Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi Ôn tập môn TTTPLNN

Được đăng lên bởi thanhtvc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LY NHÀ NƯỚC
Số tiết môn học 60 tiết
1. Hãy nêu khái niệm thông tin và vai trò, tầm quan trọng của thông tin. Hãy cho một vài ví
dụ về nội dung thông tin trong một số lĩnh vực.
2. Hãy vẽ và phân tích sơ đồ quá trình thông tin của Shannon và Weaver. Phân tích quy trình
và các chức năng của các thiết bị xử lý thông tin trên máy.
3. Hãy nêu và phân tích một số phương thức xử lý thông tin trên máy tính. Làm thế nào để
nâng cao chất lượng tin và giá trị của thông tin
4. Trình bày hiểu biết của anh chị về thông tin trong quản lý (khái niệm, vai trò, yêu cầu, đặc
điểm và tính chất của thông tin trong quản lý). Liên hệ thực tế.
5. Phân loại thông tin trong quản lý. Minh hoạ bằng thực tế.

6 Hãy nêu vai trò của thông tin quản lý và tác động của CNTT-TT trong hoạt động quản lý
nhà nước.
7 Phân tích nhu cầu thông tin trong quản lý nhà nước ở các mức quản lý khác nhau.
8 Hãy nêu khái niệm thông tin công và đặc trưng thông tin trong phạm vi khu vực nhà nước.
9 Hãy nêu sự cần thiết và cách thức quản lý thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

10 Hãy nêu định nghĩa một hệ thống. Cho ví dụ minh họa. Phân tích những tính chất quan
trọng của một hệ thống.
11 Hãy nêu và phân tích những thành phần cơ bản của hệ thống. Cái gì hệ thống có mà các
phần tử của nó không thể có được. Lấy ví dụ về một hệ thống và mô tả hệ thống đó.
12 Hãy nêu cách phân loại hệ thống. Phân loại hệ thống để làm gì?
13 Hãy nêu: định nghĩa, yêu cầu về hệ thống thông tin, các tài nguyên của hệ thống thông tin
và quá trình xử lý thông tin trong một hệ thống thông tin.
14 Hãy so sánh các kiểu hệ thống thông tin khác nhau dựa trên tiêu chí: thông tin vào, xử lý,
thông tin ra, người dùng.
15 Hãy liệt kê và mô tả một vài loại hệ thống thông tin mà Anh/Chị biết.
16 Hãy nêu những hiểu biết của Anh/Chị về hệ thống thông tin quản lý MIS
17 DSS là hệ gì mà nó có thể trợ giúp cho các nhà quản lý ra các quyết định.
18 Hãy phân tích các bước xây dựng một hệ thống thông tin

19 Hãy nêu khái niệm, đặc trưng và lợi ích của hệ thống thông tin quản lý. Giới thiệu một số
hệ thống thông tin quản lý trong lĩnh vực công.
20 Phân tích các điều kiện và nguyên tắc xây dựng, khai thác hệ thống thông tin quản lý. Cho
ví dụ minh hoạ.
21. Anh/Chị hiểu như thế nào về các nhu cầu của tổ chức và nhu cầu của người sử dụng đối
với một hệ thống thông tin quản lý.
22. Hãy mô tả một số hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước theo 3 tuyến: toàn quốc,
theo ngành và theo địa phương.
23. Những y...
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LY NHÀ NƯỚC
Số tiết môn học 60 tiết
1. Hãy nêu khái niệm thông tin vai trò, tầm quan trọng của thông tin. Hãy cho một vài
dụ về nội dung thông tin trong một số lĩnh vực.
2. Hãy vẽ và phân tích sơ đồ quá trình thông tin của Shannon và Weaver. Phân tích quy trình
và các chức năng của các thiết bị xử lý thông tin trên máy.
3. Hãy nêu phân tích một số phương thức xử thông tin trên máy tính. Làm thế nào để
nâng cao chất lượng tin và giá trị của thông tin
4. Trình bày hiểu biết của anh chị về thông tin trong quản lý (khái niệm, vai trò,u cầu, đặc
điểm và tính chất của thông tin trong quản lý). Liên hệ thực tế.
5. Phân loại thông tin trong quản lý. Minh hoạ bằng thực tế.
6 Hãy nêu vai trò của thông tin quản lý và tác động của CNTT-TT trong hoạt động quản lý
nhà nước.
7 Phân tích nhu cầu thông tin trong quản lý nhà nước ở các mức quản lý khác nhau.
8 Hãy nêu khái niệm thông tin công và đặc trưng thông tin trong phạm vi khu vực nhà nước.
9 Hãy nêu sự cần thiết và cách thức quản lý thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.
10 Hãy nêu định nghĩa một hệ thống. Cho ví dụ minh họa. Phân tích những tính chất quan
trọng của một hệ thống.
11 Hãy nêu và phân tích những thành phần cơ bản của hệ thống. Cái gì hệ thống có mà các
phần tử của nó không thể có được. Lấy ví dụ về một hệ thống và mô tả hệ thống đó.
12 Hãy nêu cách phân loại hệ thống. Phân loại hệ thống để làm gì?
13 Hãy u: định nghĩa, yêu cầu về hệ thống thông tin, các tài nguyên của hệ thống thông tin
và quá trình xử lý thông tin trong một hệ thống thông tin.
14 Hãy so sánh các kiểu hệ thống thông tin khác nhau dựa trên tiêu chí: thông tin vào, xử lý,
thông tin ra, người dùng.
15 Hãy liệt kê và mô tả một vài loại hệ thống thông tin mà Anh/Chị biết.
16 Hãy nêu những hiểu biết của Anh/Chị về hệ thống thông tin quản lý MIS
17 DSS là hệ gì mà nó có thể trợ giúp cho các nhà quản lý ra các quyết định.
18 Hãy phân tích các bước xây dựng một hệ thống thông tin
Câu hỏi Ôn tập môn TTTPLNN - Trang 2
Câu hỏi Ôn tập môn TTTPLNN - Người đăng: thanhtvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi Ôn tập môn TTTPLNN 9 10 735