Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi tâm lý học

Được đăng lên bởi huynhminhnhu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2715 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Phần I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC
Chương 1
Tâm lý học là một khoa học
I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học
1. Tâm lý và tâm lý học
Tâm lý: Là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con người, gắn liền
và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi.
(Hiện tượng tâm lý là hiện tượng có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động
nội tiết, được nảy sinh bằng hoạt động sống của từng người và gắn bó mật thiết với các quan hệ
xã hội.)
Tâm lý học: Là khoa học về các hiện tượng tâm lý. Nó nghiên cứu các quy luật nảy sinh
vận hành và phát triển của các hiện tượng tâm lý trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc
sống hàng ngày của mỗi con người.
2. Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học
2.1. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy tâm
- Theo các nhà duy tâm thì tâm lý con người là “ linh hồn”- do các lực lượng siêu nhiên
như Thượng Đế, Trời, Phật tạo ra. “Linh hồn” là cái có trước, thế giới vật chất là cái thứ hai, có
sau.
- Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 – 347 trcn), Becơli (1685-1753), Hium.
Platôn:
- Tâm hồn trí tuệ nằm ở đầu, chỉ có ở giai cấp chủ nô
- Tâm hồn dũng cảm nằm ở ngực và chỉ có ở tầng lớp quý tộc
- Tâm hồn khát vọng nằm ở bụng và chỉ có ở tầng lớp nô lệ
2.2. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy vật
Các đại diện tiêu biểu:
- Arixtot(348-322trcn)- tâm hồn gắn liền với thể xác và có ba loại:
+ Tâm hồn thực vật: có chung ở cả người và động vật làm chức năng dinh dưỡng (tâm
hồn dinh dưỡng)
+ Tâm hồn động vật: có chung ở cả người và động vật làm chức năng cảm giác, vận
động(tâm hồn cảm giác)
+ Tâm hồn trí tuệ: chỉ có ở người (tâm hồn suy nghĩ)
- Anaximen(TkV trcn), Heraclit(TK VII-VI trcn) –tâm hồn cấu tạo từ vật chất gồm nước,
lửa, không khí, đất
- Đêmôcrit(460 -370 trcn)- tâm hồn được cấu tạo từ nguyên tử rất tinh vi
- Xôcrát (469 – 399 trcn) “hãy tự biết mình”àtự nhận thức,ý thức về mình.
- Spinôda(1632- 1667) coi tất cả đều có tư duy
- L. phơbách(1804-1872) – tâm lý không tách rời khỏi não người, nó là sản phẩm của thứ
vật chất phát triển tới mức độ cao là bộ não. Tâm lý là hình ảnh của thế giới khách quan.
1

2.3. Quan niệm về tâm lý con người của thuyết nhị nguyên luận
- Các nhà tâm lý học này cho rằng cơ sở tồn tại khách quan được cấu tạo bởi hai thực
thể vật chất và tinh thần. Hai thực thể này tồn tại độc lập với nhau và phủ định lẫn nhau.
- Đại diện tiêu biểu: R. Đêcac(1596-1650). “tôi tư duy là tôi tồn tại”. Tư duy- thông hiểu,
mong muốn, tinh thần, ý thức....
Phần I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC
Chương 1
Tâm lý học là một khoa học
I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học
1. Tâm lý và tâm lý học
Tâm lý: tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con người, gắn liền
và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi.
(Hiện tượng tâm hiện tượng sở tự nhiên hoạt động thần kinh hoạt động
nội tiết, được nảy sinh bằng hoạt động sống của từng người gắn mật thiết với các quan hệ
xã hội.)
Tâm học: khoa học về các hiện tượng tâm lý. nghiên cứu các quy luật nảy sinh
vận hành phát triển của c hiện tượng tâm trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc
sống hàng ngày của mỗi con người.
2. Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học
2.1. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy tâm
- Theo các nhà duy tâm thì tâm con người linh hồn”- do các lực lượng siêu nhiên
như Thượng Đế, Trời, Phật tạo ra. “Linh hồn” cái trước, thế giới vật chất cái thứ hai,
sau.
- Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 – 347 trcn), Becơli (1685-1753), Hium.
Platôn:
- Tâm hồn trí tuệ nằm ở đầu, chỉ có ở giai cấp chủ nô
- Tâm hồn dũng cảm nằm ở ngực và chỉ có ở tầng lớp quý tộc
- Tâm hồn khát vọng nằm ở bụng và chỉ có ở tầng lớp nô lệ
2.2. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy vật
Các đại diện tiêu biểu:
- Arixtot(348-322trcn)- tâm hồn gắn liền với thể xác và có ba loại:
+ Tâm hồn thực vật: chung cả người động vật làm chức năng dinh dưỡng (tâm
hồn dinh dưỡng)
+ Tâm hồn động vật: chung cả người động vật làm chức năng cảm giác, vận
động(tâm hồn cảm giác)
+ Tâm hồn trí tuệ: chỉ có ở người (tâm hồn suy nghĩ)
- Anaximen(TkV trcn), Heraclit(TK VII-VI trcn) –tâm hồn cấu tạo từ vật chất gồm nước,
lửa, không khí, đất
- Đêmôcrit(460 -370 trcn)- tâm hồn được cấu tạo từ nguyên tử rất tinh vi
- Xôcrát (469 – 399 trcn) “hãy tự biết mình”àtự nhận thức,ý thức về mình.
- Spinôda(1632- 1667) coi tất cả đều có tư duy
- L. phơbách(1804-1872) – tâm lý không tách rời khỏi não người, nó là sản phẩm của thứ
vật chất phát triển tới mức độ cao là bộ não. Tâm lý là hình ảnh của thế giới khách quan.
1
Câu hỏi ôn thi tâm lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn thi tâm lý học - Người đăng: huynhminhnhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi tâm lý học 9 10 351