Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế(thi công chức thuế )

Được đăng lên bởi ngocanh120989
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TANET.vn – Mạng Tri Thức Thuế 2014

Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc

Câu 1. Anh chị cho biết hệ thống mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở Việt Nam
Câu 2. Trong các loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế có
môi trường pháp lý, hãy trình bày khái niệm của môi trường này, tác động của môi
trường này và cho ví dụ trong lĩnh vực công việc của anh/chị khi trúng tuyển?
Câu 3: PP kinh tế là một trong những PP QLNN về kinh tế. Hãy trình bày khái
niệm, đặc diểm của PP này . Chỉ ra các biện pháp kinh tế sau đang áp dụng tại
nước ta.
- Giảm 50% tiền thuê đất cho DN đang thuê đất của NN
- Định mức tiêu hao nguyên vật liệu chủ yếu
- Tôn vinh DN thực hiện ngĩa vụ thuế.
Câu 4: PP hành chính là một trong những PP QLNN về kinh tế. Hãy trình bày
khái niệm của PP này . kể ra 2 biện pháp hành chính đang áp dụng tại Việt nam
Câu 5: Nguyên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế là các quy tắc chỉ đạo, các tiêu
chuẩn hành vi mà các cơ quan quản lý Nhà nước phải tuân thủ trong quá trình quản
lý kinh tế.. hãy chỉ ra 3 các nguyên tắc cơ bản sau trong quản lý Nhà nước đối với
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta:
Câu 6: Nội dung quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp có quy định:
Thực hiện các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình sản
xuất kinh doanh
-

Hãy nêu và phân tích 3 nội dung Nhà nước phải làm để thực hiện nội
dung quản lý này :

Câu 7: Khải niệm và cơ cấu Tài chính chính công
Câu 8: . Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản của
hoạt dộng quản lý tài chính công , Hãy làm rõ nội dung này và cho một ví dụ cụ
thể.
Câu 9: Nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý vĩ mô
của Nhà nước. Hãy phân tích nội dung quản lý của Nhà nước trong điều tiết hoạt
động kinh tế .
TANET.vn – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn – Mạng Tri Thức Thuế 2014

Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc

Câu 10: phân tích chức năng tạo lạp vốn của tài chính công.
Câu 11: Hãy làm rõ nội dung vai trò của NS phát triển, là công cụ thúc đẩy tăng

trưởng, ổn định và điều chỉnh kinh tế vĩ mô của Nhà nước
Câu 12: Anh chị cho biết Những việc cán bộ, công chức không được làm liên
quan đến đạo đức công vụ
Câu 13: Một trong nhưng nguyên tắc trong thi hành công vụ là Công khai, minh
bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát , nếu trở thành công chức thuến
anh/ chị hiểu nguyên tắc này trong thực hiện trong công việc như thế nào?
Câu 14: Luật cán bộ Công chức quy định về Đạo đức của cán bộ, ...
TANET.vn Mng Tri Thc Thuế 2014 Ging viên: Bà Nguyn Th Cúc
TANET.vn Mng Tri Thc Thuế
Câu 1. Anh ch cho biết h thng mc tiêu ca nn kinh tế th trường định hướng
XHCN Vit Nam
Câu 2. Trong các loại môi trường cn thiết cho s phát trin ca nn kinh tế
môi trường pháp lý, hãy trình bày khái nim của môi trường này, tác động ca môi
trường này và cho ví d trong lĩnh vực công vic ca anh/ch khi trúng tuyn?
Câu 3: PP kinh tế là mt trong nhng PP QLNN v kinh tế. Hãy trình bày khái
niệm, đặc dim ca PP này . Ch ra các bin pháp kinh tế sau đang áp dng ti
c ta.
- Gim 50% tiền thuê đất cho DN đang thuê đất ca NN
- Định mc tiêu hao nguyên vt liu ch yếu
- Tôn vinh DN thc hiện ngĩa vụ thuế.
Câu 4: PP hành chính mt trong nhng PP QLNN v kinh tế. Hãy trình bày
khái nim ca PP này . k ra 2 biện pháp hành chính đang áp dụng ti Vit nam
Câu 5: Nguyên tc quản lý Nnước v kinh tế là các quy tc ch đạo, c tu
chuẩn hành vi mà các cơ quan quản lý Nhà nước phi tuân th trong quá trình qun
kinh tế.. hãy ch ra 3 các nguyên tắc cơ bn sau trong quản Nhà nước đối vi
nn kinh tế th trường định hướng xã hi ch nghĩa ở c ta:
Câu 6: Ni dung qun lý nhà nước đối vi các loi hình doanh nghiệp có quy định:
Thc hin các hoạt động h tr các doanh nghip, doanh nhân trong quá trình sn
xut kinh doanh
- Hãy nêu phân tích 3 nội dung Nhà nước phải làm để thc hin ni
dung qun lý này :
Câu 7: Khi niệm và cơ cấu Tài chính chính công
Câu 8: . Nguyên tc tp trung dân ch mt trong nhng nguyên tắc bản ca
hot dng qun tài chính công , Hãy làm ni dung này và cho mt d c
th.
Câu 9: Nn kinh tế c ta vn hành theo chế th trưng, có s quản lý vĩ mô
của Nhà nước. Hãy phân tích ni dung qun lý ca Nhà nước trong điều tiết hot
động kinh tế .
Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế(thi công chức thuế ) - Trang 2
Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế(thi công chức thuế ) - Người đăng: ngocanh120989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế(thi công chức thuế ) 9 10 730