Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3807 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C©u hái «n tËp thñ tôc hµnh chÝnh
C©u1. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc cã nghÜa vô nh thÕ nµo ®èi víi
c¸c tæ chøc thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh. Thùc tÕ hiÖn nay ë c¸c c¬ quan ,
c¸c nghÜa vô ®ã ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo ? ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p
kh¾c phôc?
1. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®Ò ra c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc
trªn nguyªn t¾c phï hîp víi chøc n¨ng qu¶n lý ®îc giao vµ theo thÈm
quyÒn do luËt quy ®Þnh. §ång thêi c¸c c¬ quan nhµ níc còng cã nghÜa vô
trong viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®· ban bè.
1.1 Cã quy ®Þnh râ rµng vÒ chÕ ®é c«ng vô. ->Thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan
®Õn thÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc , qu¶n lý , tæ chøc bé m¸y,chÕ ®é c«ng
vô , quy chÕ lµm viÖc vµ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ,
nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc
hµnh chÝnh tríc hÕt biÓu hiÖn ë chç c¸c c¬ quan cÇn ph¶i quy ®Þnh mét
c¸ch cô thÓ vµ hîp lý c¬ chÕ qu¶n lý cña c¸c c¬ quan. CÇn ph¶i mét chÕ ®é
c«ng vô vµ quy chÕ lµm viÖc râ rµng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng v« tr¸ch nhiÖm,
gi¶m bít phiÒn hµ trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc .
1.2 C«ng khai ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh díi c¸c h×nh thøc thÝch hîp :®Ó mäi
ngêi d©n biÕt vµ thùc hiÖn lµ yªu cÇu c¬ b¶n cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh.
1.3 Thêng xuyªn tiÕn hµnh rµ so¸t c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ho¹t
®éng cña c¸c c¬ quan mµ nªu trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña
c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn.
1.4 Cã sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng vµ sù hîp t¸c chÆt chÏ trong qu¸
tr×nh gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh.
1.5 Cã c¸n bé ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó thùc thi c«ng vô.
1.6 Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c giai ®o¹n trong gi¶i quyÕt c¸c viÖc cô thÓ.
2. Thùc tÕ ë c¸c c¬ quan hiÖn nay, c¸c nhiÖm vô ®ã ®îc thùc hiÖn cßn cÇn
nhiÒu ®iÒu ph¶i bµn tíi.
- ë mét sè c¬ quan viÖc quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng vô cßn cha ®îc râ rµng cô
thÓ cßn nhiÒu ®iÓm cßn cha phï hîp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng v« tr¸ch nhiÖm
trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña tæ chøc , cßn g©y phiÒn hµ trong qu¸ tr×nh
gi¶i quyÕt c«n gviÖc
- ViÖc c«ng bè c«ng khai thñ tôc hµnh chÝnh cu¶ mét sè c¬ quan hµnh chÝnh
cßn thùc hiÖn cha tèt , hoÆc lµ kh«ng th«ng b¸o , hoÆc th«ng b¸o th× kh«ng
réng r·i dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi d©n ®Õn gi¶i quyÕt mét c«ng viÖc mµ
kh«ng biÕt m×nh ph¶i lµm g× ®Ó ®óng thñ tôc hµnh chÝnh.
- C«ng t¸c rµ so¸t l¹i c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cßn cha ®îc quan t©m ®óng
møc, hiÖn nay cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c v¨n b¶n
ph¸p luËt chång chÐo, ngêi d©n kh«ng biÕt thùc hiÖn v¨n b¶n ph¸p luËt
nµo, mµ còng kh«ng biÕt ®îc v¨n b¶n m×nh...
C©u hái «n tËp thñ tôc hµnh chÝnh
C©u1. C¸c quan hµnh chÝnh nhµ níc nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi
c¸c tæ chøc thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh. Thùc tÕ hiÖn nay ë c¸c c¬ quan ,
c¸c nghÜa ®ã ®îc thùc hiÖn nh t nµo ? ¦u nhîc ®iÓm ph¬ng ph¸p
kh¾c phôc?
1. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®Ò ra c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc
trªn nguyªn t¾c phï hîp víi chøc n¨ng qu¶n lý ®îc giao theo thÈm
quyÒn do luËt quy ®Þnh. §ång thêi c¸c quan nhµ níc còng nghÜa
trong viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®· ban bè.
1.1 quy ®Þnh rµng chÕ ®é c«ng vô. ->Thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan
®Õn thÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc , qu¶n , chøc m¸y,chÕ ®é c«ng
, quy chÕ lµm viÖc phèi p gi÷a c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ,
nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc
hµnh chÝnh tríc hÕt biÓu hiÖn ë c c¸c c¬ quan cÇn ph¶i quy ®Þnh mét
c¸ch cô thÓ vµ hîp lý c¬ chÕ qu¶n lý cña c¸c c¬ quan. CÇn ph¶i mét chÕ ®é
c«ng vµ quy chÕ lµm viÖc rµng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tch nhiÖm,
gi¶m bít phiÒn hµ trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc .
1.2 C«ng khai ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh díi c¸c h×nh thøc thÝch hîp :®Ó mäi
ngêi d©n biÕt vµ thùc hiÖn lµ yªu cÇu c¬ b¶n cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh.
1.3 Thêng xuyªn tiÕn hµnh so¸t c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ho¹t
®éng cña c¸c c¬ quan mµ nªu trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña
c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn.
1.4 ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm rµng hîp t¸c chÆt chÏ trong qu¸
tr×nh gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh.
1.5 Cã c¸n bé ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó thùc thi c«ng vô.
1.6 Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c giai ®o¹n trong gi¶i quyÕt c¸c viÖc cô thÓ.
2. Thùc tÕ ë c¸c c¬ quan hiÖn nay, c¸c nhiÖm vô ®ã ®îc thùc hiÖn cßn cÇn
nhiÒu ®iÒu ph¶i bµn tíi.
- ë mét quan viÖc quy ®Þnh chÕ ®é c«ng cßn cha ®îc rµng
thÓ cßn nhiÒu ®iÓm cßn cha phï hîp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tch nhiÖm
trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña chøc , cßn g©y phiÒn trong qu¸ tr×nh
gi¶i quyÕt c«n gviÖc
- ViÖc c«ng bè c«ng khai thñ tôc hµnh chÝnh cu¶ mét sè c¬ quan hµnh chÝnh
cßn thùc hiÖn cha tèt , hoÆc lµ kh«ng th«ng b¸o , hoÆc th«ng b¸o th× kh«ng
réng r·i dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi d©n ®Õn gi¶i quyÕt mét c«ng viÖc
kh«ng biÕt m×nh ph¶i lµm g× ®Ó ®óng thñ tôc hµnh chÝnh.
- C«ng t¸c so¸t l¹i c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cßn cha ®îc quan t©m ®óng
møc, hiÖn nay cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c v¨n b¶n
ph¸p luËt chång chÐo, ngêi d©n kh«ng biÕt thùc hiÖn v¨n b¶n ph¸p luËt
nµo, mµ còng kh«ng biÕt ®îc v¨n b¶n m×nh ban ra cã ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ
vµ ®óng thñ tôc hay kh«ng?
1
Câu hỏi ôn tập thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập thủ tục hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập thủ tục hành chính 9 10 663