Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập triết học đề thi cao học

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 21502 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Câu 1: Vấn đề cơ bản của triết học
1. Đặt vấn đề:
Triết học xuất hiện từ khi con người có sự phân công lao động. Khi đó các
ngành khoa học còn nằm trong triết học gọi là triết học tự nhiên. Sau nhiều thế kỷ
chúng mới phát triển thành các ngành khoa học độc lập với triết học.
Khái niệm triết học dù ở phương Tây hay phương Đông, dù biến đổi trong
lịch sử như thế nào đều bao gồm hai yếu tố:
- Yếu tố nhận thức: Sự hiểu biết của con người về vũ trụ và con người giải
thích hiện thực bằng tư duy.
- Yếu tố nhận định: Đánh giá về mặt đạo lý để có thái độ và hành động.
Theo quan điểm Mác xít, triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội,
là học thuyết về những nguyên tắc chung nhất của tồn tại và nhận thức, của thái
độ con người đối với thế giới; là quy luật của những quy luật chung nhất của tự
nhiên, xã hội và tư duy. Với tính cách là một hình thái ý thức quan trọng nhất và
cổ xưa nhất. Vai trò của triết học ngày càng tăng lên với sự phát triển tri thức của
nhân loại.
Trong sự phát triển của mình. Triết học dần dần hình thành các trường phái
khác nhau cùng giải quyết một vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức,
giữa tồn tại và tư duy, giữa tự nhiên và tinh thần, cái nào có trước, cái nào có sau.
Đó chính là vấn đề cơ bản của triết học, không có một trường phái triết học nào lại
không giải quyết vấn đề này, vì việc giải quyết nó sẽ chi phối việc giải quyết các
vấn đề khác của triết học. Nó là điểm xuất phát của mọi tư tưởng, mọi quan điểm
của mọi hệ thống triết học trong lịch sử.
2. Vấn đề cơ bản của triết học: Gồm hai mặt là bản thể luận và nhận thức
luận.
2.1. Bản thể luận: Trả lời câu hỏi giữa vật chất và ý thức cái nào có trước,
cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Việc trả lời câu hỏi này cho chúng ta
biết lập trường triết học của người nói và duy vật, duy tâm hay nhị nguyên.
* Trường phái triết học duy vật cho rằng vật chất có trước ý thức, vật chất tồn
tại khách quan, độc lập với ý thức và quyết định ý thức, ý thức phản ánh thế giới
khách quan vào bộ óc người.
Trong LSTH có khá nhiều loại hình chủ nghĩa duy vật khác nhau:
* Chủ nghĩa duy vật cổ dại Hy Lạp - La Mã với những đại diện nổi tiếng từ
hơn 2000 năm, nhiều trường phái hiện nay đã được bắt nguồn từ trường phái triết
1

học này. Chủ nghĩa duy vật trực quan thô sơ mộc mạc dựa trên những quan sát
trực tiếp.
- Đêmôcrit: Học thuyết về nguyên tử cho rằng nguyên tử là thành phần nhỏ bé
nhất của vật chất.
- Hêraclit: Ông được coi là nhà biện chứng vĩ đại thời cổ đại.
- Epi quya: Người phá...
Câu 1: Vấn đề cơ bản của triết học
1. Đt vn đề:
Triết hc xut hin t khi con người có sự pn công lao động. Khi đó các
ngành khoa hc n nm trong triết học gi triết học t nhiên. Sau nhiu thế kỷ
chúng mi phát trin thành các ngành khoa hc đc lp vi triết hc.
Khái nim triết hc dù phương Tây hay phương Đông, dù biến đi trong
lch s như thế nào đu bao gm hai yếu t:
- Yếu t nhn thc: S hiu biết ca con ngưi về tr và con ngưi gii
thích hin thc bng tư duy.
- Yếu tố nhận định: Đánh giá về mặt đạo lý để có thái độ và hành động.
Theo quan đim Mác xít, triết hc là một trong những nh ti ý thc hội,
là hc thuyết về nhng nguyên tc chung nht ca tn ti nhn thc, của thái
đ con ngưi đi với thế gii; là quy lut ca những quy lut chung nht ca t
nhiên, hội và duy. Vi tính cách mt hình thái ý thc quan trng nht
c xưa nhất. Vai trò ca triết hc ngày ng tăng lên với s phát trin tri thc ca
nhân loi.
Trong s phát trin ca mình. Triết hc dn dn hình thành c trưng phái
khác nhau ng gii quyết mt vấn đ v mi quan h gia vật cht và ý thc,
gia tồn ti và tư duy, gia t nhiên tinh thn, cái nào có trưc, cái nào có sau.
Đó chính là vn đ cơ bn ca triết hc, không có mt trưng phái triết hc nào li
không gii quyết vn đề này, vì vic gii quyết nó s chi phi vic giải quyết các
vn đ khác ca triết học. là điểm xut pt của mọi ng, mọi quan đim
ca mi h thng triết hc trong lch s.
2. Vn đề cơ bn ca triết hc: Gm hai mt là bn th lun và nhn thc
lun.
2.1. Bn th lun: Tr li câu hi gia vt cht ý thc cái nào có trưc,
cái nào có sau, cái nào quyết đnh i o. Vic tr li câu hi này cho chúng ta
biết lp trưng triết hc ca ngưi nói và duy vt, duy tâm hay nh nguyên.
* Trưng phái triết hc duy vật cho rng vật cht có trưc ý thc, vt chất tồn
ti khách quan, đc lập với ý thc quyết định ý thc, ý thc phn ánh thế gii
khách quan vào b óc ngưi.
Trong LSTH có khá nhiu loi hình ch nghĩa duy vt khác nhau:
* Ch nghĩa duy vật cổ di Hy Lp - La Mã vi nhng đi din ni tiếng t
hơn 2000 m, nhiu trưng pi hin nay đã đưc bt ngun t trưng pi triết
1
Câu hỏi ôn tập triết học đề thi cao học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập triết học đề thi cao học - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập triết học đề thi cao học 9 10 813