôøi soáng xaõ
hoäi. Laøm theá naøo ñeå naâng cao hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng giao tieáp
trong quaûn lyù ?
14. Giao tieáp trong phaïm vi nhoùm ñoái vôùi nhaø quaûn lyù
15. Nhöõng ñaëc ñieåm chính ca nhoùm vaø nhöõng ñieàu caàn chuù yù ñoái
vôùi nhaø laõnh ñaïo?
Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học 9 10 582